Rozwój sektora elektromobilności – wizje i bariery – wysłuchanie publiczne w Ministerstwie Energii

Ministerstwo Energii zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane tematem rozwoju sektora elektromobilności w Polsce do przedstawienia wizji w zakresie barier i wyzwań stojących przed tym sektorem. Wysłuchanie publiczne odbędzie się 28 października 2016 r. w Ministerstwie Energii.

Ministerstwo chce poznać Państwa opinie i wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniami, które mogłyby przyczynić się do upowszechnienia wiedzy w tym obszarze. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są w szczególności przedstawicieli sektora motoryzacyjnego i sektora elektromobilności, stowarzyszenia branżowe, instytucje trzeciego sektora oraz jednostki zajmujące się badaniami i rozwojem.

W Ministerstwie Energii opracowano pakiet legislacyjny (Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Energia do przyszłości, Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych powołująca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu), którego wdrożenie ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków oraz rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce.

Na etapie prac legislacyjnych zidentyfikowano szereg barier. Ich eliminacji służyć powinny zaproponowane działania wykonawcze, stanowiące jednocześnie  impuls do rozwoju polskiego przemysłu elektromobilności. Propozycje Ministerstwa mają stanowić punkt wyjścia do zbudowania kompleksowego pakietu rozwiązań (instrumentów), których kształt w dużej mierze zależeć będzie od wyników dialogu prowadzonego z interesariuszami projektowanych zmian.

Spotkanie odbędzie się 28 października 2016 r. w godz. 9:00-16:00 w Ministerstwie Energii. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 21 października 2016 r. pod adresem e-mail: alicja.pawlowska@me.gov.pl

Godziny spotkań z poszczególnymi zainteresowanymi będą ustalane w zależności od kolejności zgłoszeń i zakresu planowanych prezentacji.