KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projekt rozporządzenia MN zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego. Projektowane […]

Projekt rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu […]

Projekt rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie opłaty wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz UFG oraz terminów uiszczania tej opłaty

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłaty wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej opłaty. Konieczność […]

Projekt rozporządzenia MSiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z FRKF

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Celem projektowanej regulacji jest zmiana […]

Projekt rozporządzenia PRM zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej. Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 28 […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz […]

Projekt rozporządzenia MSWiA oraz MON w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Projekt rozporządzenia Ministra […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

  Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

  Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie 96a ust. 12 ustawy z dnia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o KAS

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi […]

Projekt rozporządzenia ME zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Projekt rozporządzenia Ministra […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Projektowana w art. 1 […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. […]

Europejski obszar edukacji – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa pracy w UE (edukacja, kształcenie i szkolenie ) – na podstawie komunikatu Komisji KE w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r., […]

Staże – proponowana dyrektywa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa pracy w UE (zatrudnienie i sprawy społeczne) – ocena na podstawie analizy Rezolucji Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Rady Ministrów – ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Rady Ministrów stanowiące akty wykonawcze do ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Projekty rozporządzeń wraz […]

Konsultacje publiczne: Telekonferencja – rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w telekonferencji online, poświęconej rządowemu projektowi ustawy o ochronie sygnalistów. Telekonferencja odbędzie się 6 maja 2024 r. w godz. 11-12.30 na […]

Projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Projekt implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego. Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 89 ust. […]

Projekt rozporządzenia MN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCBiR

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projektowane rozporządzenie stanowi nowelizację […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego […]

Projekt rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie […]

Instrument Wsparcia Technicznego – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego w UE (Gospodarka, finanse i euro ) na podstawie analizy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/240 z dnia 10 lutego 2021 r. […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji – podstawy programowe kształcenia ogólnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji zmieniające podstawy programowe kształcenia ogólnego. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad związanych z lokowaniem przez zakład ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad związanych z lokowaniem przez zakład ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których […]

Biała księga pt. „Jak zaspokoić potrzeby infrastruktury cyfrowej Europy?”

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego w UE (gospodarka cyfrowa) – ocena na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników. Projekt rozporządzenia dokonuje zmian […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Celem ustawy o zmianie niektórych ustaw […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w […]

Projekt rozporządzenia MN w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum Łukasiewicz

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Nauki w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum Łukasiewicz. Potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia jest konsekwencją zmiany przepisów ustawy […]

Przepisy UE dotyczące wyrobów pirotechnicznych – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego w UE (wyroby pirotechniczne) na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia […]

Projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Aktualne krajowe ramy prawne udzielania zamówień publicznych nie przewidują […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru endoprotezoplastyk

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru endoprotezoplastyk. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru endoprotezoplastyk stanowi realizację […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 34 ustawy z […]

Egzekwowanie praw własności intelektualnej przez organy celne poprzez elektroniczne składanie przez przedsiębiorstwa wniosków o podjęcie działań

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa własności intelektualnej oraz prawa celnego w UE  – ocena na podstawie analizy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. […]

Projekt rozporządzenia MRPiPS w sprawie rodzinnych domów pomocy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy. Projektowane rozporządzenie ma na celu zastąpienie rozporządzenia Ministra Pracy […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie składu i trybu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia diagnosty laboratoryjnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu i trybu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia diagnosty laboratoryjnego. Dotychczasowe kwestie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw […]

Przepisy UE dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego w UE (materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego) na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 […]

Projekt rozporządzenia ME w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów […]

Projekt rozporządzenia MN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 KPO – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego […]

Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. W projekcie ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych proponuje się całościową […]

Rachunki ekonomiczne środowiska – kompendium

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska w UE (statystyki środowiskowe) – ocena na podstawie analizy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu ustawy jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających realizację […]

Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart. Projekt ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart” przewiduje wprowadzenie nowego instrumentu polityki mieszkaniowej pod nazwą „kredyt mieszkaniowy […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Celem projektowanej ustawy […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. […]

Projekt rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów […]

Projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 rok

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 rok. Stosownie do 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. […]

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego w UE (prawo handlowe) – ocena na podstawie analizy Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i […]

Konsultacje MFIPR – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza partnerów społecznych do udziału w konsultacjach rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przeprowadzenie rewizji KPO wynika z przeglądu stanu realizacji reform i inwestycji […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Projektowane rozporządzenie jest wydawane na […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach PO IR 2014 – 2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia procedury oceniającej, wzoru certyfikatu akredytacyjnego oraz sposobu obliczenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia procedury oceniającej, wzoru certyfikatu akredytacyjnego oraz sposobu obliczenia wysokości opłat za przeprowadzenie […]

Sprawozdawczość w dziedzinie klimatu – zmienione wzory odzwierciedlające wyniki pakietu „Gotowi na 55”

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska w UE (działania w dziedzinie klimatu) – ocena na podstawie analizy Rozporządzenia UE 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za nadający się do lokalizacji obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym oraz szczegółowego zakresu wstępnego raportu lokalizacyjnego dla takiego obiektu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym, […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki […]

Program badawczo-szkoleniowy Euratomu na lata 2026–2027

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa energetycznego w UE (energetyka atomowa, badania naukowe i innowacje) – ocena na podstawie analizy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej EURATOM w kontekście […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – pomoc de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dotyczące pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programów UE. Projekty rozporządzeń wraz z […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zaproponowane rozwiązania mają charakter systemowy […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa […]

Badania i rozwój w zakresie technologii podwójnego zastosowania – warianty wsparcia

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego w UE (badania naukowe i innowacje) – ocena na podstawie analizy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/819 z dnia 20 maja […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg […]

Projekt rozporządzenia ME zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Projektowane rozporządzenie jest wydawane […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Projektowane rozporządzenie wydawane jest […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – pomoc z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekty rozporządzeń wraz z […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotacje w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz środki środków z Funduszu Promocji Kultury

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące dotacji w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz środki środków z Funduszu […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. W […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Proponowane […]

Ostatnia faza konsultacji – Bezpieczeństwo chemiczne – lepszy dostęp do danych chemicznych na potrzeby oceny bezpieczeństwa

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa UE  dotyczących ochrony środowiska (bezpieczeństwo chemiczne)  –  na podstawie analizy Komunikatu KE Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności na rzecz […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Przemiany demograficzne, potrzeba tworzenia rodzicom warunków godzenia życia zawodowego z […]

Ostatnia faza konsultacji – Chemikalia – wykorzystanie agencji UE w celu uproszczenia ocen naukowych

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa UE  dotyczących ochrony środowiska (chemikalia)  – w oparciu o analizę Dokumentu roboczego służb Komisji w sprawie oceny adekwatności najważniejszych przepisów dotyczących […]

Konsultacje publiczne MFiPR – rewizja Krajowego Planu Odbudowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza partnerów społecznych do udziału w konsultacjach Konsultacje społeczne rewizji Krajowego Planu Odbudowy. W styczniu i lutym 2024 r. przeprowadzony został przegląd stanu realizacji reform […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym […]

Konsultacje publiczne MF – Konsultacje podatkowe struktury logicznej JPK_KR_PD oraz nowej struktury JPK_ST

Ministerstwo Finansów zaprasza do konsultacji podatkowych w sprawie struktury logicznej JPK_KR_PD oraz nowej struktury JPK_ST. W wyniku konsultacji podatkowych w zakresie pierwszej wersji struktury logicznej JPK_KR, które odbyły się 1 marca […]

