KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie formularza zgłoszenia poważnego incydentu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza zgłoszenia poważnego incydentu. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43 ust. 13 ustawy […]

Energia – aktualizacja ustawodawstwa UE w celu uniezależnienia UE od rosyjskich paliw kopalnych (REPowerEU)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa energetycznego w UE – zmiana rozporządzenia (UE) 2021/241 w odniesieniu do rozdziałów REPowerEU w planach odbudowy i zwiększania odporności oraz zmiana rozporządzenie (UE) 2021/1060, rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazywania informacji dotyczącej uczestników pracowniczych programów emerytalnych oraz jej wzoru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazywania informacji dotyczącej uczestników pracowniczych programów emerytalnych oraz jej wzoru. Projekt rozporządzenia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektowanej nowelizacji jest wdrożenie do polskiego […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. W związku z koniecznością wdrożenia dyrektywy […]

Projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Komunikacja elektroniczna stanowi narzędzie powszechnie wykorzystywane w […]

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury  udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji […]

Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Projekty dotyczące energii odnawialnej – procedury wydawania pozwoleń i umowy zakupu energii elektrycznej

Komisja Europejska (KE) jest w trakcie ostatniej fazy konsultacji publicznych przepisów dotyczących energii – wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, dyrektywy 2010/31/UE w […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki […]

Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) – kwas perfluorooktanowy (PFOA)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa ochrony środowiska i zdrowia – zmiana Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych. Ostateczny termin […]

Projekt rozporządzenia MKiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie dwóch nowych usług […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji. Konieczność wydania nowego aktu prawnego regulującego warunki techniczne […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie delegacji […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – promieniowanie jonizujące

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczące jednostek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w […]

Fluorowane gazy cieplarniane – przegląd przepisów UE (2015–2020) – ostatnia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów dot. ochrony klimatu – rewizja przepisów dot. fluorowanych gazów cieplarnianych (m.in Rozporządzenie (EU) Nr 517/2014) Ostateczny termin na przesłanie opinii to 29 czerwca 2022 r. […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie portalu danych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie portalu danych. Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 7 ustawy z […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej. Przepisy […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący […]

Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Ochrona warstwy ozonowej – przegląd przepisów

Komisja Europejska (KE) jest w trakcie ostatniej fazy konsultacji publicznych przepisów służących ochronie klimatu dot. warstwy ozonowej (m.in ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 1005/2009 (the ODS Regulation). Ostateczny termin na […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego. Zmiana rozporządzenia z dnia […]

Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Emisje przemysłowe – aktualizacja przepisów

Komisja Europejska (KE) jest w trakcie ostatniej fazy konsultacji publicznych unijnych przepisów dotyczących emisji przemysłowych (w oparciu o tekst Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE). Ostateczny termin na przesłanie opinii […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych. Projekt rozporządzenia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – diagnostyka i monitorowanie w ramach kompleksowej opieki onkologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczące diagnostyki i monitorowania w ramach kompleksowej opieki onkologicznej. Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące kompleksowej opieki onkologicznej nad […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości środków finansowych w 2022 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2022 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania […]

Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko (ocena)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa ochrony środowiska w UE – rewizja Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. Projekt rozporządzenia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Niniejszy projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w: ustawie z […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Na […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich. Projekt rozporządzenia zakłada przedłużenie do 31 […]

Usługi płatnicze – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa finansowego (usługi finansowe) – rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości – warunki techniczne i organizacyjne oraz sposób wnoszenia pism procesowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości dot. warunków technicznych i organizacyjnych oraz sposobu wnoszenia pism procesowych. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Celem zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych. Projekt rozporządzenia jest konsekwencją wejścia w życie […]

Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. Zmiany koncepcji systemu zabezpieczenia społecznego na okres po zakończeniu kariery zawodowej oraz powoływanie do życia nowych […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przeprowadzone w Ministerstwie Finansów prace analityczne dotyczące obowiązujących przepisów ustawy z […]

Ramy monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular economy monitoring framework) – przegląd

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów tworzących ramy gospodarki o obiegu zamkniętym – na podstawie Komunikatu KE w sprawie monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Komunikatu KE – Nowy […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu […]

Cyfrowe dane i usługi dotyczące zdrowia – europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia – ostatnia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia  (oparte m.in na analizie Dyrektywy 2011/24/UE w sprawie […]

Pojazdy użytkowe – masa i wymiary (ocena)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące transportu – rewizja dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnej masy i maksymalnych wymiarów pojazdów ciężkich („dyrektywa w sprawie obciążeń i wymiarów”) w kontekście Komunikatu […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. Projekt rozporządzenia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Celem projektu ustawy o zmianie ustawy – […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Projektowane rozporządzenie zostało […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Celem […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Projekt rozporządzenia ma na celu ułatwienie wypełniania statystycznej […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania […]

Projekt ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Celem projektowanej ustawy jest stworzenie, w ramach konstytucyjnych zasad ustrojowych, struktury sądów powszechnych zdolnych […]

Europejska Agencja Środowiska – ocena działania za okres 2017–2021

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne oceny działania Europejskiej Agencji Środowiska – ocena funkcjonowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu […]

Projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej. Celem przedkładanego projektu jest uregulowanie w jednym akcie prawnym, w sposób przejrzysty instytucji i procedur dotyczących […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt ustawy stanowi element Krajowego Planu Odbudowy […]

Zrównoważony ład korporacyjny

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące prawa spółek tzw. zrównoważony ład korporacyjny – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego […]

Trzeci program działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020) – ocena końcowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne programu działań w dziedzinie zdrowia: ewaluacja tracącego moc prawną Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Obecnie obowiązującym aktem normatywnym dotyczącym warunków […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania rozwiązań usprawniających […]

Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego. Projekt ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów szczególnych dotyczących […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Propozycja zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami […]

Jednolity rynek – nowy instrument UE gwarantujący funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego – nowy instrument UE gwarantujący funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE Aktualizacja nowej strategii przemysłowej […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za paszport […]

Inicjatywa dotycząca zrównoważonych produktów – ostatnia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące zrównoważonego charakteru produktów wprowadzanych na rynek jako element planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym  (m.in. dyrektywa dot. ekoprojektowania 2009/125/EC). Inicjatywa ta jest związana […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Opracowanie przedmiotowego projektu zostało podyktowane potrzebą zapewnienia ciągłości […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację. Projekt […]

Nowy europejski plan na rzecz innowacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne planu na rzecz innowacji (konsultacje w dziedzinach: Kształcenie i szkolenie, Polityka regionalna, Badania naukowe i innowacje)  – działania legislacyjne zapowiedziane w raporcie „A Robust Innovation […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących przewiduje dostosowanie […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia […]

Zanieczyszczenia przemysłowe – Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (aktualizacja przepisów)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów służących przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom pochodzącym z instalacji przemysłowych (w tym ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 166/2006). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 27 czerwca 2022 r. […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników. […]

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych. Przedmiotowy projekt, w części nowelizującej ustawę z dnia […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt stanowi efekt kilku miesięcy pracy przedstawicieli […]

Zrównoważone finansowanie – ratingi z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz uwzględnianie w ratingach kredytowych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa finansowego (w powiązaniu z kwestiami m.in środowiskowymi)  – działania legislacyjne zapowiedziane w strategii finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej w oparciu o rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi częściową implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt ustawy ma na celu […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. Projekt nowelizacji rozwiązuje problem dotyczący […]

Własność intelektualna – zmiana ram prawnych dotyczących udzielania licencji przymusowych na patenty

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa własności intelektualnej  – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE Pełne wykorzystanie potencjału innowacyjnego UE – Plan działania w zakresie własności intelektualnej wspierający odbudowę […]

Projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług. Projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Projektowane rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MI oraz MSWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Projektowane rozporządzenie doprecyzowuje przepisy rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących lub palnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach […]

Drenaż mózgów – łagodzenie wyzwań związanych z wyludnieniem (komunikat)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. kształcenia i szkolenia, badań naukowych i innowacji  – działania legislacyjne zapowiedziano m.in. w KOMUNIKACIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie określenia metod analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz danych lub źródeł danych do celów tej analizy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia metod analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz danych lub źródeł danych do celów […]

