Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Celem projektu zmieniającego ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (dalej: „projekt ustawy”) jest stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt ustawy poza celami inwestycyjnymi w sektorze naftowym ma szerszy kontekst, ponieważ oddziałuje na przedsiębiorstwa posiadające koncesję na magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych oraz posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych, koncesję na obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmioty przywożące paliwa ciekłe na podstawie wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury magazynowej i przesyłowej przełoży się na sprawność zaopatrzenia krajowego rynku w ropę naftową i paliwa, w sytuacjach kryzysowych, jak również na zwiększenie skali świadczenia usługi magazynowej dla podmiotów prowadzących działalność na rynku paliwowym.

Projekt oddziałuje także na przedsiębiorstwa posiadające koncesję na dystrybucję albo przesyłanie energii elektrycznej lub paliw gazowych. Na rzecz przedsiębiorstw energetycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych lub telekomunikacyjnych, po uzyskaniu ich zgody w tym zakresie, będzie możliwe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. W takim przypadku podmioty, o których mowa powyżej, pokrywają koszt odszkodowania oraz koszty ustalenia jego wysokości. Ponadto przedsiębiorstwo energetyczne będzie wydawało inwestorowi warunki przyłączenia do sieci również wówczas, gdy inwestor nie będzie posiadał tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, co przyczyni się do przyspieszenia przygotowania i prowadzenia inwestycji. Funkcjonujące już w obrocie prawnym rozwiązanie, ułatwi wyżej wymienionym przedsiębiorstwom prowadzenie inwestycji towarzyszących strategicznym inwestycjom w sektorze naftowym.

W ramach dodatkowych ułatwień przewidzianych projektem ustawy, które oprócz dotychczasowych rozwiązań, będą miały zastosowanie dla nowych strategicznych inwestycji naftowych, uproszczenie oraz przyspieszenie trybu dopełniania wymagań Prawa geologicznego i górniczego w zakresie:
a) wprowadzenia obowiązku opiniowania decyzji lokalizacyjnej dla terenów górniczych przez właściwy organ górniczy, co ma przyspieszyć wydanie decyzji i ułatwić realizację strategicznej inwestycji naftowej na późniejszych etapach jej
realizacji,
b) wprowadzenia obowiązku informowania stron postępowania koncesyjnego tylko poprzez obwieszczenia zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach organów administracji oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Proponuje się wyłączenie obowiązku pisemnego zawiadamiania każdej strony samodzielnie, gdy ich liczba przekracza 10,
c) skrócenie z 2 lat do 6 miesięcy, na wzór działalności geologicznej i górniczej dotyczącej węglowodorów, okresu, w jakim gmina ma obowiązek wprowadzić do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
dokumentowanego złoża kopaliny (soli kamiennej),
d) wydłużenie z 3 do 5 lat ważności odpowiednio prawa pierwszeństwa do ustanowienia użytkowania górniczego wymaganego do realizacji tych inwestycji oraz prawa do informacji geologicznej niezbędnej do prowadzenia działalności wymaganej do realizacji tych inwestycji,
e) ustalenie krótkich i efektywnych terminów rozpatrzenia wniosków o wydanie koncesji na otworowe wydobywanie soli kamiennej oraz koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz każdej zmiany tych koncesji (odpowiednio 60 dni – koncesja wydobywcza oraz 60 dni – koncesja na magazynowanie),
f) wydłużenie z roku do 2 lat okresu, w jakim ważność zachowuje umowa użytkowania górniczego w przypadku braku uzyskania stosowanej koncesji powiązanej z tym tytułem do górotworu.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340550
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 1 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl