Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.
Celem dla którego jest proponowane wprowadzenie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT jest wprowadzenie:
1) rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT);
2) rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług;
3) zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337206
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu również w formie edytowalnej,, w terminie do 4 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.