Regulamin udziału w wydarzeniach organizowanych przez Związek Pracodawców Polska Miedź

Regulamin udziału w wydarzeniach organizowanych przez Związek Pracodawców Polska Miedź

  

§ 1 Postanowienia ogólne

1/ Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady udziału w bezpłatnych wydarzeniach on-line i stacjonarnych, w szczególności takich jak: konferencje, webinaria, warsztaty, szkolenia, seminaria, śniadania/lunche biznesowe („Wydarzenie”), których organizatorem jest Związek Pracodawców Polska Miedź z siedzibą w Legnicy (59-220), ul. Rycerska 24, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000126828, posiadającym NIP: 6921170332, REGON: 390437022 („Organizator”).

2/ Wydarzenie jest organizowane w ramach działań statutowych Organizatora. Szczegółowe informacje o Wydarzeniu, w szczególności data, miejsce, forma udziału, tematyka jak również szczegółowe zasady udziału w Wydarzeniu są określone z zaproszeniu na Wydarzenie lub publikowane na stronie internetowej Organizatora www.pracodawcy.pl. lub publikowane na stronie internetowej poświęconej Wydarzeniu.

3/ Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu

1/ Jeśli nie określono inaczej w Informacji o Wydarzeniu, w Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które zgłosiły udział w Wydarzeniu i otrzymały od Organizatora zaproszenie na podany przez nie adres e-mail („Uczestnik”). Liczba Uczestników może być ograniczona. Aktywny udział w Wydarzeniu w zależności od jego rodzaju i treści Informacji o Wydarzeniu, może obejmować osobisty udział w Wydarzeniu lub śledzenie transmisji Wydarzenia, zadawanie pytań, dyskusję, udział w ćwiczeniach.

2/ Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się drogą telefoniczną, e-mail lub on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej podanej w Informacji o Wydarzeniu. Zgłoszenie obejmuje wyrażenie zgód dotyczących akceptacji niniejszego regulaminu, szczegółowych zasad udziału w Wydarzeniu podanych w Informacji o Wydarzeniu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także może zawierać inne stosowne do charakteru i okoliczności Wydarzenia oświadczenia.

3/ Zgłaszając swój udział w Wydarzeniu Uczestnik podaje informacje: imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres email, a także w zależności od charakteru i tematyki Wydarzenia dodatkowe informacje, w szczególności takie jak miejsce zatrudnienia,  źródło wiedzy o Wydarzeniu, udział w poprzednich edycjach, itp. Materiały szkoleniowe i promocyjne z Wydarzenia mogą zostać wysłane na adres email wskazany podczas zgłoszenia udziału Uczestnika w Wydarzeniu.

4/ Uczestnik ma prawo do rezygnacji w każdym czasie z udziału w Wydarzeniu. Rezygnację z udziału w Wydarzeniu należy zgłosić telefonicznie (+48 76 847 85 85) lub na adres mailowy szkolenia@pracodawcy.pl pod rygorem rozpatrzenia zgłoszenia na następne Wydarzenie w ostatniej kolejności.

5/ Liczba miejsc w Wydarzeniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Wydarzenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.

6/ Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

7/ Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu organizowanym w formule online jest posiadanie urządzenia (komputer, tablet, telefon) podłączonego do Internetu wraz z jedną z przeglądarek internetowych. Organizator zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uzyskania połączenia Uczestnika Wydarzenia.

8/ Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Wydarzenie może zostać sfilmowane i sfotografowane przez Organizatora w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z Wydarzenia. Udział w Wydarzeniu oznacza akceptację powyższego i zgodę na wykorzystanie bez wynagrodzenia wizerunku, głosu, treści chatu i danych identyfikacyjnych takich jak nick, login, utrwalonych podczas Wydarzenia w postaci zdjęć, filmów i nagrań oraz na ich rozpowszechnianie przez Organizatora. Zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronach internetowych Organizatora,  mediach społecznościowych (np. Facebook, Linkedin, YouTube), materiałach promocyjnych i informacyjnych w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z Wydarzenia. Zgoda odnosi się także do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku, głosu, treści chatu i danych identyfikacyjnych takich jak nick i login, utrwalonych podczas Wydarzenia oraz ich utrwalania i zwielokrotniania przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechniania, korzystania, wprowadzenia do obrotu, użyczenia, publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia i archiwizacji.

