Rozporządzenie MF w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Rozporządzenie reguluje materię niezbędną dla obliczania relacji państwowego długu publicznego do PKB oraz realizacji innych potrzeb, w szczególności analitycznych, czy realizacji obowiązków informacyjnych przez Ministra Finansów dotyczących operacji finansowych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie wymaga zmian dostosowujących go do zmian w systemie prawa. Ostatnie zmiany obecnie obowiązującego rozporządzenia miały miejsce w 2013 r. Zmiana terminologii, wprowadzanie nowych rozwiązań, rozwój informatyzacji w administracji publicznej są czynnikami mającymi wpływ na zmianę obecnego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

Projektowane zmiany w  stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, dotyczą przede wszystkim:

1) zmiany w zakresie sprawozdań:

  1. a) Rb-Z – kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w zakresie części C – Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego oraz
  2. b) Rb-UZ – rocznych sprawozdań uzupełniających o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych w zakresie rezygnacji z części A oraz rezygnacji z rocznego sprawozdania Rb-UN dot. należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej,

2) wprowadzenia formy dokumentu elektronicznego jako wyłącznej formy sporządzania sprawozdań,

3) zmiany instrukcji sporządzania sprawozdań wynikającej ze zmian sprawozdań i doprecyzowania/zmiany niektórych kwestii np. dot. kategorii dłużników/wierzycieli,

4) dostosowania do obecnie obowiązującej terminologii oraz funkcjonujących rozwiązań w systemie prawa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia zawierający 8 załączników do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338404/katalog/12719839#12719839
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 6 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.