Rozporządzenie MR zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
W nowelizowanym rozporządzeniu doprecyzowano stosowane pojęcia, co ograniczy wątpliwości producentów dzięki czemu powinno nastąpić usprawnienie procesu certyfikacji. Dokonano zmian  krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, poprzez wprowadzenie mniej restrykcyjnych systemów dla wskazanych wyrobów budowlanych, co zmniejszy koszty ponoszone przez producentów. Dodatkowo usunięto wyroby których brak nie będzie miał wpływu na spełnianie przez obiekt budowlany podstawowych wymagań, co skutkować będzie brakiem konieczności ponoszenia nakładów finansowych przez producentów usuniętych wyrobów. Ponadto umieszczono wyroby do mocowania instalacji w jednej grupie, niezależnie od rodzaju instalacji oraz transportowanego medium co też powinno ograniczyć wątpliwości producentów i usprawnić proces certyfikacji.

W związku z zgłaszanymi uwagami do obecnego brzmienia załącznika nr 1 do rozporządzenia dokonano zmian. Treść przedmiotowego załącznika określającego grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz wymagane dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych budzi wątpliwości interpretacyjne producentów. Zmiany w zakresie załącznika nr 1 do rozporządzenia powodują konieczność ustanowienia okresu przejściowego w stosunku do wyrobów objętych nowelizacją, co umożliwi producentom dostosowanie się do zmienionych wymagań.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335501
Bardzo prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do przedmiotowego projektu w terminie do 14 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.