Stanowisko Euromines dot. ambitnych celów klimatycznych UE do 2030 r.

Stanowisko Euromines dot. ambitnych celów klimatycznych UE do 2030 r. oraz opracowania polityk klimatycznych i energetycznych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu

Najistotniejszym zadaniem jest to, aby w procesie przechodzenia gospodarki UE do neutralności klimatycznej przemysł utrzymał, a nawet poprawił swoją konkurencyjność. Cele klimatyczne UE do 2030 r. powinny powodować zrównoważony rozwój poprzez przyspieszenie innowacji i tworzenie warunków do działania przemysłu.
Najważniejsze postulaty:

  1. Europejski sektor surowców ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia minimum 50% celów klimatycznych m.in. poprzez zapewnienie dostępności niezbędnych surowców (np. miedź, aluminium, stal, grafit).
  2. Europa powinna ocenić możliwość osiągnięcia podwyższonego poziomu celów klimatycznych do 2030 r. na podstawie dokładnej oceny skutków tych działań. Wdrażaniu narzędzi redukcji emisji gazów cieplarnianych musi towarzyszyć zapewnienie ochrony długoterminowych celów i międzynarodowej konkurencyjności branży. Komisja powinna zapewnić, że podjęte działania będą jednocześnie chronić zrównoważony rozwój przemysłu europejskiego, w szczególności sektorów energochłonnych.
  3. Przemysł europejski musi skorzystać z dotychczasowej ochrony przed ucieczką emisji (carbon leakage), nawet jeśli cele klimatyczne zostaną zmienione. Do czasu osiągnięcia pożądanej transformacji przemysłowi należy zapewnić wystarczające bezpłatne przydziały emisji dwutlenku węgla zgodnie z potrzebami.
  4. Branża potrzebuje dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej.
  5. Przemysł UE powinien nadal korzystać ze wsparcia dla inwestycji w produkty i technologie niskoemisyjne. Nadal potrzebne jest wsparcie dla rozwoju, pilotowania i zwiększania skali kluczowych innowacyjnych technologii dekarbonizacji i efektywności energetycznej.

Cel Unii Europejskiej, jakim jest stanie się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, powinien również obejmować zintegrowane międzynarodowe, spójne, stabilne i przewidywalne podejście.
Więcej informacji pod linkiem: http://euromines.org/news/eu-climate-ambition-for-2030-the-industry-should-maintain-and-even-improve-its-competitiveness
Źródło: Euromines