Zdrowie i bezpieczeństwo (BHP) w miejscu pracy – ramy strategiczne UE (2021–2027) – II faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi II fazę konsultacji publicznych dotyczących unijnej strategii BHP na lata 2021–2027. Ich celem jest ocena jakości i poziomu realizacji ram strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w latach 2014–2020 oraz zebranie opinii wszystkich zainteresowanych obywateli i organizacji na temat kształtu przyszłych ram strategicznych na lata 2021–2027.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 1 marca 2021 r.

Inicjatywa ta opiera się na poprzednich ramach strategicznych UE na lata 2014–2020. Celem jest utrzymanie i poprawa wysokiego poziomu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w UE – również w związku z nowymi okolicznościami – oraz pomoc w przygotowaniu się na nowe kryzysy i zagrożenia. Określone zostaną najważniejsze cele i ramy strategiczne, aby zachęcić kraje UE i zainteresowane podmioty do współpracy w zakresie wspólnych priorytetów. Komisja zobowiązała się do zapewnienia unijnym pracownikom prawa do wysokiego poziomu ochrony ich bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, jak również do środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb zawodowych, co ma na celu przedłużenie ich życia zawodowego. Nowe ramy zostaną przyjęte w 2021 r.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-EU-Strategic-Framework-on-Health-and-Safety-at-Work-2021-2027-/public-consultation
Źródło: Komisja Europejska