Rozporządzenie MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Stosownie do zmiany funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych przewidziano utworzenie następującej struktury:

  • jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym zapewniający kompleksową i profesjonalną obsługę podatkowym grupom kapitałowym i spółkom ich tworzącym oraz prowadzący jednolitą politykę w zakresie spraw dotyczących kluczowych podmiotów z całego kraju (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie);
  • dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych działających we wszystkich województwach (w każdym województwie po jednym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym z wyjątkiem województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których będą po dwa urzędy), w tym jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy, który oprócz zasięgu województwa, będzie właściwym również na obszarze całego kraju dla podatników i płatników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6–7 projektu (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie).

Mając na uwadze powyższą propozycję, kategorie podatników i płatników będących we właściwości ww. urzędów przedstawiają się następująco (m.in.)

  • jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) lub ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);. Podmioty te, ze względu na powstałe w 2016 r. zmiany oraz specyfikę w zakresie rozliczeń podatkowych, wymagają od urzędów skarbowych większego zaangażowania oraz pogłębionej analizy. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, indywidualne jednostki budżetowe – np. kilka szkół z jednej gminy – winny rozliczać się jako jeden podmiot np. jako gmina. Przed tym wyrokiem jednostki budżetowe rozliczały się samodzielnie, niekiedy nawet w różnych urzędach skarbowych – dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim:
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód/obrót wynosi co najmniej 3 mln euro i nie przekracza 50 mln euro; – dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim:
  • podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład, krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 i 1180), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód/obrót przekroczył kwotę 50 mln euro. – jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie):
  • jednostki działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 i 695), – jeden spośród ww. dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim, tj. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, oprócz ww. kategorii podatników i płatników, o zasięgu krajowym

Podstawa prawna: ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340404

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 listopada 2020 roku, na adres szkop@pracodawcy.pl.