Zanieczyszczenia przemysłowe – Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (aktualizacja przepisów) – II faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów służących przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom pochodzącym z instalacji przemysłowych (w tym ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 166/2006).

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 23 marca 2021 r.

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń zawiera kluczowe dane dotyczące zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady przemysłowe w Europie. Komisji powierzono zadanie dokonania przeglądu przepisów UE dotyczących przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym z dużych instalacji przemysłowych. Inicjatywa ta ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, wsparcie przeglądu ściśle powiązanych przepisów dotyczących emisji przemysłowych oraz pomoc w osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu dotyczących zerowego poziomu zanieczyszczenia, neutralności klimatycznej, różnorodności biologicznej i czystszej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Celem konsultacji jest zebranie opinii społeczeństwa i zainteresowanych stron na temat ewentualnych środków, które należy uwzględnić przy zmianie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (europejski PRTR). Podczas oceny tego aktu prawnego zidentyfikowano kilka szerokich obszarów, w których można poprawić funkcjonowanie ogólnych ram prawnych dotyczących emisji przemysłowych, aby skuteczniej przyczyniały się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Komisja Europejska zachęca opinię publiczną i bardziej wyspecjalizowane zainteresowane strony do wyrażenia opinii na temat różnych przedstawionych możliwości ulepszeń pod kątem poprawy wdrażania przepisów pod względem technicznym, badania synergii z powiązanymi przepisami dotyczącymi powietrza, gleby, odpadów, gospodarki wodnej i dekarbonizacji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, a także zwiększenia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Informacje uzyskane w ramach tych konsultacji będą pomocne przy sporządzaniu odnośnych ocen skutków dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych oraz europejskiego PRTR, które przeprowadza obecnie Komisja Europejska.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12583-Industrial-pollution-revision-of-the-European-Pollutant-Release-and-Transfer-Register-/public-consultation

Źródło: Komisja Europejska