Regulamin Usługi Newsletter Związku Pracodawców Polska Miedź

Postanowienia Ogólne

1/ Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

2/ Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter przez Związek Pracodawców Polska Miedź z siedzibą w Legnicy (59-220), ul.  Rycerska 24, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000126828, posiadającym NIP: 6921170332, REGON: 390437022, (dalej: „Usługodawca”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usługi (dalej: „Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).

3/ Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.pracodawcy.pl (dalej: „strona internetowa”), oraz poczty elektronicznej.

4/ Każdy może zapoznać się z Regulaminem. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy w formie umożliwiającej zapoznanie się z nim lub jego pozyskanie.

5/ Osoba dokonując czynności aktywacji usługi, w tym akceptując postanowienia Regulaminu zawiera umowę, w ramach której wyraża zgodę na świadczenie Usługi Newsletter przez Usługodawcę i staje się Użytkownikiem.

6/ Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych cudzych bez ich zgody.

Przedmiot Usługi – Newsletter

1/ Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce między innymi prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej, informacyjnej i promującej działalność statutową Usługodawcy oraz inne dotyczące działalność jej firm członkowskich oraz partnerów biznesowych, w tym także informacje marketingowe i handlowe,  w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”).

2/ Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3/ Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez Usługodawcę.

 

Prawa i obowiązki Użytkownika

1/ Użytkownika odpowiada za właściwą konfigurację komputera do obsługi usługi Newslettera.

2/ Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Newslettera, z zastrzeżeniem powyższego ust. 1/, to:

a) aktualna wersja popularnej przeglądarki internetowej np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge;

b) dostęp do własnej poczty elektronicznej.

3/ Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług określonych w Regulaminie, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, zostały podane w dokumencie „Polityka prywatności ZPPM” (https://pracodawcy.pl/polityka-prywatnosci/).

4/ Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usługi Newslettera.

5/ Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest do zapewniania spełnienia i przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu przez Użytkownika, którego reprezentuje

Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newsletter

1/ Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne Usługodawcy. Elementy graficzne i przekazywane treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.

2/ W celu aktywacji Usługi Newsletter należy dokonać łącznie poniższych czynności:

a/ skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,

b/ złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy lub innej stronie wskazanej przez Usługodawcę swojego adresu poczty elektronicznej, zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola wyboru (checkbox) przy komunikacie „Zapoznałem się i akceptuję regulamin usługi Newsletter,

c/ podać aktualny własny adres poczty elektronicznej następnie nacisnąć przycisk „Wyślij”.

d/ po odbiorze poczty elektronicznej przesłanej na wskazany e-mail w związku z aktywacją usługi należy potwierdzić aktywację usługi naciskając przycisk „Potwierdzam aktywację usługi”

3/ Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.

4/ W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w  treści (stopka) Newsletter lub wysłać informację email o rezygnacji z usługi na adres sekretariat@pracodawcy.pl.

5/ Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin, w szczególności w przypadku podania cudzych danych bez zgody tych osób, wykorzystywania treści Newslettera w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.

6/ Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.

7/ Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

 

Zakres odpowiedzialności i prawa Usługodawcy

1/ Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe dla Użytkowników posiadających popularne przeglądarki internetowe, systemy operacyjne, programy obsługujące pocztę elektroniczną, rodzaje komputerów oraz typy połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Newsletterów.

2/ Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane:

a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

b) przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

3/ Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

a) z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług Newslettera;

b) za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;

c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Newslettera określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;

d) za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usługi Newslettera, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);

e) za treści otrzymywane i wysyłane przez osoby trzecie za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w Formularzach jakiekolwiek dane lub/i informacje;

f) za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z usługi Newslettera w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

3/ Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Usługodawcy umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

4/ Usługodawca może odmówić świadczenia usługi Newslettera, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

5/ Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usługi Newslettera;

b) zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usługi Newslettera;

c) rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usługi Newslettera bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

6/ W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem wiadomości elektronicznej o zamiarze zaprzestania świadczenia usługi Newslettera. Jednocześnie w zawiadomieniu Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu lub/i udzielenia Usługodawcy stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 (dwa) dni. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu lub/i udzielenia przez Użytkownika niewiarygodnych wyjaśnień lub/i braku wyjaśnień, Usługodawca może zaprzestać świadczenia usługi Newslettera, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

7/ Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera, bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika, w następujących przypadkach:

a) w przypadku udostępnienia przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych;

b) w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usług określonych w Regulaminie.

 

Postępowanie Reklamacyjne

1/ Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać pisemnie na adres: ul. F. Chopina 2, 59-300 Lubin lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@pracodawcy.pl.

2/ W reklamacji należy zawrzeć:

a/ dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,

b/ opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.

3/ Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 

Dane Osobowe

1/ Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – Związek Pracodawców Polska Miedź z siedzibą w Lubinie (59-300), ul. F. Chopina 2, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000126828, posiadającym NIP: 6921170332, REGON: 390437022 (dalej „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu email: sekretariat@pracodawcy.pl.

2/ Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b (umowa) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).
3/ Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.

4/ Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, m.in.: podmiotom świadczącym usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów powierzenia zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

5/ Usługodawca gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów.

6/ Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
7/ Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.

8/ Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9/ Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.

Zmiany Regulaminu

1/ Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze.
2/ Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
3/ Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 

Postanowienia Końcowe

1/  Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

2/ Wszelkie spory wynikające z korzystania z Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.