Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja zmierza do ułatwienia procesu adaptacji dziecka, w szczególności dziecka starszego, w nowej rodzinie przez wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy w zakresie urlopu ojcowskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzice adopcyjni. Rozwiązanie to będzie sprzyjało budowaniu więzi rodziców adopcyjnych z dzieckiem, jak również będzie pozwalało na szybsze nawiązanie relacji rodzinnych.

Projektowana regulacja wprowadza również zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych w zakresie nadania prawa do świadczenia rodzicielskiego, dla osób, które przysposobiły dziecko niezależne od kryterium wieku przysposabianego dziecka

Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim dokonanie niezbędnych zmian w przepisach odnoszących się do problematyki adopcji krajowych, jak również adopcji zagranicznych. Z tych względów, projekt ustawy zwiększa rolę ministra właściwego do spraw rodziny poprzez nadanie uprawnienia do opracowania i wydania standardów dotyczących organizacji i prowadzenia ośrodków adopcyjnych.

W ramach projektowanej regulacji przygotowano szereg zmian legislacyjnych. Należą do nich m.in.:

  • zwiększenie zakresu kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej (obowiązkowa weryfikacja w Rejestrze Osób Skazanych na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym);
  • zmiana w zakresie kwalifikacji określonych kategorii osób wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie piecze zastępczej;
  • zmiana w zakresie właściwości organizatora rodzinnej pieczy zastępczej właściwego dla wstępnej kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia oraz spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • zmiana w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka;
  • uregulowanie zasad szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym lub terenu wokół placówki albo ośrodka w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring);
  • wprowadzenie zasady, że powiat, na którego terenie funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza lub powiat, który zawarł umowę z rodziną zastępczą zawodową, o której mowa w art. 54 ust. 3a, lub powiat, który organizuje rodzinny dom dziecka na terenie innego powiatu, mogące przyjąć dziecko, nie może odmówić umieszczenia dziecka;
  • uelastycznienia wymagań dotyczących posiadanego wykształcenia dla osób pracujących w systemie pieczy zastępczej.

Zmiany oddziałujące na JST (powiaty i gminy): zwiększenie kosztów wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, wzrost kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynikająca ze wzrostu wynagrodzeń rodzin zastępczych.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351101
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 października 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.