Rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – konsultacje robocze

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji roboczych został przekazany projekt rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W zmienianym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn, zm.) zakłada się m.in.:
1) zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych – do dnia 29 listopada 2020 r.;
2) że, do dnia 29 listopada 2020 r., usługi hotelarskie będą dostępne wyłącznie dla gości:
a) korzystających z tych usług w ramach: podróży służbowej w rozumieniu art. 775 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,
b) będących osobami wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (w związku z tzw. „Hotelem dla medyka”),
c) pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej (np.: pacjenci onkologiczni i dializowani oraz mali pacjenci przebywający pod opieką osób dorosłych);
3) ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych (otwarte pozostają tylko niektóre punkty usługowe mające istotne znaczenie dla życia codziennego oraz m.in. sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, meblami, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami);
4) że w obiektach i placówkach handlowych oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2;
5) że w budynkach i innych obiektach kultu religijnego ma znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.;
6) że do dnia 24 listopada 2020 r. zakazuje się organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu, chodzie sportowym lub jeździe na rowerze (wiąże się to z tego rodzaju wydarzeniami organizowanymi i przeprowadzanymi w tym czasie w związku z Narodowym Świętem Niepodległości).
Z ograniczenia liczby osób przemieszczających się samochodami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób do połowy liczby miejsc wyłącza się pojazdy:
1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej  oraz Inspekcji Transportu Drogowego (zmiany te są podyktowane specyfiką działania wymienionych służb);
2) którymi jest wykonywany transport osób w związku ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych;
3)  którymi jest wykonywany transport pacjentów (np.: dializowanych) w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz i ich opiekunów.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-ws-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii—konsultacje
Ustawodawca wyznaczył bardzo krótki nadsyłania uwag, dlatego prosimy o przesyłanie uwag do dzisiaj tj. 5.11.2020 najpóźniej do 17:30. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu,  na adres szkop@pracodawcy.pl.