Wkład we wzrost gospodarczy. Europejski jednolity rynek cyfrowy: korzyści ekonomiczne dla obywateli i przedsiębiorstw

Wkład we wzrost gospodarczy.Europejski jednolity rynek cyfrowy: korzyści ekonomiczne dla obywateli i przedsiębiorstw – Contribution to growth. The European digital single market : delivering economic benefits for citizens and businesses

Parlament Europejski zainicjował i wprowadził liczne środki ustawodawcze w celu wsparcia ogólnego osiągnięcia jednolitego rynku cyfrowego. Niniejsza pogłębiona analiza prezentuje krótkie zestawienie tego, co osiągnięto pod względem gospodarczym, tego, co pozostaje do zrobienia, oraz proponowanych inicjatyw na kolejną kadencję parlamentarną. Ekspertyza została sporządzona rzecz Departamentu Tematycznego A Parlamentu Europejskiego w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO).

W niniejszej pogłębionej analizie oceniono korzyści płynące z jednolitego rynku cyfrowego dla Europy i określono w sposób ilościowy strategię jednolitego rynku cyfrowego Komisji (2015 r.) z perspektywy ekonomicznej. Strategia jednolitego rynku cyfrowego zmierza do rozwiązania szeregu problemów dotyczących cyfryzacji społeczeństwa europejskiego, ale nadrzędnym tematem jest ułatwienie transgranicznego handlu elektronicznego w UE. Jest ona zasadniczo zgodna z od dawna promowanymi inicjatywami Parlamentu Europejskiego zmierzającymi do osiągnięcia „[…] jednolitego rynku cyfrowego, który zasadniczo polega na usuwaniu krajowych barier w transakcjach dokonywanych w internecie”. Autorzy najpierw rozważają skutki środków ustawodawczych, które obejmują strategię jednolitego rynku cyfrowego, a następnie omawiają ich związek z ogólnymi celami UE dotyczącymi ukończenia tworzenia jednolitego rynku i cyfryzacji społeczeństwa europejskiego.

Więcej informacji pod linkiem..

Źródło: Parlament Europejski, Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej