Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Podjęcie prac nad projektem ustawy wynika przede wszystkim z konieczności wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obniżenia kosztów gospodarki odpadami oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają na celu m.in. zagwarantowanie osiągnięcia przez gminy poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych poprzez:

o   przepis dotyczący obliczania poziomu recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia za rok 2020 nadal metodą odnoszącą się do 4 frakcji odpadów, a nie wszystkich wytworzonych odpadów (metoda umożliwi wykazanie wyższego poziomu recyklingu w raporcie dla Komisji Europejskiej);

o   zastosowanie metody odnoszącej się do wszystkich wytworzonych odpadów dopiero do obliczania poziomu od roku   2021 (umożliwiają to postanowienia dyrektywy UE);

o   zmianę przepisów odnoszących się do celów  w zakresie recyklingu na poszczególne lata: 2020, 2025, 2030, 2035 (bez wskazywania, że muszą być one osiągane w każdym poszczególnym roku).

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.

Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339103

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócenie terminu wynika z konieczności jak najszybszego uchwalenia projektowanej ustawy. Przekazany projekt zawiera bowiem przepisy, które powinny zostać uchwalone do końca bieżącego roku, takie jak choćby określenie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, które gminy są obowiązane osiągnąć w 2020 r., czy uchylenie art. 35b i art. 35c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że projektowane przepisy są korzystne dla ich adresatów, a ich nieuchwalenie w tym roku może wywołać negatywne konsekwencje, w szczególności dla gmin.