KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Projektowane […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw. […]

Budżet UE – format zgłaszania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi jako zasobów własnych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa finansowego oraz ochrony środowiska – projekt rozporządzenia wykonawczego dot. formatu zgłaszania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi jako zasobów własnych. Ostateczny termin […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Projekt rozporządzenia jest elementem reformy w Komponencie C1.1 Ułatwienie rozwoju infrastruktury […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych. Wydanie rozporządzenia Ministra Finansów […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego. […]

Konsultacje publiczne – założenia do projektu ustawy o umowie franczyzy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych zostały skierowane założenia do projektu ustawy o umowie franczyzy. Ustawa określa treść oraz niektóre obowiązki stron umów franczyzy, zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Opracowanie projektu rozporządzenia zostało podyktowane potrzebą: 1) rozszerzenia […]

Europejska Agencja Chemikaliów – wniosek dotyczący rozporządzenia podstawowego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska – ocena wyników działalności Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w ramach przeglądu rozporządzenia REACH – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosków o wypłatę rekompensaty i o rozliczenie rekompensaty składanych przez wytwórców ciepła stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosków o wypłatę rekompensaty i o rozliczenie rekompensaty składanych przez wytwórców ciepła stosujących […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej. Projektowane rozporządzenie w sprawie wzoru informacji w […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wyboru metody oraz sposobu obliczania rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wyboru metody oraz sposobu obliczania rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Projekt […]

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Projektowana ustawa stanowi konsekwencję oceny funkcjonowania rozwiązań przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji […]

Uchylanie się od opodatkowania i agresywne planowanie podatkowe w UE – ograniczenie roli podmiotów sprzyjających

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa podatkowego w UE – ocena prawa w kontekście Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie […]

Projekt rozporządzenia MKiS w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego […]

Projekt ustawy o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji. W celu zapewnienia Ministrowi Cyfryzacji sprawnych narzędzi do realizacji polityki państwa w […]

Bezpieczeństwo pojazdów – przegląd unijnego pakietu dotyczącego zdatności do ruchu drogowego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa transportowego w UE – ocena unijnego pakietu dotyczącego zdatności do ruchu drogowego (The “Roadworthiness Package”). „Pakiet Zdatności do Ruchu Drogowego” składa się z: Dyrektywy […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie wzoru wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek oraz trybu ich finansowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek oraz trybu ich finansowania. Rozporządzenie Ministra […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem […]

Prawo konkurencji UE – ocena rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych dla konsorcjów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa swobodnej konkurencji – ocena funkcjonowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 906/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 […]

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Po kilkunastoletnim okresie obowiązywania dotychczasowe przepisy regulujące zagadnienie zarządzania kryzysowego przestały odpowiadać […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o […]

Zasady pomocy państwa na potrzeby oceny gwarancji państwowych na pożyczki – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa swobodnej konkurencji – ocena ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER) i rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis. Ostateczny termin na przesłanie opinii […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Projektowane […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Projekt stanowi kompleksową nowelizację ustawy z dnia […]

Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Kultury […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych. Projekt rozporządzenia opracowany został w związku z koniecznością dostosowania krajowych przepisów […]

Konsultacja stanowiska w sprawie General Product Safety Regulation (GPSR)

W połowie 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję Rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), które ma zastąpić obowiązującą od 2001 r. Dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Powyższa regulacja aktualizuje […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Celem nowelizacji […]

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023 (nr 927 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023 (nr 927 w […]

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2023 (nr 928 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (pozycja w wykazie prac Ministra Finansów: 601).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu […]

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań (numer z wykazu: MZ 1397).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla […]

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (numer z wykazu 56).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (nr 589 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (nr 589 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów). Projekt rozporządzenia […]

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (numer z wykazu UD378).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (numer z wykazu UD378). Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej […]

Gospodarka społeczna – rozwój ramowych warunków

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa UE (zatrudnienie i sprawy społeczne) – na podstawie analizy Komunikatu KE Budowanie gospodarki służącej ludziom: plan działania na rzecz gospodarki społecznej  w kontekście Europejskiego filaru praw […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu i terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji i dokumentów przez dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz wzorów raportów i sprawozdań służących do przekazywania tych informacji.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu i terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji i dokumentów przez dostawców usług finansowania społecznościowego dla […]

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (numer z wykazu 238)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (numer z wykazu: 600)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (numer z wykazu: 600) Zgodnie […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udostępniania komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udostępniania komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową (nr 609 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów). Projekt rozporządzenia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR (nr UD 428 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR (nr UD 428 w Wykazie prac […]

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego Obecnie termin na dostosowanie zakładów […]

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy […]

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku […]

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla wodoru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla wodoru (nr 918 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska). Projektowane rozporządzenie […]

projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie licencji maszynisty.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie licencji maszynisty. Projekt rozporządzenia jest wydawany w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 28 marca 2003 […]

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych. Celem projektowanej […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie analizy przychodów Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i […]

Zmiana unijnego kodeksu celnego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa celnego  – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE Wprowadzenie unii celnej na kolejny poziom – plan działania. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. Wydanie rozporządzenia zgodnie z upoważnieniem ustawowym określonym […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie szkolenia przywracającego zarządzającemu transportem zdolność do kierowania operacjami transportowymi, wzorów zaświadczeń oraz maksymalnej opłaty za szkolenie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia przywracającego zarządzającemu transportem zdolność do kierowania operacjami transportowymi, wzorów zaświadczeń oraz maksymalnej opłaty za szkolenie. […]

Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Rachunki ekonomiczne środowiska – nowe moduły

  Komisja Europejska (KE) jest w trakcie ostatniej fazy konsultacji publicznych przepisów dotyczących ochrony środowiska – wniosek dotyczący rozporządzenia PE i RE w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 691/2011 przez […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. Wydanie rozporządzenia zgodnie z upoważnieniem […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Stosownie […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Zgodnie z art. 2 ust. 19 ustawy z […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. W dniu 12 stycznia […]

Własność intelektualna – zmiana ram prawnych dotyczących udzielania licencji przymusowych na patenty

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa własności intelektualnej  – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE Pełne wykorzystanie potencjału innowacyjnego UE – Plan działania w zakresie własności intelektualnej wspierający odbudowę […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.   Analiza przepisów regulujących podatek od towarów […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza regulacja stanowi kolejny etap implementacji tzw. pakietu prawa […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – maszyniści

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury dotyczące maszynistów. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem przekazywania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem przekazywania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu danych o wynikach leczenia lub […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt ustawy o zmianie ustawy […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości – opłaty za czynności radców prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości dotyczące opłat za czynności radców prawnych. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – fundusze dla przedsiębiorców na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy finansowej dla przedsiębiorców na lata 2021-2027. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz […]

Bezpieczeństwo chemiczne – lepszy dostęp do danych chemicznych na potrzeby oceny bezpieczeństwa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. środowiska – na podstawie analizy Komunikatu KE Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności na rzecz nietoksycznego środowiska oraz Wniosku w sprawie rozporządzenia w […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w […]

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Podstawą prawną do wydania przedmiotowego rozporządzenia jest […]

Projekt rozporządzenia MKiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. W zakresie podstawowej działalności wytwórców, tj. wytwarzania […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i […]

Zdrowie na świecie – nowa strategia UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony zdrowia – biorąc pod uwagę komunikat Komisji pt. „Rola UE w kontekście zdrowia na świecie”. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. Z dniem 1 stycznia […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych. Projekt rozporządzenia reguluje kwestię wykrywania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą stanowić zagrożenie […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Projekt rozporządzenia w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.   Projektowane rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją. Projekt rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rozporządzenie Ministra […]

Substancje biogenne – plan działania na rzecz lepszego gospodarowania

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony środowiska i klimatu – Plan działania zapowiedziano w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym (https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular–economy–action–plan_en), strategii „Od pola do stołu” […]

projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane i centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane i centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

Projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Celem planowanej regulacji jest: rozpoznanie, przygotowanie i ocenę skali problemów związanych z ograniczaniem wpływu na środowisko i zdrowie ludzi […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Cyfryzacji – ewidencja pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Cyfryzacji dotyczące ewidencji pojazdów. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w ramach planu rozwojowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w ramach planu rozwojowego. Celem projektowanej regulacji […]

Komunikat KE: Droga do zdrowej planety dla wszystkich. Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby

Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: ‘Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil’   W Komunikacie przedstawiono całościową wizję, zgodnie z którą do 2050 r. […]

Maszyniści – ulepszony unijny system certyfikacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa w transporcie kolejowym – w oparciu o ocenę funkcjonowania Dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.   Projektowana […]

Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Ochrona różnorodności biologicznej: cele dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych w ramach unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności

  Komisja Europejska (KE) jest w trakcie ostatniej fazy konsultacji publicznych przepisów dotyczących ochrony środowiska (ochrona różnorodności biologicznej) – wniosek dotyczący rozporządzenia PE i RE w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.   Rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 47 ust. […]

Zdatność do ruchu drogowego – ocena przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa w transporcie profesjonalnym – w oparciu o ocenę funkcjonowania trzech dyrektyw: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia […]

Projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.   Celem zmiany rozporządzenia jest konieczność […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie w sprawie określenia zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie w sprawie określenia zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, trybu jej […]

Ramy w zakresie otwartych finansów – umożliwienie udostępniania danych i dostępu stron trzecich w sektorze finansowym

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa finansowego oraz ochrony danych osobowych – w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.   Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – studia i kształcenie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dotyczące procesu kształcenia i studiów. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie szczególnej ochrony niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach lub leczeniu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnej ochrony niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach lub leczeniu. […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Potrzeba wprowadzenia zmian w rozporządzeniu […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – fundusze na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy finansowej na lata 2021-2027. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej.   Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z […]

Unijne przepisy proceduralne w zakresie ochrony konkurencji – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa ochrony konkurencji w UE – rewizja Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w […]

Program „Horyzont Europa” – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. badań naukowych i innowacji (finansowanie) – na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Celem projektowanej nowelizacji jest zwiększenie dostępności pacjentów do […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie Polskiego Rejestru Onko-hematologicznego „PROH”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Onko-hematologicznego „PROH”. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Onko-hematologicznego „PROH” stanowi realizację […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.   Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – PROW 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W związku ze zbliżającym […]

Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie rodzajów przepływów pieniężnych i szczegółowego sposobu kalkulacji ceny skorygowanej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rodzajów przepływów pieniężnych i szczegółowego sposobu kalkulacji ceny skorygowanej. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych.   Przewidziany w art. 10 ust. 1 […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Prawo upadłościowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Prawo upadłościowe.   Celem projektu jest implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz […]

Gospodarowanie odpadami – sprawozdanie dotyczące systemu wczesnego ostrzegania

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. ochrony środowiska – na podstawie dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz dyrektywy w sprawie składowania odpadów (pakiet […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.   Projekt ustawy jest elementem reformy w Komponencie C1.1. Zapewnienie […]

Konsultacje MRiT: Propozycje do ustawy deregulacyjnej (ustawa pakietowa dla ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowuje projekt kolejnej ustawy deregulacyjnej (ustawy pakietowej, której celem jest ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej). Zaproszenie do jej współtworzenia zostało skierowana do organizacji reprezentatywnych m.in. do […]

Konsultacje uchwały RM w sprawie projektu KPGO2028

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki […]

Program „Horyzont 2020” – ocena końcowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. badań naukowych i innowacji (finansowanie) – na podstawie art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem przez ministra właściwego […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii realizowane przez […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie uwierzytelniania użytkowników na PUESC

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie uwierzytelniania użytkowników na PUESC. Zgodnie z 35a ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Proponowane w projekcie rozporządzenia zmiany w […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza zmiany w ustawie z: 1. […]

Pomoc państwa – wyłączenia dotyczące niewielkich kwot pomocy (pomoc de minimis) (aktualizacja)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa konkurencji w UE – modyfikacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych oraz ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu, w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych oraz ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Projekt rozporządzenia jest związany z wdrażanym w resorcie finansów nowym rozwiązaniem informatycznym […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń […]

Energia ze źródeł odnawialnych – metoda obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych w przypadku procesu współuwodornienia

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa energetycznego w UE – wniosek dotyczący rozporządzenia delegowanego w sprawie metodologii określania udziału wyprodukowanego biopaliwa i biogazu do celów transportowych z biomasy przetwarzanej z paliwami […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. Obowiązek wydania rozporządzenia przez Ministra Rozwoju i Technologii wynika […]

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie formularza zgłoszenia poważnego incydentu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza zgłoszenia poważnego incydentu. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43 ust. 13 ustawy […]

Energia – aktualizacja ustawodawstwa UE w celu uniezależnienia UE od rosyjskich paliw kopalnych (REPowerEU)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa energetycznego w UE – zmiana rozporządzenia (UE) 2021/241 w odniesieniu do rozdziałów REPowerEU w planach odbudowy i zwiększania odporności oraz zmiana rozporządzenie (UE) 2021/1060, rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazywania informacji dotyczącej uczestników pracowniczych programów emerytalnych oraz jej wzoru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazywania informacji dotyczącej uczestników pracowniczych programów emerytalnych oraz jej wzoru. Projekt rozporządzenia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektowanej nowelizacji jest wdrożenie do polskiego […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. W związku z koniecznością wdrożenia dyrektywy […]

Projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Komunikacja elektroniczna stanowi narzędzie powszechnie wykorzystywane w […]

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury  udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji […]

Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Projekty dotyczące energii odnawialnej – procedury wydawania pozwoleń i umowy zakupu energii elektrycznej

