Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Uprzejmie informuję, że Minister Rozwoju skierował do konsultacji społecznych następujący projekt aktu prawnego:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;


Przedmiotowy projekt został opracowany na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przepisami przejściowymi „ustawy zmieniającej”, rozporządzenie regulujące dotychczas tę materię zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowego brzmienia przedmiotowego przepisu ustawy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. W związku z powyższym zachodzi konieczność wydania nowego rozporządzenia. Niniejszy projekt przewiduje zachowanie ogólnych zasad zawartych w obowiązującym rozporządzeniu, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych rozwiązań lub dostosowania istniejących do zmian wynikających z wejścia w życie ustawy zmieniającej, Projekt uwzględnia rozwój technologiczny i techniczny wykonywania pomiarów geodezyjnych, informatyzację prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wprowadza również uwzględnienie zawodowej odpowiedzialności kierownika prac geodezyjnych za wybór metod pomiarowych i osiągnięcie wymaganych dokładności pomiarów geodezyjnych oraz konieczność opracowywania wyników pomiarów i przekazywania ich do zasobu wyłącznie w formie operatu elektronicznego. Przepisy projektowanego rozporządzenia umożliwiają wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem nowych technologii (np. bezzałogowych statków powietrznych, pomiarów satelitarnych itp.). Dotychczasowe przepisy wprost takiej możliwości nie dawały.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR dostępny jest pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12335058/katalog/12695379#12695379
Bardzo proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do przedmiotowego projektu w terminie do 2 lipca 2020 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl