Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym wraz z aktem wykonawczym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłaty za wydanie odstępstwa od warunków technicznych jakim powinien odpowiadać pojazd.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym przewiduje zmianę art. 66 ustawy z dnia 30 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Obowiązujące przepisy ustawy określają obowiązek wyposażenia – autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i ciągnika samochodowego, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. Zmieniony art. 66 ust. 1a zachowuje powyższy obowiązek, odwołując się do pojazdów kategorii homologacyjnej M2, M3 oraz N2, N3, dostosowując przepisy ustawy do terminologii stosowanej w przepisach Unii Europejskiej. Ponadto mając na uwadze, że określony obecnie w ustawie zbiór pojazdów, którego obowiązek wyposażenia w homologowany ogranicznik prędkości nie dotyczy był niepełny, w zmienionym art. 66 ust. 1b ustawy uwzględniono także inne pojazdy, które zostały zarejestrowane stosownie przed dniem 1 stycznia 1988 r. lub 1 października 2001 r.

Potrzeba wprowadzenia rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłaty za wydanie odstępstwa od warunków technicznych jakim powinien odpowiadać pojazd jest podyktowana koniecznością wykonania przepisu art. 67 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca ograniczył wysokość opłaty do 600 zł. W rozporządzeniu ustalono opłatę w wysokości 450 zł.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktów prawnych znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340256
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 11 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.