Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw ma na celu wykreowanie jednego podmiotu, który będzie prowadził działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami. Podmiotem tym ma być Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Proponuje się również zmiany w zakresie ustanawiania wojewódzkich i gminnych programów w obszarze profilaktyki uzależnień. Istotnym źródłem polityki scalenia działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej są także działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza  na poziomie gminnym, które wskazują na coraz powszechniejsze przyjmowanie przez nie wspólnych strategii realizowanych w ramach gminnych programów.
Ponadto w projekcie uwzględnione zostały zmiany w zakresie systemu prowadzenia szkoleń w dziedzinie uzależnienia i uzyskiwania tytułu specjalisty polegające na włączeniu ich do systemu szkoleń określonego w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1169).
Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335956
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, br., w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 11 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.