Rozporządzenie MRPiT zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Projekt rozporządzenia przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemców posiadających wizę wydaną w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe. Przewiduje się, że ułatwi to osobom, które uzyskały taką wizę, pełną adaptację na polskim rynku pracy i w społeczeństwie, zwiększając szansę na samodzielne funkcjonowanie. Zgodnie z założeniami możliwość wydawania takiej wizy będzie uruchamiana przez państwo w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym zgodnie z aktualnymi priorytetami Rządu RP i realnymi możliwościami państwa. Projekt rozporządzenia zwalnia również z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemców posiadających wizę z adnotacją „Poland Business Harbour” (PBH), będącą nazwą programu rządowego  skierowanego do specjalistów IT, start-upów oraz innych firm chcących relokować swój biznes do Polski.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340304
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), bardzo pilnie, jak najwcześniej przed upływem skróconego terminu ustawowego, na adres szkop@pracodawcy.pl.