Konsultacje publiczne MRiT – Kierunki rozwoju ekspansji zagranicznej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza partnerów społecznych do udziału w konsultacjach publicznych projektu Kierunków rozwoju ekspansji zagranicznej. Realizując zapisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2006 nr.227 poz.1658, Art. 6 […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw. Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – sprzęt i ochrona przeciwpożarowa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (przygotowane w porozumieniu z innymi Ministrami) dotyczące sprzętu i ochrony przeciwpożarowej. Projekty rozporządzeń wraz […]

Projekt rozporządzenia MC zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji w ramach programu FERC 2021‒2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji […]

Projekt rozporządzenia MRPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z […]

Program na rzecz jednolitego rynku – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego w UE (program na rzecz jednolitego rynku) – ocena na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/690 z dnia 28 […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Projekt rozporządzenia stanowi […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego […]

Program badawczo-szkoleniowy Euratom (2021–2025) – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa UE dot. energetyki (Badania naukowe i innowacje) – ocena na podstawie analizy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Ostateczny termin na przesłanie […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu. W dniu […]

Zalecenia KE w sprawie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu ułatwienia przejścia UE na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę

Zalecenie Komisji 2013/105/WE z dnia 9 października 2009 r. w sprawie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę (L 51/18). 2013/105/EC: Commission Recommendation of 9 […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Projekt ww. rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ministra […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – akty wykonawcze do Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury stanowiące akty wykonawcze do Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Projekty rozporządzeń wraz […]

Projekt rozporządzenia MN zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCN

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki. Projektowane rozporządzenie stanowi […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów. Niniejszy projekt rozporządzenia w sprawie rodzaju i […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i […]

Innowacyjne formy wykorzystania energii słonecznej – zalecenie dotyczące promowania ich rozwoju

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa dot. energii w UE (OZE) – ocena na podstawie analizy Dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii […]

Projekt rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z […]

Projekt rozporządzenia MN zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W związku z wejściem […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w […]

Dyrektywa w sprawie europejskiej rady zakładowej (zmiana)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa pracy UE (europejska rada zakładowej) – ocena na podstawie analizy Dyrektywy 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu mającego na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) u drobiu i ptaków dzikich” na 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu mającego na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian […]

Projekt rozporządzenia MN w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Nauki w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”. Projektowane rozporządzenie stanowi nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane […]

Ekologizacja floty pojazdów służbowych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa UE (ochrona środowiska, transport) – ocena na podstawie analizy Komunikatu KE: Europejski Zielony Ład  oraz Komunikatu KE: Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w […]

Inicjatywa „GreenData4All” – zaktualizowane przepisy dotyczące geoprzestrzennych danych środowiskowych oraz dostępu do informacji dotyczących środowiska

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska (dostęp do informacji dotyczących środowiska) – na podstawie analizy Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Obecnie obowiązującym aktem normatywnym, dotyczącym warunków […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej. Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu kursu […]

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (dalej „wPke”) […]

Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej. Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (dalej „Pke”) kompleksowo reguluje między innymi kwestie wykonywania działalności polegającej […]

Projekt ustawy o kryptoaktywach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o kryptoaktywach. Projekt ustawy jest wynikiem przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę (UE) rozporządzenia 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 […]

Projekt rozporządzenia ME zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie upoważnienia […]

Projekt rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków […]

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom […]

Dyrektywa w sprawie redukcji krajowych emisji – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska – na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez NCBiR w ramach programu „FENG 2021-2027”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu w ramach Funduszu InvestEU

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu w ramach Funduszu InvestEU. […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach KPOiZO

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu […]

Projekt rozporządzenia MS w sprawie sposobu zapewnienia reprezentacji dziecka przez reprezentanta dziecka

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia reprezentacji dziecka przez reprezentanta dziecka. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzeniach ich braku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzeniach […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego. Zgodnie z rozporządzeniem […]

Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa finansowego w UE (w powiązaniu z polityką regionalną) – na podstawie analizy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa realizowanych przez organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego i przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa realizowanych przez organy […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektowanej nowelizacji jest wdrożenie do polskiego […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego. Minister właściwy do spraw gospodarki został upoważniony […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy finansowej, publicznej i pomocy de minimis w ramach w ramach programu „Fundusze […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu „FENG 2021-2027”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. Obecnie zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń […]