9/ W zależności od charakteru Wydarzenia Uczestnik może być zapytany o chęć wzięcia udziału w obecnych i przyszłych procesach rekrutacyjnych na Wydarzenia organizowane przez Organizatora oraz o chęć otrzymywania Newslettera Organizatora i w tym celu wyrazić zgodę na kontakt i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

 

§ 3 Szczegółowe zasady udziału w Wydarzeniu

1/ Uczestnik zobowiązuje się do korzystania i udziału w Wydarzeniu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, szczegółowymi zasadami udziału w Wydarzeniu, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nienaruszania praw innych uczestników Wydarzenia, uzasadnionych interesów Organizatora lub osób trzecich.

2/ Zakazuje się dostarczania przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, naruszającym dobra osób trzecich lub ogólne normy społeczne, a także treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.

3/ Zabronione jest rejestrowanie, udostępnianie, czy archiwizowanie przez Uczestnika wypowiedzi osób prowadzących Wydarzenie lub innych Uczestników, a jeżeli w trakcie Wydarzenia nastąpi połączenie wideo, także wizerunku tych osób.

4/ Uczestnik w trakcie Wydarzenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu z przebiegu tego Wydarzenia, bez pisemnej zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika usunięcia nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet, a także poniesienia wszelkich kosztów związanych z usunięciem skutków naruszenia.

5/ Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów i informacji udostępnianych w ramach Wydarzeń, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów jest niedopuszczalna.

6/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Wydarzenia oraz za rzeczy pozostawione w odzieży lub innych przedmiotach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Wydarzenia. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do rowerów, samochodów i innych pojazdów.

7/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń Organizatora oraz poleceń pracowników, współpracowników i podwykonawców Organizatora Wydarzenia i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

8/ Organizator oświadcza, że dokłada należytej staranności przy wyborze prelegentów i osób prowadzących Wydarzenia. Niemniej jednak Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści naukowe lub prywatnych poglądów i interpretacji przedstawionych przez te osoby podczas Wydarzenia.

9/ Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach pracowników, współpracowników i podwykonawców Organizatora, wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak powyżej, Uczestnik ponosi również wobec innych Uczestników.

10/ W przypadku naruszenia przez Uczestnika szczegółowych zasad udziału w Wydarzeniu, postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa odnoszących się do Wydarzenia, Organizator może zablokować Uczestnikowi dostęp do Wydarzenia lub nakazać opuszczenie miejsca Wydarzenia.

§ 4 Prawa autorskie

1/ Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i promocyjnych dotyczących Wydarzenia oraz zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.

2/ Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Wydarzenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.

3/ Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w związku z Wydarzeniem

4/ Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek Wydarzenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

5/ W trakcie Wydarzenia online mikrofon oraz kamera są domyślnie wyłączone przez prowadzącego Wydarzenie. Włączenie kamery lub mikrofonu przez Uczestnika, równoważne jest z wyrażeniem przez niego zgody na udostępnienie jego wizerunku innym Uczestnikom oraz prowadzącemu Wydarzenie.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1/ Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator tj. Związek Pracodawców Polska Miedź z siedzibą w Legnicy (59-220), ul. Rycerska 24, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000126828, posiadającym NIP: 6921170332, REGON: 390437022. Z Organizatorem Uczestnik może się skontaktować poprzez adres e-mailowy: sekretariat@pracodawcy.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na wskazany wyżej adres jego siedziby.

2/ Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na potrzeby Wydarzenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”), w celu wykonania zawartej z Uczestnikiem umowy tj. uczestnictwa w Wydarzeniu w zakresie niezbędnym do udziału Uczestnika w Wydarzeniu.

3/ Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Organizatora i którym te dane są powierzane.

4/ Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5/ Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).

6/ Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt. 2 powyżej.

7/ Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

8/ We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz korzystania z praw z tym związanych prosimy o kontakt drogą mailową na adres sekretariat@pracodawcy.pl  lub pisemnie przekazując korespondencję na wskazany adres siedziby Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe

1/ Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

2/ Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora podany w Informacji o Wydarzeniu lub na ogólny adres kontaktowy Organizatora: sekretariat@pracodawcy.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć szczegółowy opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu reklamacji, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania.

3/ Organizator na żądanie Uczestnika udostępnia aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Organizatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.

4/ Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie publikacji zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora. W przypadku, jeśli Uczestnik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym Organizatora. Zgłoszenie braku zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako rezygnację z udziału w Wydarzeniu.

5/ Regulamin jest udostępniany Uczestnikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.pracodawcy.pl. a także w procesie rejestracji w sposób umożliwiający pozyskanie Regulaminu, odtwarzanie i utrwalanie.