Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Projekt ustawy stanowi odpowiedź na postulaty branżowe przedkładane ministrowi właściwemu do spraw energii przez podmioty zobowiązane do realizacji NCR, m.in. zajmujące się produkcją, importem lub nabyciem wewnątrzwspólnotowym paliw ciekłych. Podmioty, w pismach kierowanych do ministra wskazały, że realizacja NCR w  2020 r. na wymaganym poziomie nie jest możliwa.
W projekcie doprecyzowano definicję „emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii” wprowadzając do niej wartości odpowiednio dla dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu potrzebne do obliczenia ekwiwalentu dwutlenku węgla. Wprowadzone wartości pochodzą z dyrektywy Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającą metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych i stanowią uszczegółowienie dotychczasowych zapisów ustawy.
Inny cel ustawy to zmiana dotychczasowego sposobu określania wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej. Obecnie jest on określany w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii i ma on wartość stałą. Z uwagi na zmianę struktury surowców wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w kolejnych latach (wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł energii) celowe jest coroczne aktualizowanie tego wskaźnika. Projekt przewiduje, że nie minister właściwy do spraw energii a Prezes URE będzie corocznie określał wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej, w oparciu o dane na temat struktury surowców wykorzystanych do wytworzenia energii elektrycznej w Polsce, a następnie podawał go do publicznej wiadomości.
Projekt ustawy wraz z dokumentami towarzyszącymi znajduje się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336300
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 13 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.