Odblokowanie prywatnych inwestycji w efektywność energetyczną – wytyczne dla państw członkowskich i uczestników rynku

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa dot. energii w UE (efektywność energetyczna) – na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. […]

Konsultacje MF dotyczące rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur – ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo Finansów (MF) przedstawiło harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), na stronie internetowej MF został udostępniony link, poprzez który można zapisać się do poszczególnych […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – pomoc finansowa z EFS+, FERS na lata 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy finansowej z funduszy europejskich (EFS+, FERS) na lata 2021–2027. Projekty rozporządzeń wraz […]

Efektywność energetyczna – ocena poziomu finansowania unijnego i krajowego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa dot. energii w UE (efektywność energetyczna) – na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw […]

Projekt rozporządzenia ME zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach KPOiZO

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie przeglądu wydatków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeglądu wydatków. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeglądu wydatków stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027. Rozporządzenie Ministra […]

Charakterystyka aukcji energii ze źródeł odnawialnych (wytyczne)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa dot. energii w UE – na podstawie wniosku w sprawie Rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem w system ERTMS w ramach KPOiZO

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem w system ERTMS w ramach Krajowego […]

Energia ze źródeł odnawialnych – wytyczne dotyczące wyznaczania obszarów przyspieszonego rozwoju energii odnawialnej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa dot. energii w UE – na podstawie analizy nowej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (UE) 2023/2413) w kontekście Komunikatu KE: Europejski plan działania […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wprowadzenia w 2024 r. na terytorium RP „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami, u których stwierdzono występowanie otyłości lub wysokie ryzyko jej rozwoju KOS-BMI Dzieci

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami, u których stwierdzono występowanie otyłości lub wysokie ryzyko […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na 2024 rok

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na 2024 rok. Celem projektowanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Projekt przewiduje nowelizację ustawy z […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – apteki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczące aptek. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie podziału obciążeń przez akcjonariuszy, udziałowców i wierzycieli podporządkowanych z tytułu zawarcia przez instytucję umowy gwarancji ostrożnościowej lub umowy pokrycia niedoborów kapitałowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podziału obciążeń przez akcjonariuszy, udziałowców i wierzycieli podporządkowanych z tytułu zawarcia przez instytucję umowy gwarancji ostrożnościowej […]

Europejski system zapewniania i uznawania jakości (nowe wytyczne)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa dot. edukacji (szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie) w UE – na podstawie artykułu 165 i 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w kontekście […]

Wspólny europejski dyplom

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa dot. edukacji (szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie) w UE – na podstawie artykułu 165 i 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w kontekście […]

Atrakcyjne i trwałe zatrudnienie w szkolnictwie wyższym

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa dot. edukacji (szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie) w UE – na podstawie artykułu 165 i 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w kontekście […]

Projekt rozporządzenia MS w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniu karnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniu karnym. Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego […]

Projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Celem projektowanej ustawy jest transpozycja do polskiego porządku […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach PS dla WPR na lata 2023– 2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Problematyka ubezpieczeń społecznych oraz odprowadzanych na nie składek jest […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w […]

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (fundusze UE) – na podstawie analizy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – świadczenia wyrównawcze

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące świadczenia wyrównawczego oraz rozliczenia wyrównań. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się […]

Rozporządzenie w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony zdrowia w UE – na podstawie analizy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2371 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie […]

Projekt rozporządzenia ME zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie udzielania odroczeń obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania odroczeń obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 158 ust. 3 […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Rady Ministrów – wojskowe powiatowe komisje lekarskie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Rady Ministrów dotyczące funkcjonowania oraz zadań wojskowych powiatowych komisji lekarskich. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Projektowana ustawa ma na celu uchylenie przepisu art. 23a ust. 1a ustawy z dnia […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie […]

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz […]

Sprawozdanie w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony danych osobowych (RODO) w UE – na podstawie analizy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na 2024 rok

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na 2024 rok. Celem projektowanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i […]

Zrównoważony transport – przegląd dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa gospodarczego w UE (transport): na podstawie analizy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w […]

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z KCPU

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji A2.2.1 „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” objętej wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji A2.2.1 […]

Ochrona pracowników przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych, mutagenów lub substancji reprotoksycznych

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa pracy w UE (ochrona pracowników): na podstawie analizy Dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia. Potrzeba wydania rozporządzenia w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia wynika z konieczności dostosowania wzorów […]

Niebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa ochrony środowiska w UE (niebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym): na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Obowiązujące obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 […]

Ostatnia faza konsultacji: Rozporządzenie w sprawie wskaźników referencyjnych – przegląd zakresu i systemu wskaźników referencyjnych spoza UE

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa bankowego i finansowego w UE – w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. […]

Projekt rozporządzenia ME zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych […]

Rozporządzenie w sprawie chemikaliów – aktualizacja przepisów UE dotyczących metod badań

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa ochrony środowiska w UE (rozporządzenie w sprawie chemikaliów): na podstawie analizy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 […]

Projekt rozporządzenia ME w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. Projekt […]

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024

Uprzejmie informujemy, że do Sejmu RP został skierowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej […]

Europejski Fundusz Społeczny i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 2014–2020 (ocena)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa UE (kształcenie i szkolenie, zatrudnienie i sprawy społeczne ) – ocena na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 r. Ustawa z dnia 17 grudnia […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu przekazania 1,5% należnego podatku rolnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu przekazania 1,5% należnego podatku rolnego. Projektowane rozporządzenie jest konsekwencją […]

Ostatnia faza konsultacji: Zanieczyszczenie mikroplastikiem – środki zmniejszające jego wpływ na środowisko

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa ochrony środowiska w UE: na podstawie analizy Rozporządzenia KE zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania […]

8. program działań w zakresie środowiska – przegląd śródokresowy (wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska (8. program działań w zakresie środowiska (8. EAP)) – na podstawie analizy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/591 z dnia […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie informacji dotyczących działalności banków związanej z lokatami strukturyzowanymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji dotyczących działalności banków związanej z lokatami strukturyzowanymi. Projektowane rozporządzenie służy wykonaniu przez Ministra Finansów upoważnienia […]

Projekt autopoprawki do Rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 – JST, nauczyciele

Uprzejmie informujemy, że do Sejmu RP został skierowany projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. W autopoprawce do projektu zaproponowano zwiększenie […]

Projekt autopoprawki do Rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 – uczelnie wyższe

Uprzejmie informujemy, że do Sejmu RP został skierowany projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Projektowane zmiany do autopoprawki do projektu […]

Projekt autopoprawki do Rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 – JST, odbiorcy wrażliwi

Uprzejmie informujemy, że do Sejmu RP został skierowany projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. W autopoprawce do projektu  ustawy o […]

Wzajemne uznawanie towarów – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (jednolity rynek) – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego […]

Odporność społeczna – zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem w UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska (działania w dziedzinie klimatu) – na podstawie analizy Komunikatu KE Budując Europę odporną na zmianę klimatu – nowa Strategia w zakresie […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu rozwoju usług cyfrowych

Uprzejmie informujemy, że do Sejmu RP został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu rozwoju usług cyfrowych. Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania rozwiązań usprawniających […]

Zwiększenie bezpieczeństwa badań naukowych w UE (wytyczne)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa własności intelektualnej (badania i rozwój, badania naukowe) – na podstawie analizy dokumentu roboczego służb Komisji w sprawie przeciwdziałania zagranicznym ingerencjom w badania naukowe […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do Sejmu RP został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uprzejmie informujemy, że do Sejmu RP został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmiany proponowane w poniższej regulacji mają na celu stworzenie mechanizmu […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. Projektowane rozporządzenie […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – interpretacje indywidualne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dotyczące interpretacji indywidulanych. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na projekty inwestycyjne w zakresie zwiększenia potencjału przedsiębiorstw do produkcji rozwiązań zero i niskoemisyjnych w ramach KPO