Substancje biogenne – plan działania na rzecz lepszego gospodarowania

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony środowiska i klimatu – Plan działania zapowiedziano w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym (https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular–economy–action–plan_en), strategii „Od pola do stołu” […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany ustawy z dnia 20 […]

Projekt ustawy o krajowym systemie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów podlegających unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o krajowym systemie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów podlegających unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu. 20 czerwca 2019 r. zostało przyjęte rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) osiągniętych przez uczelnie medyczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) osiągniętych przez uczelnie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektowanych rozwiązań jest ulepszenie i […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w rozporządzeniu […]

Rtęć – przegląd prawa UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa ochrony środowiska w UE: nowelizacja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci i ponowna analiza […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Nowelizacja rozporządzenia wynika z potrzeby wdrożenia […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. Wydanie rozporządzenia na podstawie upoważnienia zawartego w art. 24 ust. […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe.  W aktualnym stanie prawnym, w związku z długotrwałym oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki […]

Konsultacje projektu PSE – Plan rozwoju systemu przesyłowego (PRSP)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. prowadzą konsultacje projektu strategicznego dokumentu – planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 (PRSP). Informacja o konsultacjach oraz […]

Modernizacja prawa spółek na potrzeby cyfryzacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa spółek w UE: modyfikacja uchylonej DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/17/UE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek skodyfikowanej w DYREKTYWIE […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych. Na podstawie art. 50 Ordynacji podatkowej minister właściwy do […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy […]

Ochrona środowiska – Program działań na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020 (ocena)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące programu działań na rzecz środowiska i klimatu – ewaluacja i nowelizacja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 […]

Projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania […]

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez […]

Prawodawstwo dotyczące chemikaliów – przegląd rozporządzenia REACH w celu przyczynienia się do osiągnięcia nietoksycznego środowiska

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne rozporządzenia REACH: Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń […]

Projekt rozporządzenia MS w sprawie określenia warunków i trybu postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia warunków i trybu postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.  Projekt ustawy ma na celu […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Projektowane rozporządzenie ma na […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw.  W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie szeregu zmian zarówno […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 października […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i […]

Zalecenie w sprawie dochodu minimalnego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne unijnych przepisów dotyczących zatrudnienia i sprawy społecznych – zgodnie z Planem działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Projekt przewiduje […]

Nadzór rynku – procedury wyznaczania unijnych jednostek badawczych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych procedur wyznaczania unijnych jednostek badawczych (element nadzoru rynku) – w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca […]

Efektywność energetyczna – rewizja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej – wniosek w sprawie zmiany Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”. Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentu prawo wykonywania zawodu farmaceuty stanowi […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora. Nowelizacja ustawy z dnia […]

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Konieczność opracowania projektu nowego rozporządzenia […]

Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2022 r. – Lepsze zrozumienie dwojakiego charakteru zielonej i cyfrowej transformacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne sprawozdanie dotyczącego prognozy strategicznej z 2022 r. dla zielonej i cyfrowej transformacji – aktualizacja Sprawozdania dotyczącego prognozy strategicznej z 2020 r. PROGNOZA STRATEGICZNA – W […]

Zdrowie gleby – ochrona gleb, zrównoważone gospodarowanie glebami w UE i ich odbudowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne unijnego prawa ochrony środowiska – na podstawie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 Przywracanie przyrody do naszego życia. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 16 […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. W projekcie rozporządzenia wprowadza się przepisy regulujące bezpieczne […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.  W projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach […]

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. W Polsce, w ostatnich dekadach obserwuje się częstsze występowanie suszy i problemów związanych z […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Projekt, który był wcześniej procedowany przez GIOŚ, jest ponownie skierowany do […]

Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy – ochrona pracowników przed narażeniem na działanie azbestu

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne unijnego prawa pracy – bezpieczeństwo i higiena – aktualizacja dyrektywy 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra […]

Projekt rozporządzenia PRM zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. […]

Bezpieczeństwo i higiena pracy – ochrona pracowników przed narażeniem na działanie chemikaliów (ołowiu i diizocyjanianów)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne unijnego prawa pracy – bezpieczeństwo i higiena – aktualizacja dyrektywy UE chroniącej pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie środków chemicznych (98/24/WE). Ostateczny termin […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci. […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie. Rozporządzenie […]

