Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

W Polsce, w ostatnich dekadach obserwuje się częstsze występowanie suszy i problemów związanych z tym zjawiskiem. Scenariusze zmian klimatu wskazują na pogłębienie się skali zjawiska suszy oraz coraz dłuższych okresów jego trwania w ciągu roku, w szczególności w pasie środkowej Polski. Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych. W naszym kraju na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m3/rok (ilość wody odpływającej z danego kraju na jednego mieszkańca na rok). W trakcie suszy wskaźnik ten spada poniżej 1000 m3/rok/osobę. Średnia wartość ww. wskaźnika w Europie jest prawie 3 razy większa i wynosi ok. 4500 m3/rok/osobę. Biorąc powyższe pod uwagę, nasz kraj należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody.

Jednym z głównych celów przedmiotowego projektu ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, które pozwolą na uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem do realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku suszy.

Oprócz uproszczenia procesu inwestycyjnego projektowane przepisy wprowadzają katalog różnych rozwiązań, doraźnych, jak i stałych, które będą sprzyjać zatrzymaniu wody w środowisku – w lasach i w parkach, na terenach rolniczych oraz w gospodarstwach.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR znajduje się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337151
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w formie tabeli (załącznik do pisma konsultacyjnego), w terminie do 14 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.