Komisja Europejska (KE) jest w trakcie ostatniej fazy konsultacji publicznych przepisów dotyczących energii – wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, dyrektywy 2010/31/UE w […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki […]

Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) – kwas perfluorooktanowy (PFOA)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa ochrony środowiska i zdrowia – zmiana Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych. Ostateczny termin […]

Projekt rozporządzenia MKiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie dwóch nowych usług […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji. Konieczność wydania nowego aktu prawnego regulującego warunki techniczne […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie delegacji […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – promieniowanie jonizujące

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczące jednostek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w […]

Fluorowane gazy cieplarniane – przegląd przepisów UE (2015–2020) – ostatnia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów dot. ochrony klimatu – rewizja przepisów dot. fluorowanych gazów cieplarnianych (m.in Rozporządzenie (EU) Nr 517/2014) Ostateczny termin na przesłanie opinii to 29 czerwca 2022 r. […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie portalu danych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie portalu danych. Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 7 ustawy z […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej. Przepisy […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący […]

Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Ochrona warstwy ozonowej – przegląd przepisów

Komisja Europejska (KE) jest w trakcie ostatniej fazy konsultacji publicznych przepisów służących ochronie klimatu dot. warstwy ozonowej (m.in ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 1005/2009 (the ODS Regulation). Ostateczny termin na […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego. Zmiana rozporządzenia z dnia […]

Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Emisje przemysłowe – aktualizacja przepisów

Komisja Europejska (KE) jest w trakcie ostatniej fazy konsultacji publicznych unijnych przepisów dotyczących emisji przemysłowych (w oparciu o tekst Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE). Ostateczny termin na przesłanie opinii […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych. Projekt rozporządzenia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – diagnostyka i monitorowanie w ramach kompleksowej opieki onkologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczące diagnostyki i monitorowania w ramach kompleksowej opieki onkologicznej. Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące kompleksowej opieki onkologicznej nad […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości środków finansowych w 2022 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2022 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania […]

Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko (ocena)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa ochrony środowiska w UE – rewizja Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. Projekt rozporządzenia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Niniejszy projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w: ustawie z […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Na […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich. Projekt rozporządzenia zakłada przedłużenie do 31 […]

Usługi płatnicze – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa finansowego (usługi finansowe) – rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości – warunki techniczne i organizacyjne oraz sposób wnoszenia pism procesowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości dot. warunków technicznych i organizacyjnych oraz sposobu wnoszenia pism procesowych. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Celem zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych. Projekt rozporządzenia jest konsekwencją wejścia w życie […]

Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. Zmiany koncepcji systemu zabezpieczenia społecznego na okres po zakończeniu kariery zawodowej oraz powoływanie do życia nowych […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przeprowadzone w Ministerstwie Finansów prace analityczne dotyczące obowiązujących przepisów ustawy z […]

Ramy monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular economy monitoring framework) – przegląd

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów tworzących ramy gospodarki o obiegu zamkniętym – na podstawie Komunikatu KE w sprawie monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Komunikatu KE – Nowy […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu […]

Cyfrowe dane i usługi dotyczące zdrowia – europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia – ostatnia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia  (oparte m.in na analizie Dyrektywy 2011/24/UE w sprawie […]

Pojazdy użytkowe – masa i wymiary (ocena)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące transportu – rewizja dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnej masy i maksymalnych wymiarów pojazdów ciężkich („dyrektywa w sprawie obciążeń i wymiarów”) w kontekście Komunikatu […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. Projekt rozporządzenia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Celem projektu ustawy o zmianie ustawy – […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Projektowane rozporządzenie zostało […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Celem […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Projekt rozporządzenia ma na celu ułatwienie wypełniania statystycznej […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania […]

Projekt ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Celem projektowanej ustawy jest stworzenie, w ramach konstytucyjnych zasad ustrojowych, struktury sądów powszechnych zdolnych […]

Europejska Agencja Środowiska – ocena działania za okres 2017–2021

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne oceny działania Europejskiej Agencji Środowiska – ocena funkcjonowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu […]

Projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej. Celem przedkładanego projektu jest uregulowanie w jednym akcie prawnym, w sposób przejrzysty instytucji i procedur dotyczących […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt ustawy stanowi element Krajowego Planu Odbudowy […]

Zrównoważony ład korporacyjny

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące prawa spółek tzw. zrównoważony ład korporacyjny – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego […]

Trzeci program działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020) – ocena końcowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne programu działań w dziedzinie zdrowia: ewaluacja tracącego moc prawną Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Obecnie obowiązującym aktem normatywnym dotyczącym warunków […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania rozwiązań usprawniających […]

Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego. Projekt ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów szczególnych dotyczących […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Propozycja zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami […]

