Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące VAT w handlu elektronicznym (e-commerce)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących podatku VAT – rewizja ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 18 marca 2021 r.

Środki harmonizacji podatkowej podjęte w celu zakończenia tworzenia rynku wewnętrznego powinny obejmować ustanowienie wspólnego systemu współpracy między państwami członkowskimi, w szczególności w zakresie wymiany informacji, za pomocą którego właściwe organy państw członkowskich miałyby pomagać sobie wzajemnie oraz współpracować z Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania VAT w odniesieniu do dostawy towarów i świadczenia usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów.

W wyniku działań UE specjalny system pobierania podatku od wartości dodanej w przypadku podatników świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub usługi świadczone drogą elektroniczną został rozszerzony na wszystkie usługi i sprzedaż na odległość towarów dokonywanych na rzecz osób niebędących podatnikami. Inicjatywa ta polega na zmianie Rozporządzenia (UE) 904/2010, które ustanawia zasady kontroli transakcji zarejestrowanych w ramach specjalnych programów.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia wykonawczego wraz z załącznikiem.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12242-Detailed-implementing-rules-for-the-VAT-e-commerce-trade-
Źródło: Komisja Europejska