KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt ustawy stanowi uzupełnienie ustawy […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie minimalnych wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenia kontrolno-pomiarowego stosowanego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w tej infrastrukturze

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie minimalnych wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenia kontrolno-pomiarowego stosowanego […]

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji […]

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – wystawianie faktur

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dotyczące sposobu oraz systemu wystawiania faktur. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie przekazywania informacji NBP przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – podatek rolny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dotyczące podatku rolnego. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym. Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych. […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników PSR oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika SSR

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła lub chłodu oraz ciepła odpadowego z odnawialnych źródeł energii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła lub chłodu oraz ciepła odpadowego z […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania. Projekt rozporządzenia Ministra […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Projektowane rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Zróżnicowany poziom standardu wyposażenia […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W związku […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz osób uprawionych do ich wykonywania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz osób […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Zgodnie z art. 15 ust. 2 […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw […]

Projekt rozporządzenia MS w sprawie warunków technicznych korzystania oraz funkcjonowania portalu informacyjnego, trybu zakładania, udostępniania i likwidacji konta w portalu informacyjnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych korzystania oraz funkcjonowania portalu informacyjnego, trybu zakładania, udostępniania i likwidacji konta w portalu informacyjnym. […]

Dyrektywa w sprawie cen transferowych – System opodatkowania według siedziby głównej dla MŚP – Działalność gospodarcza w Europie: ramy opodatkowania dochodu

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa finansowego (podatki) w UE: na podstawie analizy Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy ma na celu rozwiązanie problemu braku […]

Normalizacja europejska – ewaluacja

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (normalizacja europejska) – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania JST dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Ustawa z […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów […]

Etykietowanie energetyczne – wyświetlacze elektroniczne (przegląd wymogów)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa energetycznego (ętykietowanie energetyczne) – zgodnie z założeniami rozporządzenia w sprawie etykietowania energetycznego (rozporządzenie (UE) 2017/1369) na podstawie art. 194 ust. 2 Traktatu o […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji. Projektowane rozporządzenie jest wydawane […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL. Projekt stanowi […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia […]

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Cyfryzacji – laptopy dla szkół

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Cyfryzacji dotyczące przekazywania laptopów na potrzeby edukacji. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. […]

Projekt rozporządzenia MS w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania. Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego określonego w art. […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – portal Platforma Paliwowa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące portalu Platforma Paliwowa. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności. […]

Ostatnia faza konsultacji: Rtęć – przegląd prawa UE

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa ochrony środowiska w UE: nowelizacja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Mechanizm ustalania minimalnego […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na […]

Ostatnia faza konsultacji: Podatek u źródła – nowy unijny system unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania nadużyciom podatkowym: szybszy i bezpieczniejszy mechanizm ulg w nadmiernym podatku u źródła

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa finansowego (podatki) w UE – na podstawie Komunikatu KE „Plan działania na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania wspierającego odbudowę gospodarczą” (COM(2020) […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu. Projektowane rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby geologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby geologicznej. Na podstawie art. […]

Europejski obszar edukacji – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa pracy w UE (edukacja, kształcenie i szkolenie ) – na podstawie komunikatu Komisji KE w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r., […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach krajowej sieci hematologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach krajowej sieci hematologicznej. Celem programu pilotażowego w zakresie kompleksowej […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela. Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela jest […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem […]

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – ocena przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska (odpady – ZSEE) – ocena na podstawie Dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)  w świetle celów wyznaczonych przez […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2023

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków […]

Program COSME – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (jednolity rynek)  – na podstawie analizy obowiązującego wcześniej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie dziedzin zawodowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin zawodowych. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46c ust. 1 […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów […]

Konsultacje projektu Programu współpracy partnerskiej MFiPR na lata 2024-2025

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje Programu współpracy partnerskiej MFiPR na lata 2024- 2025. Jest on adresowany przede wszystkim do organizacji pozarządowych, ale także innych interesariuszy, takich jak partnerzy […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – BCU

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dotyczące branżowych centr umiejętności (BCU). Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego. Rozporządzenie stanowi wykonanie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy z […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. […]

Pompy ciepła – plan działania na rzecz przyspieszenia wprowadzania na rynek w całej UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa energetycznego w UE (pompy ciepła) – na podstawie nowelizacji przepisów dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), nowelizacji dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (RED) oraz […]

Zwiększanie potencjału energetycznego UE dzięki dolinom wodorowym (plan działania) – mapa drogowa dla dolin wodorowych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa energetycznego w powiązaniu z B+R+I (doliny wodorowe) – na podstawie art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz analizy Komunikatu KE […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Konieczność procedowania nowego rozporządzenia opłatowego wynika z obecnie procedowanego projektu […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii – zagospodarowanie przestrzenne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Projekt rozporządzenia odnosi się do definicji […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Projektowane rozporządzenie przewiduje nowelizację rozporządzenia […]

Program LIFE na lata 2021–2027 – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska w UE (Program LIFE na lata 2021–2027) – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/783 z dnia 29 […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład KRS oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów […]

Projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Udział wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Projektowane rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia […]

Energia odnawialna – sprawozdanie na temat otwarcia systemów wsparcia

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa energetycznego w UE (OZE) – na podstawie analizy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii ((UE) 2018/2001) i  rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną […]

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego  (nr 1092 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego  (nr 1092 w Wykazie […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności (MF 698).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności (MF 698). Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów […]

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 1522).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 1522). Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z […]

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (nr 922 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (nr 922 w Wykazie prac legislacyjnych […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (nr UC 143 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (nr UC 143 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Przyjęcie dyrektywy Parlamentu […]

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  (MZ 1541).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  (MZ 1541). Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego (nr 336 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury). Projektowane rozporządzenie stanowi […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że 24 lipca 2023 roku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie […]

Ostatnia faza konsultacji: zrównoważone finansowanie – ratingi z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz uwzględnianie w ratingach kredytowych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa finansowego (w powiązaniu z kwestiami m.in środowiskowymi)  – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE „Strategia dotycząca finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej”, […]

Ostatnia faza konsultacji: własność intelektualna – zmiana ram prawnych dotyczących udzielania licencji przymusowych na patenty

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa własności intelektualnej – rewizja rozporządzenia nr 816/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie udzielania licencji […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie udzielania przez BGK pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu „FENG 2021-2027″

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie ustalenia wzoru wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu wydawania zaświadczenia o prawie do głosowania osobom uprawnionym do udziału w referendum ogólnokrajowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia wzoru wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu wydawania zaświadczenia […]

Projekt rozporządzenia MC zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów. Zmiana rozporządzenia Ministra Cyfryzacji […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o […]

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) – zmiana zasad (np. przetarg konkurencyjny w ramach funduszu innowacyjnego)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska i klimatu (unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS)) – na podstawie analizy Dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym. Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w […]

Projekt ustawy o zarządzaniu danymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zarządzaniu danymi. W dniu 23 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej dla klastrów innowacyjnych w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej dla klastrów innowacyjnych w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027. […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Rady Ministrów – świadczenia na rzecz obrony

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Rady Ministrów dotyczące świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wydaje […]

VAT – zmiany w przepisach dotyczących współpracy administracyjnej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa finansowego w UE – rewizja rozporządzenia Rady (UE) 2018/1541 z dnia 2 października 2018 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 904/2010 i (UE) 2017/2454 […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez KOWR związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Projektowane rozporządzenie wydawane jest na podstawie upoważnienia zawartego […]

Unia energetyczna i działania w dziedzinie klimatu – sprawozdanie z przeglądu rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa energetycznego w UE – rewizja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie udostępniania informacji i danych niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udostępniania informacji i danych niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji […]

Projekt rozporządzenia MS w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wykonanie postanowienia zobowiązującego osobę stosującą przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wykonanie postanowienia zobowiązującego osobę stosującą przemoc domową do opuszczenia wspólnie […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2022. Przepis art. 10 […]

Kierowcy autobusów i autokarów – przepisy UE dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa pracy w UE – czas pracy kierowców – m.in. rewizja rozporządzenia nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu […]

Detergenty – usprawnienie i aktualizacja przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów ochrony środowiska oraz jednolitego rynku w UE – na podstawie analizy rozporządzenia UE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie metod badania oleju napędowego oraz substancji, które mogą wpłynąć na zmianę jego klasyfikacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie metod badania oleju napędowego oraz substancji, które mogą wpłynąć na zmianę jego klasyfikacji. Projekt rozporządzenia stanowi […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (system SENT)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych […]

Przepisy UE o ochronie danych osobowych – dostosowanie do decyzji Rady 2009/917/WSiSW

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa finansowego oraz ochrony danych osobowych w UE – na podstawie analizy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia […]

Prekonsultacje w zakresie aktualizacji dokumentów strategicznych – KPEiK/PEP2040 – MKiŚ

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zaprasza do wzięcia udziału w procesie zbierania opinii dotyczących krajowej wizji niskoemisyjnej transformacji energetycznej w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej, a także kształtowania […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2024–2026

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Projektowane rozporządzenia nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia […]

Przemysłowe zarządzanie emisjami dwutlenku węgla – wychwytywanie, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa ochrony środowiska oraz energetycznego w UE – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy finansowej, publicznej i pomocy de minimis w ramach w ramach programu „Fundusze […]

Projekt ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów. Projekt ustawy przede wszystkim dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie trybu postępowania w sprawach dotyczących wpisów, zmian i wykreśleń z rejestru ratowników medycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu postępowania w sprawach dotyczących wpisów, zmian i wykreśleń z rejestru ratowników medycznych. Projekt rozporządzenia Ministra […]

Europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE) – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa finansowego oraz gospodarczego (europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej – SURE) – na podstawie analizy rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w rozporządzeniu […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie. Projektowane rozporządzenie zmienia […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. Przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zasadność podjęcia prac zmierzających do zmiany […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące programów i standardów opieki nad dziećmi (w tym dziennych opiekunów zatrudnionych przez gminy). […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie spisu wyborców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie spisu wyborców. Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 32a ustawy z dnia 5 stycznia […]

Zasada „zanieczyszczający płaci” – ocena adekwatności jej stosowania w odniesieniu do środowiska

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa ochrony środowiska UE – na podstawie analizy Planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń Komisji Europejskiej oraz art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji B2.2.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” objętej wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach […]

Niebezpieczne chemikalia – zakaz produkcji chemikaliów zakazanych w Unii Europejskiej przeznaczonej na wywóz

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa ochrony środowiska UE – na podstawie oceny rozporządzenia REACH (rozporządzenie nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów), rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia […]

Projekt rozporządzenia MON zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Celem projektu rozporządzenia jest konieczność dostosowania przepisów […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z EFS Plus na lata 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu […]

Własność intelektualna – nowe ramy dla patentów niezbędnych do spełnienia normy

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa własności intelektualnej – na podstawie oceny funkcjonowania rozporządzenia (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz analizy Komunikatu KE „Określenie unijnego podejścia do […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki […]

Projekt rozporządzenia MC zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu oraz przeznaczania i rozliczania środków finansowych na informatyzację

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu oraz przeznaczania i rozliczania środków finansowych na informatyzację. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Administracji […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2024 r. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych. Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w 2023 roku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w 2023 roku. Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji […]

Akt o cybersolidarności

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe)– zgodnie z założeniami Konkluzji Rady UE o rozwijaniu pozycji Unii Europejskiej w kwestiach cyberprzestrzeni (9364/22) oraz Komunikatu KE […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Projektowane rozporządzenie wydawane jest […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027. […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Projekt rozporządzenia Ministra […]

Unijne reguły konkurencji dotyczące porozumień o transferze technologii – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. konkurencji UE oraz polityki międzynarodowej – na podstawie analizy Rozporządzenia Rady nr 19/65/EWG z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie stosowania art. 85 […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych […]

Cyberbezpieczeństwo – wniosek w sprawie zmiany aktu o cyberbezpieczeństwie

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (cyberbezpieczeństwo w UE)– zgodnie z założeniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej. Zgodnie z art. […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty. Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2024

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – akty wykonawcze do ustawy o KAS

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów będące aktami wykonawczymi do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują […]

Finansowanie działań europejskich poza granicami UE – ocena instrumentów (na lata 2014–2020 i 2021–2027)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. funduszy UE oraz polityki międzynarodowej – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/947 z dnia 9 czerwca 2021 r. ustanawiające Instrument […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”. Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch” […]

Cel klimatyczny UE na 2040 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa UE dot. ochrony środowiska (działania w dziedzinie klimatu) – na podstawie oceny rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Projektowane […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających […]

Projekt rozporządzenia MAP w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach KPO i ZO

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardów organizacyjnych POCT

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT stanowi wykonanie upoważnienia zawartego […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w […]

Uzasadnione twierdzenia dotyczące ekologiczności produktów i przedsiębiorstw

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska dotyczące określania śladu środowiskowego produktów/usług (metodologia oraz stwierdzenia) jako element badania poziomu ekologiczności przedsiębiorstw oraz produktów – zgodnie z założeniami Dyrektywy 2011/83/EU […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – akty wykonawcze do ustawy Prawo o ruchu drogowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej będące aktami wykonawczymi do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, zawartego w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na […]

Modernizacja prawa spółek na potrzeby cyfryzacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa spółek – zgodnie z założeniami Komunikatu KE Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie, Komunikatu KE Aktualizacja nowej strategii przemysłowej z […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Projektowane rozporządzenie przedłuży funkcjonowanie programu pilotażowego do dnia 30 […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2028 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2025

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2028 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – ubezpieczenia społeczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące ubezpieczeń społecznych. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. […]

