Stanowisko Związku w sprawie przeglądu wytycznych dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej

Lubin, 13 lipca 2020 r.

ZPPM / 64 / VII / 2020
 
European Commission
Directorate-General for Energy
DG ENER B.1 PLAN/2020/6566
1049 Bruxelles/Brussels
Belgique/België
Konsultacje publiczne: Ref. Ares(2020)2487772

 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie przeglądu wytycznych dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EGD).

COMBINED EVALUATION ROADMAP/INCEPTION IMPACT ASSESSMENT (Trans-European energy infrastructure – revision of guidelines)
Ref. Ares(2020)2487772 – 11/05/2020
 
Szanowni Państwo
Związek Pracodawców Polska Miedź zgłasza gotowość włączenia się do prac nad nowelizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (Regulation (EU) No 347/2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure). W ramach przeglądu wytycznych w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EGD) przyłączamy się do uwag, wytycznych oraz opinii zasygnalizowanych i zgłoszonych przez inne polskie podmioty – m.in. Ministerstwo Klimatu.
Podstawowym postulatem Związku Pracodawców Polska Miedź w zakresie zmian regulacji mających na celu spełnienie warunku neutralności klimatycznej do roku 2050 jest wypracowanie unijnych ram i narzędzi finansowych wspierających rozbudowę transeuropejskiej średniej infrastruktury przesyłowej (energia elektryczna), w tym szerokiego wykorzystania magazynów energii, co znacząco wpłynie na zwiększenie udziału generacji energii elektrycznej ze źródeł OZE w miksie energetycznym krajów UE zwłaszcza Europy Środkowej.
Wnosimy także o wypracowanie unijnych ram i narzędzi finansowych, mających na celu wsparcie rozbudowy sieci infrastruktury gazowej NG umożliwiającej dywersyfikację dostawców.
Z wyrazami szacunku
Beata Staszków,
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź