Seminarium prawne – Zobowiązania umowne – wybrane aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym.

Serdecznie zapraszamy na kolejne z organizowanych przez Związek Pracodawców Polska Miedź seminariów prawnych. Tym razem tematem spotkania będą: Zobowiązania umowne – wybrane aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym.
Seminarium odbędzie w piątek, 22 marca 2019 roku w Hotelu Oberża Skarbek w Lubinie (ul. Budowniczych LGOM 20). Spotkanie potrwa od godz. 9.00 do 13.00.
Seminarium poprowadzi pani Alicja Kudłak – radca prawny.
Program szkolenia jest skierowany do osób odpowiedzialnych za negocjowanie i zawieranie umów. Obejmuje następujące zagadnienia:
1/ Struktura komparycji umowy.
2/ Zasady reprezentacji podmiotów w obrocie gospodarczym, skutki nieprawidłowej reprezentacji.
3/ Zawarcie umowy przez pełnomocnika, skutki zawarcia umowy z tzw. rzekomym pełnomocnikiem.
4/ Zgody korporacyjne na zawarcie umowy w spółkach handlowych, skutki braku zgody.
5/ Wybór formy umowy:

  • rodzaje formy czynności prawnej i ograniczenia w wyborze formy;
  • skutki niezachowania formy zastrzeżonej;
  • formy następczych czynności prawnych.

6/ Essentialia negotii – prawidłowy opis przedmiotu umowy na wybranych przykładach.
7/ Wybrane klauzule umowne:
a/ kara umowna:

  • przesłanki roszczenia o zapłatę kary umownej;
  • skuteczne zwolnienie się dłużnika od odpowiedzialności;
  • miarkowanie kary umownej;
  • kara umowna a odstąpienie od umowy;

b/ umowne prawo odstąpienia;
c/ klauzula umownego potrącenia a potrącenie ustawowe.
Potwierdzenie uczestnictwa w seminarium proszę o przesłanie do Związku Pracodawców Polska Miedź w terminie do 18 marca 2019 roku telefonicznie pod numer 76 / 847 85 85 lub mailowo na adres: sekretariat@pracodawcy.pl