Waloryzacja ciepła odpadowego – podnoszenie efektywności energetycznej w przemyśle przetwórczym

Waloryzacja ciepła odpadowego – podnoszenie efektywności energetycznej w przemyśle przetwórczym – CORDIS Results Pack

Niniejsza broszura CORDIS Results Pack koncentruje się na innowacyjnych wynikach uzyskanych w ramach projektów finansowanych z programu Horyzont 2020, skupiających się na ponownym wykorzystaniu ciepła odpadowego z procesów przemysłowych.

Czyste technologie opracowane w ramach projektów finansowanych ze środków programu Horyzont 2020 służą ograniczeniu negatywnego oddziaływania energochłonnych procesów przemysłowych, pomagając Europie w przejściu do zrównoważonej, konkurencyjnej gospodarki i rozwiązaniu problemów dotyczących środowiska i zmiany klimatu. W niniejszym wydaniu broszury Results Pack przedstawiamy osiem nowatorskich projektów finansowanych przez Unię Europejską, które przyczyniają się do tej transformacji.

Energia odpowiada za nawet 20 % całkowitych kosztów produkcji sektorów energochłonnych w Europie, a dla niektórych gałęzi przemysłu ten wskaźnik jest jeszcze większy. Mimo wyraźnego postępu technicznego w redukowaniu zużycia energii ogromne jej ilości wciąż są jednak tracone w postaci ciepła odpadowego.
Nadmiarowe ciepło wytwarzane w pewnych procesach może okazać się cennym zasobem i być wykorzystywane, od razu lub po przetworzeniu, w innych zadaniach w ramach sektora, a nawet przez zakłady i użytkowników spoza branży.
Ze względu na liczne przeszkody techniczne i te niezwiązane z technologią potencjał przemysłowego ciepła odpadowego wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. Wśród tych barier należy wymienić brak skutecznych i opłacalnych technologii, które pozwalałyby na odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie traconego ciepła, a także na podnoszenie jego jakości lub jego przekształcanie w celu waloryzacji.
Poprawa efektywności energetycznej procesów przemysłowych może przynieść wyraźne oszczędności w obszarze zużycia energii pierwotnej i doprowadzić do obniżenia emisyjności dostaw energii, a w konsekwencji do redukcji emisji CO2. Oprócz tego redukcja kosztów energii zapewni również większą konkurencyjność.

Więcej informacji pod linkiem..
Źródło: Unia Europejska – CORDIS, Urząd Publikacji UE