Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Projektowana nowelizacja stanowi konsekwencję oceny funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1298). W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19, którego skutkiem była konieczność wprowadzenia ograniczeń m.in. w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja finansowa przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w sektorach objętych ograniczeniami.

Główne rozwiązania proponowane w projekcie ustawy zmieniającej to:

– umożliwienie przedsiębiorcom wykorzystania tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego w celu dokonania przebranżowienia, które może polegać na zmianie przedmiotu działalności przedsiębiorcy lub zmianie profilu produkcyjnego, co może korzystnie wpłynąć na przywrócenie przedsiębiorcy długoterminowej rentowności;

– wprowadzenie możliwości wykorzystywania przez przedsiębiorców środków uzyskanych w ramach pomocy na ratowanie również na usługi doradcze, co pozwoli precyzyjnie określić kierunek potrzebnych działań i przyspieszyć proces zmian w przedsiębiorstwie oraz umożliwi przygotowanie planu restrukturyzacji;

– doprecyzowanie, w jakich sytuacjach przedsiębiorcy może zostać udzielona pomoc z uwagi na trudności wywołane epidemią COVID-19;

– wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią skrócenie okresu oczekiwania na umowne ustanowienie zabezpieczenia – w konsekwencji przedsiębiorca będzie mógł w krótszym czasie otrzymać środki z tytułu udzielanej pomocy;

– rozszerzenie katalogu rozstrzygnięć, od których stronie postępowania będzie przysługiwało odwołanie, w celu umożliwienia realizacji prawa do odwołania przez przedsiębiorcę w każdej sytuacji, w której jego zdaniem rozstrzygnięcie nie odpowiada jego interesom;

– wprowadzenie możliwości składania wniosku o udzielenie pomocy poprzez formularz internetowy w celu usprawnienia procedury ubiegania się o pomoc, oraz w konsekwencji rezygnacja z przepisów wywołujących zbędne rozbieżności proceduralne pomiędzy zmienianą ustawą a ustawą  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w zakresie terminów;

– wyłączenie środków pochodzących z udzielonej przedsiębiorcy pomocy spod egzekucji administracyjnej i sądowej, z wyjątkiem egzekucji należności pieniężnej powstałej w związku z naruszeniem zasad udzielenia tej pomocy, co w konsekwencji pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie otrzymanych środków przez przedsiębiorcę, zgodnie z jego założeniami, zaakceptowanymi przez organ udzielający pomocy.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343517
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl