Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Zmieniająca się organizacja podziemnych zakładów górniczych, wynikająca z likwidacji kopalń, wpływa na liczbę obiektów objętych nadzorem i kontrolą dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „SUG”. W konsekwencji następuje ograniczenie możliwości wykonywania zadań przez SUG, a zasoby organizacyjne i kadrowe SUG nie są w pełni wykorzystywane.

Rozwiązania przyjęte w projektowanej ustawie obejmują zniesienie dyrektora SUG, likwidację obsługującego go urzędu i przekazanie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego dotychczasowych zadań dyrektora SUG.

Nowelizacja powoduje konsekwencje dla przedsiębiorców górniczych i podmiotów prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność regulowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w postaci zmiany organu nadzoru górniczego I instancji, sprawującego nadzór i kontrolę nad ruchem wymienionych zakładów górniczych i zakładów w zakresie:

1)  górniczych wyciągów szybowych;

2)  urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;

3)  szybów i szybików wraz z wyposażeniem;

4)  centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi;

5)  stacji wentylatorów głównych;

6)  urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w pkt 1–5.

Ponadto nastąpi zmiana organu nadzoru górniczego pierwszej instancji wykonującego zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego właściwym rzeczowo w odniesieniu do następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

1)  obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;

2)  szybowych wież wyciągowych;

3)  budynków nadszybi;

4)  obiektów budowlanych urządzeń, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 Pgg;

5)  wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4 Pgg;

6)  obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;

7)  obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1–5 Pgg.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345303
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.