Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne strategii dotyczących pozyskiwania energii z morskich źródeł odnawialnych (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – “Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości) .
Termin wyznaczony przez Komisję Europejska na przesłanie opinii jest dość krótki, uwagi są przyjmowane do dnia 1 grudnia 2020 r.
Oryginalny dokument jest dostępny pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A741%3AFIN&qid=1605792629666

 
Energia z morskich źródeł odnawialnych jest rynkiem globalnym szybko rozwijającym się zwłaszcza w Azji i Stanach Zjednoczonych. Stwarza również możliwości dla przemysłu UE na całym świecie. Poprzez dyplomację w zakresie Zielonego Ładu, politykę handlową i dialogi energetyczne UE z krajami partnerskimi Komisja będzie wspierać globalne wykorzystanie tych technologii. Aby pomóc w realizacji celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., Komisja Europejska przedstawia dzisiaj strategię UE na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych. Strategia proponuje zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z obecnego poziomu 12 GW do przynajmniej 60 GW do 2030 r. i do 300 GW do 2050 r. Komisja zamierza uzupełnić ją o 40 GW energii oceanicznej oraz o inne powstające technologie, takie jak pływające elektrownie wiatrowe i pływające instalacje fotowoltaiczne do 2050 r.

Aby analizować i monitorować środowiskowe, społeczne i gospodarcze skutki energii z morskich źródeł odnawialnych dla środowiska morskiego oraz dla działalności gospodarczych od niej zależnych, Komisja będzie regularnie konsultować się ze społecznością ekspertów z organów publicznych, zainteresowanymi stronami i naukowcami. Komisja przyjęła dziś również nowe wytyczne w sprawie inwestycji sektora energetyki wiatrowej i przepisów UE w dziedzinie ochrony przyrody.


Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się Komunikat KE.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2096
Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/eu-strategy-offshore-renewable-energy_en
Źródło: Komisja Europejska