Rozporządzenie MRPiT w sprawie instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia oraz zakresu i sposobu dokumentowania szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia oraz zakresu i sposobu dokumentowania szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

W dniu 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwana dalej: ustawą koncesyjną (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545), zwana dalej: „ustawą”. Art. 11 ust. 7 ustawy stanowi, że minister właściwy do spraw gospodarki działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia instytucje upoważnione do prowadzenia szkolenia, szczegółowy zakres szkolenia, sposób dokumentowania i szczegółowe warunki jego prowadzenia, sposób przygotowania i przeprowadzania egzaminu sprawdzającego, wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz wysokości opłat za szkolenie, z uwzględnieniem zróżnicowania zakresu szkolenia, w zależności od rodzaju planowanej działalności gospodarczej, czytelności zaświadczenia oraz adekwatności opłaty do kosztów organizacji szkolenia. Uzyskane w wyniku ukończenia szkolenia zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania działalności gospodarczej, o której stanowi ustawa, jest jednym z niezbędnych dokumentów określonych w procedurze udzielania koncesji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Ustawowy wymóg posiadania przygotowania zawodowego, nakłada na przedsiębiorców w tym mikro, małych i średnich, konieczność uzyskania stosownych dokumentów potwierdzających tę okoliczność.

W projekcie zastosowano rozwiązania o wymiarze uniwersalnym, pozwalającym na dostosowanie niektórych spraw do istniejących okoliczności, przez instytucję upoważnioną do prowadzenia szkolenia (zwaną dalej: instytucją upoważnioną). Takie podejście stoi u podstaw utrzymania dotychczas obowiązujących grup tematycznych wskazanych w § 3. ust. 2. Grupa tematyczna obejmująca zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi mienia, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, które związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą nie stanowi samoistnej materii do szkolenia. Stanowi ona zawsze element szkolenia przyporządkowany pełnemu zakresowi tematyki ustawy, tj. obejmującej wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1  projektu rozporządzenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia zawierający 5 załączników: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340806/katalog/12742564#12742564   
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu z wykorzystaniem udostępnionej tabeli, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 grudnia 2020 roku, na adres szkop@pracodawcy.pl.