Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Proponowana regulacja obejmuje:

  • zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648) polegające przede wszystkim na: przeformułowaniu jednego z zadań Rzecznika z „pomoc w organizacji mediacji” na „organizowanie mediacji”; określeniu, że Rzecznik może w przypadku niektórych wniosków (dot. jasno określonych w ustawie prostych, nieskomplikowanych spraw) wyznaczyć organowi, organizacji lub instytucji publicznej termin na dokonanie czynności; nadaniu Rzecznikowi uprawnienia do brania udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w niektórych przypadkach);
  • zmianę w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537), która zakłada wprowadzenie możliwości ustalania dla pracowników Biura Rzecznika dni wolnych oraz określania przez Rzecznika stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy są urzędnikami państwowymi, a także określać wykaz stanowisk objętych aplikacją administracyjną oraz zasad i trybu odbywania tej aplikacji;
  • zmianę w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) – wskazanie przy postępowaniach Rzecznika podobnie do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i Rzecznika Praw Dziecka (RPD). Zmiana ma charakter doprecyzowujący i nie wprowadza dodatkowych uprawnień w stosunku do stanu obecnego.

Zmiana polegająca za zastąpieniu istniejącego obecnie w ustawie (jako jednego z zadań Rzecznika) sformułowania „pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej” zwrotem „organizowanie mediacji” wynika z faktu, że to ostatnie zakłada też np. możliwość zachęcania stron do ich podjęcia w ogóle oraz możliwość podejmowania dalej idących kroków, np. poprzez wskazanie proponowanej osoby mediatora. Pozwoli to na wyraźne ugruntowanie kompetencji Rzecznika w tym zakresie, przyznając mu istotną rolę w ramach systemu alternatywnego rozwiązywania sporów na linii przedsiębiorcy — organy administracji publicznej. Powyższe rozwiązanie powinno przyczynić się zatem do zwiększenia dostępności tego sposobu łagodzenia konfliktów.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338550
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w formie załączonej tabeli, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.