Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa stanowi kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Podstawowym założeniem i celem projektowanej ustawy jest umożliwienie obywatelom – inwestorom prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w postaci elektronicznej. Ponadto, projekt ustawy wprowadza możliwość prowadzenia w postaci elektronicznej książki obiektu budowlanego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa proponuje następujące zmiany:

  • umożliwienie prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej;
  • umożliwienie prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej;
  • wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo;
  • zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej poprzez system teleinformatyczny;
  • w zakresie przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane oraz trybu pracy organów samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345300
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi proszę przekazać w formie tabeli (wzór tabeli w załączeniu).