Raport z badań: Atrakcyjność Inwestycji Górniczych w Polsce

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie wraz ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź w Lubinie przeprowadził badania dotyczące poziomu atrakcyjności inwestycji w sektorze wydobywczym. Badania prowadzone były od listopada 2015 roku do maja 2016 roku na próbie badawczej 165 respondentów.

Głównym celem projektu było określenie poziomu atrakcyjności inwestycji w sektorze wydobywczym oraz zidentyfikowanie najlepszych praktyk technologicznych, prawnych, środowiskowych i społecznych dotyczących pozyskiwania surowców mineralnych w Polsce.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż Polska jest krajem rozwijającym się gospodarczo i ekonomicznie, jest znaczącym producentem surowców mineralnych, w którym nie ma przeszkód do inwestowania, aczkolwiek system podatkowy, administracyjny, sądowy oraz uregulowania prawne stanowią dużą barierę. Dużym atutem inwestycyjnym polskiego sektora wydobywczego jest wysoko wykwalifikowana oraz kompetentna kadra pracownicza. Funkcjonowanie wielu instytutów badawczych i branżowych prowadzących badania na rzecz rozwoju górnictwa oraz możliwość korzystania z funduszy strukturalnych wpływa na atrakcyjność sektora wydobywczego. Aktywna działalność wielu organizacji otoczenia biznesu wspiera działalność górniczą. Panujące warunki technologiczne oraz rozwojowe są korzystnymi atutami inwestycyjnymi na rynku polskim. W Polsce istnieje dużo obszarów do potencjalnego wydobycia kopalin, które nie są jeszcze zagospodarowane, zniechęcającym aspektem inwestycyjnym jest trudność pozyskania wielu pozwoleń na realizację projektów oraz procedury związane z uzyskaniem decyzji administracyjnej w procesie inwestycyjnym. Stworzenie i realizowanie strategii pozwalającej na konkurencyjne i efektywne prowadzenie działalności oraz dostosowanie do wymogów rynków międzynarodowych, wykorzystywanie nowoczesnych technologii do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, konkurencyjności cenowej i ochrony środowiska prowadzi do przyjaznej inwestorom polityki sektora wydobywczego.