Zdrowe gleby – nowa strategia UE na rzecz ochrony gleb

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące strategii na rzecz ochrony klimatu i różnorodności biologicznej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu – ochrona gleb (m.in. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu).
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 10 grudnia 2020 r.

Zdrowe gleby mają zasadnicze znaczenie w realizacji celów w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Inicjatywa ta jest częścią unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Obecna strategia zostanie zaktualizowana, tak aby włączyć do niej kwestie degradacji gleby i ochrony zasobów ziemi (tzw. „neutralność degradacji gruntów”). Cele inicjatywy to: ochrona żyzności gleby, ograniczenie erozji i uszczelniania gleby, zwiększenie zawartości materii organicznej, identyfikacja zanieczyszczonych terenów, rekultywacja zdegradowanych gleb, zdefiniowanie „dobrego stanu ekologicznego” gleb.

Zagadnienia te były przedmiotem prac Komisji Europejskiej – Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady ustanawiająca ramy dla ochrony gleby
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life
Źródło: Komisja Europejska