Środowisko – publikacja UE

Środowisko (edycja 2019) – Environment (Edition 2019)

Dokument został przygotowany przez Komisję Europejską.
Ochrona środowiska i promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego idą ze sobą w parze. Polityka w dziedzinie środowiska może odgrywać kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy i stymulowaniu inwestycji. Zielone innowacje mogą być wdrażane i eksportowane, zwiększając konkurencyjność Europy i poprawiając zdrowie i dobrostan Europejczyków.
UE posiada jedne z najbardziej rygorystycznych na świecie norm środowiskowych, które chronią przyrodę i jakość życia obywateli, promują zieloną gospodarkę oraz prowadzą do oszczędnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych.
Siódmy unijny program działań w zakresie środowiska wyznacza kierunek unijnej polityki w dziedzinie środowiska do 2020 r. i określa, co UE powinna osiągnąć do 2050 r. Celem jest życie w środowisku, w którym nic się nie marnuje, zasobami naturalnymi gospodaruje się w sposób zrównoważony, a różnorodność biologiczną chroni się, ceni i przywraca.
Więcej informacji pod linkiem..

Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (Komisja Europejska) , Urząd Publikacji Unii Europejskiej