Projekt stanowiska Rządu RP – Dyrektywa Rady w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii – konsultacje

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad przygotowaniem projektu stanowiska RP do wniosku dotyczącego Dyrektywy Rady w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii – COM(2021)823. W konkluzjach Rady […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Prace nad wydaniem przedmiotowego rozporządzenia wszczęto wskutek […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych […]

Konsultacje projektu “Strategii współpracy z partnerami w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”

Uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi konsultacje społeczne projektu „Strategii współpracy z partnerami w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)”, która została przygotowana przez […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Celem  ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem. Projektowany akt prawny zmierza do zmiany […]

Projekt uchwały RM w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”. Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”, zwany […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Celem […]

Certyfikacja usuwania dwutlenku węgla – przepisy UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony środowiska (działania w dziedzinie klimatu) – w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w […]

Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z […]

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy […]

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (numer z wykazu MZ […]

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Projekt […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej […]

Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni […]

Podatek VAT w epoce cyfrowej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących prawa podatkowego – m.in analiza Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie […]

Prekonsultacje pakietu SLIM VAT 3 – MF

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów (MF) prowadzi prekonsultacje społeczne pakietu SLIM VAT 3. SLIM VAT 3 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług. MF przygotowało ponad 20 […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Przedmiotowy projekt ma na celu zwiększenie […]

Strategia UE na rzecz energii słonecznej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących energii – Strategia UE na rzecz energii słonecznej w ramach pakietu legislacyjnego Fit for 55. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza […]

Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie wymagań technicznych dla stacji wodoru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla stacji wodoru. Projekt rozporządzenia rozwiązuje problem braku w polskim porządku prawnym […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o […]

Konsultacje społeczne instrumentu „dotacja warunkowa” – duże firmy – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027

Uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi konsultacje społeczne instrumentu „dotacja warunkowa” w module wdrożeniowym dla dużych firm w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Dotacja […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. […]

Projekt rozporządzenia MKiS w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Ustawa o elektromobilności […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych. Diagnostyczne poziomy referencyjne zostały zdefiniowane w znowelizowanej ustawie z dnia 29 listopada 2000 […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Projekt rozporządzenia doprecyzowuje wymagania stawiane podmiotom prowadzącym apteki oraz aktualizuje je w […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentów paszportowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych. Projekt rozporządzenia sankcjonuje zmiany w zakresie realizacji spraw paszportowych dokonane przepisami […]

Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne unijnego prawa ochrony środowiska – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów m.in. dyrektywa ramowa w sprawie odpadów. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 22 lutego 2022 r. […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w […]

Konsultacje społeczne projektu programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027 (FEDS 2021-2027)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że od 24 stycznia do 28 lutego 2022 r. odbywają się konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027). ZASADY KONSULTACJI: Proces, […]

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Celem projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które […]

Prawo konkurencji UE – aktualizacja obwieszczenia w sprawie definicji rynku (rewizja)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne unijnego prawa konkurencji (prawo gospodarcze) – na podstawie dokumentu roboczego służb KE podsumowującego wyniki oceny obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku, które stosuje się w […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest. Przedmiotowy projekt dokonuje zmiany rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. […]

Projekty dotyczące energii odnawialnej – procedury wydawania pozwoleń i umowy zakupu energii elektrycznej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących energii – m.in. zmiany w dyrektywie w sprawie energii odnawialnej, analiza pakietu legislacyjnego dotyczącym wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej. Zgodnie z art. 138 ust. […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności […]

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności 2014–2020 – ocena ex post

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne strategii, dokumentów i przepisów dotyczących polityki regionalnej  – ocena ex post Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności 2014–2020. Ostateczny termin na przesłanie opinii to […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego otrzymanego z programu „Europejski Korpus Solidarności”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. […]

Maksymalne wymiary określonych pojazdów drogowych w ruchu krajowym/międzynarodowym oraz maksymalne masy określonych pojazdów drogowych w ruchu międzynarodowym w UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa o ruchu drogowym krajowym/międzynarodowym – wniosek w sprawie Dyrektywy ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Unii maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w rozporządzeniu […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach. Projektowane rozporządzenie ma na celu […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu. Projekt […]

