Konsultacje społeczne

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji społecznych następujący dokument:

  • Informację Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).

Przedmiotowy dokument przesyłam w załączeniu.

Ewentualne uwagi, stanowiska i opinie proszę przesyłać w terminie do 26 listopada 2019 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały:

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;

projekt wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324900/katalog/12627908#12627908 Czytaj dalej