Jednolity rynek – nowy instrument UE gwarantujący funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego – nowy instrument UE gwarantujący funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE Aktualizacja nowej strategii przemysłowej […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za paszport […]

Inicjatywa dotycząca zrównoważonych produktów – ostatnia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące zrównoważonego charakteru produktów wprowadzanych na rynek jako element planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym  (m.in. dyrektywa dot. ekoprojektowania 2009/125/EC). Inicjatywa ta jest związana […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Opracowanie przedmiotowego projektu zostało podyktowane potrzebą zapewnienia ciągłości […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację. Projekt […]

Nowy europejski plan na rzecz innowacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne planu na rzecz innowacji (konsultacje w dziedzinach: Kształcenie i szkolenie, Polityka regionalna, Badania naukowe i innowacje)  – działania legislacyjne zapowiedziane w raporcie „A Robust Innovation […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących przewiduje dostosowanie […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia […]

Zanieczyszczenia przemysłowe – Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (aktualizacja przepisów)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów służących przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom pochodzącym z instalacji przemysłowych (w tym ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 166/2006). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 27 czerwca 2022 r. […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników. […]

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych. Przedmiotowy projekt, w części nowelizującej ustawę z dnia […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt stanowi efekt kilku miesięcy pracy przedstawicieli […]

Zrównoważone finansowanie – ratingi z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz uwzględnianie w ratingach kredytowych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa finansowego (w powiązaniu z kwestiami m.in środowiskowymi)  – działania legislacyjne zapowiedziane w strategii finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej w oparciu o rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi częściową implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt ustawy ma na celu […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. Projekt nowelizacji rozwiązuje problem dotyczący […]

Własność intelektualna – zmiana ram prawnych dotyczących udzielania licencji przymusowych na patenty

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa własności intelektualnej  – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE Pełne wykorzystanie potencjału innowacyjnego UE – Plan działania w zakresie własności intelektualnej wspierający odbudowę […]

Projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług. Projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Projektowane rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MI oraz MSWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Projektowane rozporządzenie doprecyzowuje przepisy rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących lub palnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach […]

Drenaż mózgów – łagodzenie wyzwań związanych z wyludnieniem (komunikat)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. kształcenia i szkolenia, badań naukowych i innowacji  – działania legislacyjne zapowiedziano m.in. w KOMUNIKACIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie określenia metod analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz danych lub źródeł danych do celów tej analizy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia metod analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz danych lub źródeł danych do celów […]

Substancje biogenne – plan działania na rzecz lepszego gospodarowania

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony środowiska i klimatu – Plan działania zapowiedziano w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym (https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular–economy–action–plan_en), strategii „Od pola do stołu” […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany ustawy z dnia 20 […]

Projekt ustawy o krajowym systemie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów podlegających unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o krajowym systemie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów podlegających unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu. 20 czerwca 2019 r. zostało przyjęte rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) osiągniętych przez uczelnie medyczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) osiągniętych przez uczelnie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektowanych rozwiązań jest ulepszenie i […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w rozporządzeniu […]

Rtęć – przegląd prawa UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa ochrony środowiska w UE: nowelizacja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci i ponowna analiza […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Nowelizacja rozporządzenia wynika z potrzeby wdrożenia […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. Wydanie rozporządzenia na podstawie upoważnienia zawartego w art. 24 ust. […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe.  W aktualnym stanie prawnym, w związku z długotrwałym oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki […]

Konsultacje projektu PSE – Plan rozwoju systemu przesyłowego (PRSP)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. prowadzą konsultacje projektu strategicznego dokumentu – planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 (PRSP). Informacja o konsultacjach oraz […]

Modernizacja prawa spółek na potrzeby cyfryzacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa spółek w UE: modyfikacja uchylonej DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/17/UE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek skodyfikowanej w DYREKTYWIE […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych. Na podstawie art. 50 Ordynacji podatkowej minister właściwy do […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy […]

Ochrona środowiska – Program działań na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020 (ocena)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące programu działań na rzecz środowiska i klimatu – ewaluacja i nowelizacja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 […]

Projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania […]

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez […]

Prawodawstwo dotyczące chemikaliów – przegląd rozporządzenia REACH w celu przyczynienia się do osiągnięcia nietoksycznego środowiska

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne rozporządzenia REACH: Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń […]

Projekt rozporządzenia MS w sprawie określenia warunków i trybu postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia warunków i trybu postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.  Projekt ustawy ma na celu […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Projektowane rozporządzenie ma na […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw.  W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie szeregu zmian zarówno […]