SENT nr 38 – Rozporządzenie MF w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT nr 38).

Projekt rozporządzenia ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego w związku z jego zmianą, a brzmienie projektowanych przepisów stanowi powtórzenie poprzedzającego go rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1427 oraz z 2019 r. poz. 1585 i 2543), uzupełnionego o metanol (alkohol metolowy), będący pochodzenia syntetycznego, (CN ex 2905 11 00), jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335952
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 28 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..