Projekt ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. 27 listopada 2019 r. została przyjęta […]

Multimodalne usługi w zakresie mobilności cyfrowej: konsultacje UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących transportu – m.in. ocena rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1926 z dnia 31 maja 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w […]

Projekt rozporządzenia PRM zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Zmiana rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów. Opracowanie projektu […]

Przejrzystość finansowa – europejski pojedynczy punkt dostępu do informacji o przedsiębiorstwach (zmienione dyrektywy)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego – Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej niektóre dyrektywy w odniesieniu do ustanowienia i funkcjonowania europejskiego pojedynczego punktu dostępu – […]

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Projekt ustawy nie tworzy nowych podmiotów leczniczych czy ich nowych form organizacyjno-prawnych, a dotyczy […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. W maju 2020 r. Komisja Europejska wystosowała uzasadnioną opinię skierowaną […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – dokumentacja cen transferowych CIT, PIT

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dot. dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku CIT oraz PIT. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie informacji o dodatku osłonowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie informacji o dodatku osłonowym. Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku osłonowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku osłonowego. Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach […]

Przejrzystość finansowa – europejski pojedynczy punkt dostępu do informacji o przedsiębiorstwach (zmienione rozporządzenia)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego – wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia w odniesieniu do ustanowienia i funkcjonowania europejskiego pojedynczego punktu dostępu – […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Konieczność wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra […]

Długoterminowe fundusze inwestycyjne – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa finansowego (fundusze inwestycyjne) – m.in. rewizja Rozporządzenia UE 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 16 lutego 2022 […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. Celem przygotowanego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy jest dostosowanie jego przepisów w […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zmianę zasady dziedziczenia w przypadku, gdy którekolwiek z […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Projekt rozporządzenia wykonuje […]

Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko (ocena)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska – m.in. rewizja dyrektywy 2004/35/WE (dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 27 grudnia 2021 r. […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie określenia wzoru oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa całej nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa całej nienależnej kwoty części oświatowej subwencji […]

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych ma na […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. W dniu 30 listopada, na podstawie art. […]

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MKiŚ w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje […]

Przejrzystość finansowa – jeden unijny punkt dostępu do informacji na temat spółek

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. prawa finansowego – wniosek dotyczący projektu rozporządzenia w sprawie utworzenia europejskiego jednolitego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do informacji istotnych dla usług finansowych, […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Opracowanie projektu rozporządzenia związane jest […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. […]

Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie. Projekt ustawy odpowiada m.in. na problem znacznych obciążeń, jakie ponoszone są przez podmiot powierzający pracę, […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2021-2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji […]

Kierowcy autobusów i autokarów – przepisy UE dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa pracy – czas pracy kierowców – m.in. rewizja rozporządzenia nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie rodzajów wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo– rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo–rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcie gospodarki z funduszy UE

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 4. projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. 18 listopada 2021 r. […]

Przemieszczanie odpadów – przegląd i ocena przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony środowiska (gospodarka odpadami) – wniosek dotyczący zmiany Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika i oświadczenia emitenta w podatku dochodowym od osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika i oświadczenia emitenta w podatku dochodowym od osób […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – podatek dochodowy od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dot. podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu […]

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Projektowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy kwestii związanych z funkcjonowaniem ustawy z dnia 19 […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – apteki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 8 grudnia 2021 […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było […]

Sprawozdawczość przedsiębiorstw – poprawa jej jakości i egzekwowania

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego dotyczących sprawozdawczości przedsiębiorstw – Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji, o którym mowa w art. 41d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji, o którym mowa w art. 41d ustawy […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Uprzejmie informujemy, że w trakcie konsultacji publicznych znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt po krótkim procedowaniu w trakcie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o […]

Trwałe zanieczyszczenia organiczne – określenie dopuszczalnych wartość w załączniku I (aktualizacja)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony środowiska – wniosek dotyczący zmiany Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych. Ostateczny […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – projekty inwestycyjne POIŚ 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska dot. projektów inwestycyjne POIŚ 2014–2020 (OZE, kogeneracja). Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i […]

Konsultacje – Sprawozdanie KE z postępów działań na rzecz klimatu za 2021 r. (COM(2021)960)

Komisja Europejska jest w trakcie konsultacji dokumentu: Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przyspieszenie działań na rzecz klimatu podejmowanych na szczeblu europejskim w kontekście […]

Projekt rozporządzenia MKIDN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych […]

100. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN

Centralny Instytut Ochrony Pracy organizuje w dniu 2 grudnia 2021 posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w trybie zdalnym. W załączeniu znajdują się sprawozdania z działalności Zespołów i Grup […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania. […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Celem projektu jest dokonanie nowelizacji rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MSWiA oraz MON w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Przedkładany projekt, stanowi […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Celem nowelizacji […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Projekt ustawy ma na celu udrożnienie mechanizmu finansowania programu budownictwa […]

Odpady niebezpieczne – uaktualnione stężenia graniczne zanieczyszczeń chemicznych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony środowiska – wniosek dotyczacy zmiany Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych. Ostateczny […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (rozporządzenie SENT)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W projekcie przewiduje się następujące rozwiązania (m.in): 1) w wyniku zmiany ustawy o finansach […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – regionalne programy operacyjne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt rozporządzenia określa warunki techniczne, […]

Odpowiedzialność cywilna – dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności do ery cyfrowej i sztucznej inteligencji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa cywilnego dotyczących odpowiedzialności do ery cyfrowej i sztucznej inteligencji – ewaluacja Dyrektywy Rady 85/374/EEC w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przedmiotowy projekt uwzględnia mające […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Proponowana zmiana ma na celu wyłączenie […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – recykling odpadów opakowaniowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące recyklingu odpadów opakowaniowych. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. […]

Energia odnawialna – metoda obliczania ilości energii ze źródeł odnawialnych wykorzystywanej do chłodzenia oraz systemów chłodzenia lokalnego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne regulacji dotyczących energii odnawialnej: aktualizacja Dyrektywy 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Ostateczny termin na przesłanie opinii to 25 listopada 2021 r. […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty. Projektowane rozporządzenie zastępuje przepisy rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne. W dotychczas obowiązującym […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Na podstawie art. 277 ust. 1 oraz ust. […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022. Projekt rozporządzenia jest realizacją delegacji ustawowej zawartej […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. Rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Potrzeba nowelizacji rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska. […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. […]

Pojazdy ciężkie — rozszerzenie zakresu procedur określania emisji CO2

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne regulacji dotyczących kwestii środowiskowych (emisja CO2): nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2400 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych. Projektowana nowelizacja rozporządzenia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc […]

Konsultacje publiczne: Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014-2020

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne regulacji dotyczących zatrudnienia oraz polityk społecznych: ocena funkcjonowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów do ustawy o finansach publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 10 listopada 2021 […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – transport drogowy, kwalifikacje kierowców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 26 listopada 2021 […]

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ustawa wprowadza nową strukturę organizacyjną i nowy model zarządzania opieką onkologiczną, które usprawnią organizację systemu udzielania […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Projekt […]

Konsultacje publiczne: Cyfryzacja sektora energetycznego w UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących sektora energetycznego: ocena m.in. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. W przypadku wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycję celu publicznego, sposób określenia […]

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją […]

Konsultacje prawa UE: Przegląd ogólnego prawodawstwa farmaceutycznego UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące prawodawstwa farmaceutycznego UE – rewizja Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r. Projektowane […]

Transport kolejowy – przegląd wytycznych w sprawie pomocy państwa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących transportu – na podstawie dokumentu Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości COM(2020) 789 final. Ostateczny […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 21 […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie wystawiania faktur

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wystawiania faktur. Zmiana dotychczasowych przepisów ma charakter techniczny, dostosowujący do nowej sytuacji […]

Opiniowanie aktów prawa UE (kwestie środowiskowe) – krótki termin

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach działań Komitetu Energii i Środowiska prosi o przesłanie opinii do dokumentów UE dotyczących kwestii związanych z ochroną środowiska, niestety, z bardzo krótkim czasem – Ministerstwo […]