Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych.
Uchwalenie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp) powoduje w konsekwencji potrzebę dostosowania przepisów ustawy koncesji na roboty budowlane lub usługi, w ramach kolejnego kroku reformy systemu zamówień publicznych, tak by razem z nową ustawą Pzp tworzyły spójny system, odpowiadający na istotne problemy rynku. Nowe Pzp wychodzi naprzeciw zgłaszanym od wielu lat oczekiwaniom zarówno podmiotów publicznych jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Oprócz licznych zmian zwiększających przejrzystość i spójność regulacji, wprowadziła także zupełnie nowe rozwiązania zmierzające do zwiększenia efektywności udzielanych zamówień publicznych.
Analiza przepisów ustawy o umowie koncesji pod kątem uspójnienia jej przepisów z przepisami nowej ustawy Pzp wykazała potrzebę wprowadzenia zmian w części regulacji tej ustawy. W szczególności, w wyniku przeprowadzonej analizy zostały zidentyfikowane jako wymagające dostosowania do nowej ustawy Pzp te z przepisów, które w założeniu mają regulować w sposób analogiczny lub taki sam obszary tematyczne, dotyczące w szczególności:
1) definicji zamawiającego – poprzez uzupełnienie kategorii i dopełnienie w obszarze działalności sektorowej,
2) wyłączeń stosowania ustawy o umowie koncesji – poprzez uspójnienie z treścią art. 10 ust. 2 pkt 4 nowej ustawy Pzp zawierającej analogiczną normę, przy czym, inaczej niż w nowej ustawie Pzp, w wyłączeniu odnoszącym się do usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego nie ma ograniczenia tego wyłączenia tylko do usług publicznych transportu pasażerskiego koleją lub metrem, ale obejmuje ono wszystkie rodzaje usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego – różnica ta stanowi odzwierciedlenie różnicy w uregulowaniu zakresu wyłączenia usług publicznych w obszarze transportu pasażerskiego określonego dyrektywą koncesyjną,
3) określenia progu stosowania przepisów ustawy o umowie koncesji do zawierania umów – poprzez wprowadzenie definicji progu unijnego, która będzie odsyłać do obwiązujących w danym momencie regulacji unijnych,
4) przepisów regulujących informację w sprawie aktualizacji co dwa lata wartości progu unijnego dla umów koncesji podawaną przez Komisję Europejską w formie komunikatu, co wymaga dostosowania obowiązujących progów w przepisach wykonawczych,
5) koncesji mieszanych obejmujących jednocześnie różne rodzaje umów koncesji (roboty budowlane, usługi, usługi społeczne i inne szczególne usługi) oraz udzielanych na podstawie różnych reżimów prawnych, tj. obejmujących zarówno umowy koncesji, jak również zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz zamówienia objęte wyłączeniem z art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – poprzez dostosowanie ich do brzmienia nowego prawa zamówień publicznych,
6) uwzględnienia wśród zasad zawierania umów koncesji konieczności wykrywania i eliminowania konfliktów interesów,
7) umów koncesji zastrzeżonych oraz umów na usługi społeczne i inne szczególne usługi, mających służyć uwzględnieniu aspektów społecznych przy udzielaniu i realizacji umów koncesji na roboty budowlane lub usługi – poprzez powiązanie z regulacjami prawa zamówień publicznych.
8) obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji oraz kryteriów oceny ofert – poprzez pełniejsze i bardziej przejrzyste oddanie podstaw wykluczenia wykonawców wynikających z dyrektyw UE,
9) zasad wnoszenia skarg do sądu w ramach środków ochrony prawnej w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji – na zasadach opisanych w prawie zamówień publicznych.
Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336304
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu z użyciem załączonej tabeli, również w wersji edytowalnej, w terminie do 12 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.