REGULAMIN STRONY

Regulamin korzystania ze Strony www.pracodawcy.pl

Art. 1
Definicje
§ 1.
Wydawca – Związek Pracodawców Polska Miedź z siedzibą w Lubinie (59-301) ul. Marii Skłodowskiej – Curie 90, KRS nr 0000126828.
§ 2.
Strona – należąca do Wydawcy zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i podstron oraz innych narzędzi internetowych, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem www.pracodawcy.pl
§ 3.
Użytkownik – każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca ze Strony.
§ 4.
Publikacje – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, zestawienia tabelaryczne, materiały audio-video, materiały multimedialne i inne materiały o różnorodnej tematyce.
§ 5.
Usługi informacyjne – usługi umożliwiające Użytkownikowi bezpłatny dostęp do Publikacji w wybranym przez siebie czasie i miejscu za pomocą urządzeń stacjonarnych i mobilnych, za pośrednictwem stron internetowych Portalu, w tym usługi umożliwiające pobranie Publikacji w całości lub części za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu internetowego (kanały RSS).
§ 6.
Usługi komunikacyjne – usługi umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet w celu wymiany informacji, zamieszczania ogłoszeń, komentowania Publikacji oraz ich udostępniania w mediach społecznościowych.
§ 7.
Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na Stronie, stanowiące integralną część Strony i prezentowanych w nim Publikacji.
§ 8.
Usługi pośrednictwa sprzedaży usług i produktów – usługi świadczone za pośrednictwem mechanizmów informatycznych umożliwiające Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży wybranych przez nich usług i produktów.

Art. 2
Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług, ogólne zasady korzystania ze Strony oraz zakres odpowiedzialności Wydawcy.
§ 2.
Uzupełnieniem postanowień Regulaminu jest Polityka Prywatności, dostępna pod adresem strony internetowej http://www.pracodawcy.pl/polityka prywatności.
§ 3.
Każdy Użytkownik Strony zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 4.
Poprzez fakt korzystania ze Strony, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z aktualną treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania w całości.

Art. 3
Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 1.
Umowa o świadczenie usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą, gdy Użytkownik wpisze w przeglądarce internetowej adres wybranych przez niego stron (podstron) internetowych należących do Strony lub skorzysta z zewnętrznych źródeł kierujących go na Stronę, a rozwiązana z chwilą zamknięcia Strony przez Użytkownika.
§ 2.
Wydawca nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobami trzecimi i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

Art. 4
Własność intelektualna
§ 1.
Strona oraz wszystkie zawarte w nim Publikacje, w tym utwory, materiały graficzne, fotograficzne, multimedialne, znaki towarowe, bazy danych i oprogramowanie podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, ujętych w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.) i ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 z późn. zm.).
§ 2.
1. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych na Stronie przysługują Wydawcy lub osobom trzecim.
2. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, objęte nimi materiały prezentowane są na Stronie na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa lub właściwych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich i umów licencyjnych.
§ 3.
W odniesieniu do umieszczonych na Stronie treści i materiałów zabronione jest ich jakiekolwiek kopiowanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie, modyfikowanie i publiczne odtwarzanie w celach komercyjnych, w części lub całości, chyba że Wydawca udzielił Użytkownikowi w tym zakresie pisemnej zgody.
§ 4.
Wszelkie skutki naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień skutkują jego wyłączną odpowiedzialnością za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku naruszenia praw przysługujących Wydawcy i osobom trzecim.
§ 5.
Zamieszczając na Stronie jakiekolwiek treści Użytkownik oświadcza, że są one w całości wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że przysługują mu pełne i wyłączne prawa do swobodnego rozporządzania nimi, a także, że udostępnienie przez niego na Stronie treści nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa.

Art. 5
Prawa i obowiązki Użytkownika Strony
§ 1.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).
§ 2.
W szczególności zabrania się Użytkownikowi:
1) zamieszczania treści objętych prawami osób trzecich bez ich zgody,
2) zamieszczania treści propagujących popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy, w szczególności mogących stanowić lub stanowiących dyskryminację rasową, etniczną, ze względu na płeć, wyznanie, przekonania światopoglądowe itp.,
3) zamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy oraz treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym treści pornograficznych,
4) zamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron internetowych naruszających prawo oraz dobre obyczaje,
5) zamieszczania treści o charakterze komercyjnym, handlowym, marketingowym, reklamowym i promocyjnym.
§ 3.
Wydawca zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do umieszczenia na Stronie lub usunięcia z niej zamieszczonej tam treści, jeżeli będzie ona sprzeczna z powyższymi postanowieniami.
§ 4.
Bezwzględnie zabrania się dokonywania jakichkolwiek testów bezpieczeństwa i prób penetracji Strony oraz jakiekolwiek prób ingerowania w oprogramowanie i zawartość Strony.
§ 5.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za skutki naruszenia przez niego powyższych postanowień.
§ 6.
Użytkownik, zamieszczający na Stronie dane teleadresowe, wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych użytkowników.
§ 7.
Użytkownik, zamieszczający na Stronie dane teleadresowe, wyraża zgodę na ich gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Wydawcę w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

Art 6
Odpowiedzialność Wydawcy
§ 1.
Wydawca zastrzega, że korzystanie ze Strony odbywa się za wiedzą i zgodą Użytkownika, na jego koszt i ryzyko.
§ 2.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) sposób, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony i umieszczonych w nim Publikacji, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, w szczególności jego ocenę przydatności publikowanych treści oraz decyzje i działania podjęte przez Użytkownika lub osoby trzecie na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony,
2) jakiekolwiek szkody wynikające z podjęcia przez Użytkownika działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub zapisami niniejszego Regulaminu,
3) treści i materiały, w tym komentarze, zamieszczane na Stronie przez Użytkownika,
4) treści reklamowe publikowane w ramach usług reklamowych oraz wynikające z nich roszczenia osób trzecich. W tym zakresie wyłączną odpowiedzialność ponosi podmiot, na zlecenie którego opublikowana została treść reklamowa,
5) korzystanie przez Użytkownika ze Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa,
6) szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciem haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem (wirusami),
7) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi od Wydawcy i przez niego niezawinionymi, w szczególności spowodowane siłą wyższą oraz awariami urządzeń lub sieci informatycznej, telekomunikacyjnej i energetycznej.
§ 3.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na niniejszej Stronie. Te witryny lub strony działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez Wydawcę. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności oraz warunkami korzystania ich właściciela.

Art. 7
Postępowanie reklamacyjne
§ 1.
Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony.
§ 2.
Reklamacje należy składać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres sekretariat@pracodawcy.pl lub w formie listu poleconego na adres siedziby Wydawcy.
§ 3.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres siedziby lub zamieszkania, adres poczty elektronicznej. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i wykorzystywane wyłącznie z celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacji.
§ 4.
Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i prześle Użytkownikowi odpowiedź na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
§ 5.
Wydawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej o kolejne 14 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Wydawcy (np. awarie urządzeń i sieci technicznych).
§ 6.
Wydawca zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, co każdorazowo przedłuża całkowity okres rozpatrywania reklamacji.

Art. 8
Postanowienia końcowe
§ 1.
Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Wydawca zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu.
§ 2.
Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem: http://www.pracodawcy.pl/regulamin.
§ 3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego,
§ 4.
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie właściwe dla siedziby Wydawcy, o ile nie uda się ich rozwiązać w drodze polubownego rozwiązania sporu.
§ 5.
Uwagi i pytania związane ze Stroną należy kierować na adres poczty elektronicznej sekretariat@pracodawcy.pl.