Informacja – posiedzenie Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego

Sprawy poruszane podczas posiedzenia Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego – spotkanie online – 19 czerwca 2020 r.

 

 1. Przedstawienie działań przemysłu wydobywczego (praktyki dot. zdrowia
  i bezpieczeństwa) odnośnie COVID-19
  (wnioski z prezentacji UEPG, IMA-Europe, Euromines)

Wybrane konkluzje i problemy:

 • Wszystkie organizacje wdrożyły specjalne środki komunikacji oraz narzędzia podnoszenia świadomości w sytuacji kryzysu (dedykowane strony internetowe, artykuły, przewodniki), opracowano zasady bezpieczeństwa oraz powrotu do pracy po pandemii, wdrożono platformy do wymiany doświadczeń.
 • Przemysł surowcowy (wydobywczy) prawdopodobnie został mniej dotknięty COVID-19 niż inne branże, ponieważ standardy ochrony zdrowia i życia są wyższe niż w innych sektorach, a część operacji odbywa się na wolnym powietrzu (górnictwo odkrywkowe). Szczególną opieką otoczono podziemne oddziały wydobywcze, laboratoria, stanowiska pracy w zamkniętych przestrzeniach.
 • Zdiagnozowane przez przemysł problemy w związku z COVID-19: zwiększone ryzyko pożaru i wybuchów (środki na bazie alkoholu), brak środków dezynfekujących (żele ochronne), stosowanie środków ochrony osobistej (nowe instrukcje, wybór rodzaju masek), dystans społeczny w pracy, odroczenie inwestycji i prac konserwacyjnych kosztem utrzymania infrastruktury krytycznej, szkolenia BHP w nowej rzeczywistości, pomiar temperatury pracowników, standardy telepracy, ochrona poufności danych wrażliwych.
 • Doświadczenia firm wydobywczych zostały uwzględnione w publikacjach m.in. państw członkowskich UE, OECD, Business Europe, Światowego Forum Ekonomicznego, Associations of European Non-Energy Extractive Industries (NEEIP).
 • Branża wydobywcza przekazała do Komisji Europejskiej odpowiedź dotyczącą wpływu COVID-19 na jej sytuację społeczną i ekonomiczną.
 1. Porozumienie dot. ograniczania skutków działania krzemionki krystalicznej NEPSI – działania w okresie 2019-2021 (prezentacja IMA-Europe w załączeniu)
 • Porozumienie z roku 2006, zawarte pomiędzy europejską federacją związków zawodowych industriALL i 18 organizacjami pracodawców (w tym z przemysłu wydobywczego UEPG, IMA-Europe, Euromines, EuroRoc), koncentruje się na wdrażaniu dobrych praktyk, aby zmniejszyć narażenie pracowników na pył respirabilnej krzemionki krystalicznej (RCS).
 • W okresie od II.2019 do V.2021 ma miejsce realizacja projektu mającego na celu: aktualizację przewodnika dobrych praktyk NEPSI, opracowanie szczegółowych wytycznych dla MŚP (w tym mikroprzedsiębiorstw), opracowanie programu szkoleniowego dla nowych pracowników, nowych narzędzi e-learningowych, opracowanie znormalizowanej metodologii pomiaru RCS.
 • Raportowanie KPI NEPSI 2020: KGHM oraz ZPPM przesłały wskaźniki do Euromines oraz KE.

Szczegółowe informacje: https://www.nepsi.eu/

 1. Wyzwania związane ze starzeniem się pracowników w przemyśle wydobywczym (prezentacja UEPG w załączeniu)
 • Przyczyny: problemy demograficzne – mniejsza ilość osób wchodząca na rynek pracy, w większości przypadków w przemyśle wydobywczym emigracja nie jest rozwiązaniem; trudności w rekrutacji do pracy w przemyśle młodych i wykwalifikowanych osób, negatywny obraz przemysłu (brak innowacji, trudne warunki pracy, niebezpieczeństwo, brak adaptacji warunków do pracy kobiet), rozbieżność oczekiwań pracodawców i pracowników.
 • Efekt bezpośredni: pracownicy w wieku powyżej 55 lat stanowią ponad jedną czwartą ogólnej liczby zatrudnionych: wzrost z 21% w 2014 r. do 26% w 2019 r.; w Strategii Europa 2020 zapisano zwiększenie wskaźnika aktywności zawodowej osób w wieku 20–64 do 75% – zwiększenie długości pracy zawodowej w Europie;
 • Z jednej strony wiele umiejętności, takich jak doświadczenie zawodowe i wiedza ekspercka, myślenie strategiczne, holistyczna percepcja wzrastają z wiekiem, z drugiej strony niektóre zdolności funkcjonalne, głównie fizyczne i umysłowe, maleją w wyniku naturalnego procesu starzenia. W ocenie ryzyka należy wziąć pod uwagę potencjalne zmiany oraz modyfikować środowisko pracy, aby je uwzględnić.
 • Rekomendowane działania: inwestycja w bezpieczne i zdrowe środowisko pracy; programy podnoszące umiejętności w celu utrzymania produktywności pracy; wzrost jakości pracy (przeprojektowanie lub rotacja na stanowiskach pracy, częste krótkie przerwy, ergonomiczne urządzenia, elastyczne godziny pracy, mentoring młodszych pracowników przez bardziej doświadczonych, programy rekrutacji pokazujące korzyści z pracy w przemyśle).
 • Projekt UE Ageing@Work daje cenne wskazówki i rozwiązania w tym obszarze https://ageingatwork-project.eu/content/objectives-ageingwork-project (polskim partnerem projektu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy)

Źródło: Komisja Europejska, UEPG, IMA-Europe, Euromines