Umiejętności osób dorosłych – indywidualne rachunki szkoleniowe: narzędzie służące poprawie dostępu do szkoleń

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące szkoleń oraz kształcenia się przez całe życie w ramach Europejskiego programu na rzecz umiejętności: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności COM(2020) 274 final

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 20 kwietnia 2021 r.

Plan działania Europejski filar praw socjalnych wyznacza cel w postaci 60% dorosłych uczestniczących w szkoleniach każdego roku do 2030 r., a także zapowiada przyjęcie inicjatywy dotyczącej indywidualnych kont edukacyjnych, aby wspierać proces pozyskiwania umiejętności przez całe życie.

Dzięki indywidualnym rachunkom szkoleniowym osoby w wieku produkcyjnym otrzymają budżet na szkolenia w celu poprawy ich umiejętności i szans na zatrudnienie.

W ramach Europejskiego programu na rzecz umiejętności Komisja oceni, w jaki sposób ewentualna inicjatywa europejska w tej dziedzinie mogłaby przyczynić się do wyeliminowania istniejących luk w dostępie do szkoleń i pomóc osobom dorosłym w skutecznym radzeniu sobie ze zmianami stanu na rynku pracy.

Ocena ta obejmie szerokie konsultacje z państwami członkowskimi, partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.

Źródło: Komisja Europejska