Publikacja UE: Traktaty wersja skonsolidowana, Karta praw podstawowych 2019

Traktaty wersja skonsolidowana, Karta praw podstawowych 2019 (Najnowsze wydanie.) – Consolidated treaties, Charter of Fundamental Rights 2019 (Latest edition)

Niniejsza publikacja zawiera wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wraz z ich protokołami i załącznikami w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony podpisanym w dniu 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r. Zawiera ona również deklaracje załączone do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony.Ponadto niniejsza publikacja zawiera zmiany wprowadzone Protokołem zmieniającym Protokół w sprawie postanowień przejściowych dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 741/2012 z dnia 11 sierpnia 2012 r. zmieniającym Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu, jak również zmiany wprowadzone decyzjami Rady Europejskiej 2010/718/UE z dnia 29 października 2010 r. oraz 2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statusu wysp Saint-Barthélemy oraz Majotty wobec Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja zawiera też nowy ustęp 3 dodany do artykułu 136 TFUE decyzją Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro, w związku z zakończeniem procesu ratyfikacji przez państwa członkowskie. Niniejsza publikacja obejmuje również zmiany wprowadzone aktem przystąpienia Republiki Chorwacji oraz Protokołem w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, który został ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie. Zawiera ona również zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającym Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Sekretariat Generalny Rady (Rada Unii Europejskiej)