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na projekty inwestycyjne w zakresie zwiększenia potencjału […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest dopełnienie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń. Projektowane rozporządzenie […]

Wymogi dotyczące etykietowania energetycznego kotłów na paliwo stałe (przegląd)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa energetycznego w UE (etykietowanie energetyczne i ekoprojekt) – ocena na podstawie analizy dyrektywy 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu oraz Komunikatu KE: plan prac w […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. […]

Efektywność energetyczna – Wymagania dotyczące ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (przegląd)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa energetycznego w UE (efektywność energetyczna) – ocena na podstawie analizy rozporządzenia (UE) 2017/1369 w sprawie etykietowania energetycznego oraz Komunikatu KE: plan prac w […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego KZN

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Projektowane rozporządzenie ma […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – horyzontalna pomoc publiczna (NFOŚIGW oraz WFOŚIGW)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostało przekazanych sześć projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska dotyczących horyzontalnej pomocy publicznej poprzez fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Projekty rozporządzeń wraz z […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – CIT

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt ustawy stanowi uzupełnienie ustawy […]

Trwałe zanieczyszczenia organiczne – wartości dopuszczalne i wyłączenia dotyczące PFOS

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska w UE  – ocena na podstawie analizy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie minimalnych wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenia kontrolno-pomiarowego stosowanego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w tej infrastrukturze

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie minimalnych wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenia kontrolno-pomiarowego stosowanego […]

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji […]

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – wystawianie faktur

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dotyczące sposobu oraz systemu wystawiania faktur. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. […]

Program na rzecz jednolitego rynku – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego w UE (program na rzecz jednolitego rynku) – ocena na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/690 z dnia 28 […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie przekazywania informacji NBP przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane. Rozporządzenie Ministra Finansów […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – podatek rolny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dotyczące podatku rolnego. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym. Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych. […]

Europejski Urząd ds. Pracy – ocena z 2024 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa pracy w UE (zatrudnienie i sprawy społeczne) – ocena na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1149 z dnia 20 czerwca […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników PSR oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika SSR

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła lub chłodu oraz ciepła odpadowego z odnawialnych źródeł energii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła lub chłodu oraz ciepła odpadowego z […]

Obciążenie administracyjne – racjonalizacja wymogów sprawozdawczych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa administracyjnego w UE (racjonalizacja wymogów sprawozdawczych) – na podstawie analizy Komunikatu KE: „Długoterminowa konkurencyjność UE: perspektywa na przyszłość po 2030 r.” oraz Komunikatu […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania. Projekt rozporządzenia Ministra […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Projektowane rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Zróżnicowany poziom standardu wyposażenia […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W związku […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz osób uprawionych do ich wykonywania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz osób […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Zgodnie z art. 15 ust. 2 […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia […]

Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa ochrony środowiska w UE– przegląd unijnych ram dotyczących odpadów m.in. dyrektywa ramowa w sprawie odpadów w kontekście Komunikatu KE: Nowy plan […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw […]

Projekt rozporządzenia MS w sprawie warunków technicznych korzystania oraz funkcjonowania portalu informacyjnego, trybu zakładania, udostępniania i likwidacji konta w portalu informacyjnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych korzystania oraz funkcjonowania portalu informacyjnego, trybu zakładania, udostępniania i likwidacji konta w portalu informacyjnym. […]

Dyrektywa w sprawie cen transferowych – System opodatkowania według siedziby głównej dla MŚP – Działalność gospodarcza w Europie: ramy opodatkowania dochodu

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa finansowego (podatki) w UE: na podstawie analizy Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego. Celem wydania projektowanego rozporządzenia Ministra […]