Związek Pracodawców Polska Miedź powstał w 1996 roku, jest członkiem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich. Założycielem Związku był KGHM Polska Miedź S.A. wraz ze swoimi Oddziałami oraz spółkami grupy kapitałowej.

Związek Pracodawców Polska Miedź zrzesza 117 pracodawców z Dolnego Śląska, zatrudniających ponad 36 000 pracowników. Członkami Związku, oprócz założycieli są również podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM.

Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy Pracodawców.

Związek prowadzi szkolenia z zakresu m.in. zarządzania, negocjacji handlowych, rozwoju zasobów ludzkich, finansów oraz marketingu. Organizuje konferencje i seminaria dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, przemysłu wydobywczego, finansów oraz prawa.

Przedstawiciele Związku Pracodawców Polska Miedź uczestniczą w wielu ważnych krajowych gremiach: Radzie Dialogu Społecznego, Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Dolnośląskiej Radzie Dialogu Społecznego oraz powiatowych radach rynku pracy, jak również w projektach międzynarodowych: Międzynarodowej Organizacji Pracy, Euromines i Sektorowym Komitecie Dialogu Społecznego dla przemysłu wydobywczego przy Komisji Europejskiej. Związek ma swoich reprezentantów w Komitecie Monitorującym RPO oraz Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej, a także w Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN.

Związek aktywnie współpracuje z innymi organizacjami i podmiotami, a w szczególności ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin organizując Międzynarodowe Kongresy Górnictwa Rud Miedzi, konferencje i seminaria.

Kim jesteśmy?

  • Samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
  • Partnerem społecznym Parlamentu, Organów Władzy Wykonawczej, Administracji Samorządowej, Związków Zawodowych, Organizacji Pozarządowych

Nasze podstawowe cele:

  • Działanie na rzecz członków i reprezentowanie ich interesów w zakresie ochrony dóbr niematerialnych i prawnych,
  • Działanie na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy,
  • Wspieranie członków Związku w negocjowaniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień zbiorowych,
  • Inicjowanie, negocjowanie i zawieranie w imieniu zrzeszonych w Związku pracodawców ponadzakładowych układów zbiorowych,
  • Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców,
  • Podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy pracodawców oraz wymiany doświadczeń,
  • Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej,
  • Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.