Prekonsultacje programu rządowego dla przemysłu energochłonnego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w prekonsultacjach projektu programu rządowego pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” Projekt realizuje […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. Obowiązki sprawozdawcze funduszy inwestycyjnych w likwidacji wobec Komisji Nadzoru Finansowego […]

Europejski akt w sprawie surowców krytycznych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (surowce mineralne w UE)– zgodnie z założeniami Europejskiej strategii w sprawie surowców krytycznych oraz Komunikatem KE: Odporność w zakresie surowców krytycznych: wytyczanie drogi […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań. Ustawa […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych […]

Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (przedsiębiorstwa i przemysł, jednolity rynek) na podstawie analizy Komunikatu KE do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami. Projekt rozporządzenia stanowi […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w ramach […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniający rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie wprowadzenia do stosowania standardu GSMA w stosunku do Rich Communication Services (RCS)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wprowadzenia do stosowania standardu GSMA w stosunku do Rich Communication Services (RCS). Projekt rozporządzenia stanowi realizację […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Obowiązujące obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 […]

Przepisy UE dotyczące wyrobów pirotechnicznych – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (wyroby pirotechniczne) na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw […]

Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii. […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w likwidacji dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych i […]

Przepisy UE dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego) na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej. Konieczność wydania […]

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (2020–2024) – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. funduszy UE oraz polityki regionalnej – ocena Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Obowiązek opracowania map zagrożenia powodziowego i […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału […]

Projekt ustawy o uregulowaniu praw do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o uregulowaniu praw do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Celem projektu jest rozwiązanie problemu nieuregulowanych stanów prawnych gruntów zabudowanych przez […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt zmian przepisów […]

Hurtowe rynki energii – lepsza ochrona UE przed manipulacją na rynku

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa energetycznego w UE na podstawie analizy Komunikatu KE „Reakcja na rosnące ceny energii: zestaw działań i środków wsparcia”, COM(2021) 660 oraz Komunikatu KE – […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków PFRON

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym. Celem […]

Unia bankowa – przegląd ram zarządzania kryzysowego banków i gwarantowania depozytów (przegląd dyrektywy DGSD)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa finansowego (usługi bankowe i finansowe) w UE na podstawie analizy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem w system ERTMS w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem w system ERTMS w ramach Krajowego […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – przeciwdziałanie przemocy domowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika z uchwalenia ustawy z dnia […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Zmiana rozporządzenia Ministra Transportu […]

Korzystanie z ICT i handel elektroniczny – specyfikacje na 2024 r. (wymogi dotyczące danych)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego (handel elektroniczny) w UE  na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości środków finansowych w 2023 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2023 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków technicznych, zasad użytkowania, kontroli i ewidencjonowania obiektów budowlanych stanowiących obiekty zbiorowej ochrony i służących bezpieczeństwu lub obronności państwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych, zasad użytkowania, kontroli i ewidencjonowania obiektów budowlanych stanowiących obiekty zbiorowej ochrony […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projektowane […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 27 ust. 2 […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic […]

Rynek energii elektrycznej – reforma struktury unijnego rynku energii elektrycznej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa energetycznego w UE  na podstawie analizy rozporządzenia (UE) w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej 2019/943, dyrektywy (UE) w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Projekt rozporządzenia jest realizacją […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy szkoleniowej w zakresie celu polityki CP1 oraz celu szczegółowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy szkoleniowej w zakresie celu polityki CP1 oraz celu szczegółowego Funduszu na […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Projekt ustawy stanowi kolejny krok w kierunku […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji […]

Prawo konkurencji UE – wytyczne dotyczące nadużyć wykluczających popełnianych przez przedsiębiorstwa dominujące

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (prawo konkurencji)  – na podstawie Art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 24 kwietnia […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – dokumentacja medyczna

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczące różnych rodzajów dokumentacji medycznej. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz […]

Program InvestEU – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (gospodarka, finanse i euro)  – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Zgodnie z […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji […]

Wirtualny wszechświat (metawersum) – połączenie otwartości, bezpieczeństwa i szacunku

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa dot. gospodarki cyfrowej w UE na podstawie analizy unijnej wizji cyfrowej dekady na 2030 r. oraz europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych – uzupełnienie ogólnego […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii – centralna ewidencja emisyjności budynków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii – akty wykonawcze do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i […]

Zrównoważone inwestycje – unijna systematyka środowiskowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa dot. ESG (zrównoważony rozwój – prawo finansowe) w UE (zrównoważone inwestycje – taksonomia) na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z […]

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. biogazownie […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy […]

Ambitne cele klimatyczne UE na 2040 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa UE dot. ochrony środowiska (działania w dziedzinie klimatu) – ocena na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Ustawa […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych stanowi wykonanie upoważnienia zawartego […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od […]

Pr