DOKUMENTY APLIKACYJNE

  • Należy prawidłowo wypełnić wniosek o przyjęcie do Związku
  • Przedłożyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy lub inny dokument rozliczenia się z Urzędem Skarbowym (dla podmiotów nieskładających sprawozdania finansowego)
  • Dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • Dostarczyć referencje od dwóch członków Związku Pracodawców Polska Miedź