Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy