Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, jest konieczna ze względu na brak możliwości przymusowego dochodzenia należności z tytułu podatku od towarów i usług rozliczanego w procedurze szczególnej  od podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska i w tym państwie została złożona deklaracja. Ponadto konieczna jest zmiana definicji wynagrodzenia za pracę w zakresie zapewnienia ochrony środków pieniężnych zobowiązanego służących utrzymaniu jego i jego rodziny otrzymywanych z tytułu wynagrodzeń, zleceń i innych świadczeń okresowych związanych z pracą lub wykonywaną funkcją oraz objęcie ochroną wierzytelności powtarzających się stanowiące jedyne źródło dochodu zobowiązanego będącego osobą fizyczną. Ponadto zaproponowano inne zmiany usuwające wątpliwości interpretacyjne co do stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340401

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.