Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Projektowana ustawa dokonuje wdrożenia do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji prowadzonej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (Dz. Urz. UE L 188 z 12.7.2019, str. 106) (dalej: „dyrektywa 2019/1160”) oraz służy stosowaniu uzupełniającego ww. dyrektywę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014 (Dz. Urz. UE L 188 z 12.7.2019, str. 55) (dalej: „rozporządzenie 2019/1156”). Projekt dokonuje nowelizacji ustawy w taki sposób, aby odzwierciedlała ona stan prawa unijnego w przedmiotowym zakresie.

W ramach dyrektywy 2019/1160 oraz uzupełniającego ją rozporządzenia 2019/1156, w szczególności:

  • rozszerza się dotyczące dotychczas przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) wymogi w zakresie zapewniania rozwiązań na rzecz inwestorów na zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) wprowadzających do obrotu jednostki uczestnictwa lub udziały alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI) wśród inwestorów detalicznych;
  • ujednolica się oraz rozwija przepisy dotyczące skutków zmian w danych podlegających zgłoszeniu organom nadzorczym przed podjęciem działalności transgranicznej;
  • rozszerza się zakres danych, jakie UCITS lub ZAFI są obowiązane przekazać organom nadzoru przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu;
  • określa się jasne warunki, na jakich następuje zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI w przyjmującym państwie członkowskim;
  • ustanawia się ujednoliconą definicję czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu oraz określą się warunki, na jakich ZAFI z UE mogą podejmować czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu;
  • wprowadza się jednolite wymagania dot. informacji reklamowych kierowanych do inwestorów AFI i UCITS;
  • uchyla się, zbyteczne po wejściu w życie ujednoliconych przepisów rozporządzenia, przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)(Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.).

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338152
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.