„Rola i Znaczenie Dominującego Przedsiębiorstwa i Przemysłu w Regionach Monokultury Gospodarczej. Analiza na przykładzie KGHM Polska Miedź SA”

KGHM Polska Miedź SA jak wynika z danych statystyki publicznej i Spółki jest silnie zakorzeniony w regionie, nie tylko ze względów naturalnych (biorąc pod uwagę złoża kopalin skoncentrowane lokalnie), lecz głównie poprzez siłę związków gospodarczych i społeczne zaangażowanie.

KGHM to centrala, 10 oddziałów, ponad 70 spółek (2017 rok) wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, zatrudniających blisko 32 tysiące pracowników, z czego prawie 26 tysięcy to mieszkańcy Zagłębia Miedziowego. KGHM to ponad 26 tysięcy dostawców, z czego 1/3 pochodzi z Dolnego Śląska, a 10% z Zagłębia Miedziowego. Jak wynika z danych przedsiębiorstwa, łączna wartość wszystkich podatków, opłat i danin zapłaconych przez KGHM w 2017 na rzecz samorządów wynosiła 583 miliony złotych.

Rzeczywiste znaczenie przemysłu miedziowego dla regionalnych struktur społecznych i gospodarczych jest zdecydowanie większe. Analiza siły wpływu przemysłu miedziowego na gospodarkę i życie społeczne regionu dokonana w badaniach prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu we współpracy ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź i przy wsparciu organizacyjnym KGHM Polska Miedź SA w Zagłębiu Miedziowym potwierdziła nie tylko dotychczasowe przypuszczenia, ale ujawniła nowe obszary oddziaływania.

Badania opierały się na wieloaspektowej analizie siły wpływu. Analizy, które obejmowały regionalne struktury zatrudnienia, dochodów budżetowych samorządów, analizę sieci biznesowych (siłę zależności lokalnego biznesu od przemysłu miedziowego) oraz wpływ na życie mieszkańców ujawniły kilka kluczowych zachowań głównych aktorów społecznej i gospodarczej sceny lokalnej. Zaliczyć do nich można społeczność lokalną, władzę samorządową, przedstawicieli biznesu.

Tytuł projektu i jego cel

Rola i znaczenie dominującego przedsiębiorstwa (przemysłu) w regionach monokultury gospodarczej.

Realizatorzy: Związek Pracodawców Polska Miedź  i WSB we Wrocławiu przy współpracy z KGHM Polska Miedź SA

Cel Projektu: identyfikacja poziomu i charakteru monokultury gospodarczej regionu oraz analiza jej społecznych i gospodarczych konsekwencji

Z perspektywy mieszkańców dominuje przekonanie, że KGHM wywiera silny pozytywny wpływ na życie mieszkańców i rozwój region. KGHM w odczuciu mieszkańców to nie tylko główny pracodawca, oferujący stabilne zatrudnienie i wysokie zarobki, ale również aktywny animator życia społecznego. Zapewnia wysoki poziom życia nie tylko swoim pracownikom i ich rodzinom, ale poprzez inicjatywy społeczne i dostęp do nich dla wszystkich mieszkańców pozytywnie wpływa na poziom życia wszystkich mieszkańców regionu i jego postrzeganie przez inwestorów i mieszkańców z innych regionów. Obraz KGHM w opinii mieszkańców daje się opisać poprzez pięć podstawowych obszarów, w których ujawnia się wpływ Grupy KGHM na społeczne i gospodarcze życie Zagłębia Miedziowego,

– oddziałuje na kariery zawodowe mieszkańców regionu,

– pełni w stosunku do nich rolę „darczyńcy i opiekuna”,

– niewątpliwie jest też regionalną marką,

– stanowi „przedmiot pożądania” w budowaniu ścieżki kariery zawodowej,

– jest źródłem specyficznych zagrożeń.

Z perspektywy lokalnego biznesu (głównie sektora MSP) KGHM to w wielu dziedzinach kluczowy partner dla lokalnego biznesu, solidny i stabilny płatnik. Równocześnie jednak zagrożenia w obszarze rynku pracy (oferuje stawki i bonusy nieosiągalne dla innych).

Postawy samorządów lokalnych dają się opisać w formie głównych strategii względem głównego pracodawcy. Konkretnych rozwiązań może być wiele. Jak się wydaje można je ulokować w przestrzeni ograniczonej dwiema skrajnymi postawami- ścisłym związaniem  regionu z przemysłem miedziowym na zasadzie partnerskiej po szukanie alternatyw rozwojowych.

Analiza zebranego materiału badawczego ze statystyki publicznej, źródeł własnych KGHM oraz z badań ilościowych wśród mieszkańców regionu pozwoliła nakreślić obraz relacji między mieszkańcami LGOM a KGHM PM S.A. jako głównym aktorem na regionalnym pracy, wpływającym na właściwie wszystkie sfery funkcjonowania regionu, ale też – jego mieszkańców. Ci ostatni są świadomi wpływu KGHM PM S.A. na region, na jego rozwój przekładający się na ich dobrobyt, ale też – zagrożeń, jakie sytuacja taka stwarza oraz tych, które generuje praca w branży miedziowej. Mimo to jednak wizerunek KGHM, jaki mają, jest pozytywny.

Więcej szczegółowych wniosków dot. wpływu KGHM na rynek pracy, PKB regionu, JST, otoczenie biznesowe oraz interesariuszy społecznych znajduje się w załączonych dokumentach

Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.