Formularz zgłoszeniowy dla Mentee

Wypełniając formularz oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności Związku Pracodawców Polska Miedź zawartą na stronie http://pracodawcy.pl/polityka-prywatnosci/.

  Proszę o wypełnienie formularza

  Obowiązek informacyjny RODO:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Programu Mentoringowego prowadzonego przez Związek Pracodawców Polska Miedź. Oświadczam, że wiem o prawie wglądu w dane i prawie ich poprawiania.Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Związek Pracodawców Polska Miedź, mojego wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć i materiałów audiowizualnych wykonanych w ramach Programu Mentoringowego. Zezwolenie, o którym mowa uprawnia do rozpowszechniana dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, internet, przekaz prasowy lub medialny), przez czas prowadzenia działalności statutowej Związku i bez ograniczeń terytorialnych – wyłącznie w celu informacji i promocji Programu Mentoringowego.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o przyszłych konferencjach, seminariach i warsztatach oraz innych działaniach i projektach o niekomercyjnym charakterze realizowanych przez Związek Pracodawców Polska Miedź. Oświadczam, że wiem o prawie wglądu w dane i prawie ich poprawiania.Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności Związku Pracodawców Polska Miedź zawartą na stronie http://pracodawcy.pl/polityka-prywatnosci/.

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Numer telefonu:

  Wiek:
  20-2526-3536-45Powyżej 46

  Jak dowiedział/-a się Pan/Pani o Programie Mentoringowym ZPPM?

  Co sprawiło, że zdecydował/a się Pani/ Pan wziąć udział w programie?

  Firma:

  Branża:

  Dział:

  Stanowisko:

  Wielkość firmy (wg ilości zatrudnionych osób):

  Proszę opisać swoje doświadczenie zawodowe (najważniejsze firmy i stanowiska):

  Jakie są Pani/ Pana najważniejsze cele związane z karierą zawodową?

  W których obszarach chce się Pani/ Pan rozwijać? (proszę wskazać max. 5 obszarów)

  Obszary:
  1. Przywództwo2. Motywowanie innych3. Wywieranie wpływu4. Budowanie zespołu5. Zarządzanie czasem6. Komunikacja7. Zarządzanie stresem8. Budowanie relacji9. Budowanie autorytetu w organizacji10. Zarządzanie zmianą11. Sprzedaż12. Zarządzanie strategiczne13. Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)14. Zarządzanie projektami15. Zarządzanie przez cele

  Inne: jakie?

  Który z obszarów jest dla Pani/ Pana priorytetem rozwojowym?

  Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w mentoringu? Jeśli tak, to jakie?

  Jakie są Pani/Pana oczekiwania związane z udziałem w programie mentoringowym?