KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych […]

Projekt rozporządzenia MC zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Projektowane rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2023

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego. Projekt rozporządzenia Ministra […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów. Projektowane rozporządzenie […]

Program „Horyzont Europa” – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. badań naukowych i innowacji (finansowanie) – na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie […]

Ostatnia faza konsultacji – Mniej odpadów opakowaniowych – przegląd przepisów

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów przepisów dotyczących odpadów (Dyrektywa 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych tzw. Packaging Directive) – wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Podstawą do wydania przez ministra właściwego do spraw […]

Program „Horyzont 2020” – ocena końcowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. badań naukowych i innowacji (finansowanie) – na podstawie art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. […]

Ostatnia faza konsultacji – Europejskie normy emisji z pojazdów – Euro 7 dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów dotyczących europejskich norm emisji z pojazdów – Euro 7 dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn i autobusów: na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Potrzeba wydania rozporządzenia […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – egzamin maturalny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniające przepisy prawne dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii – wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające przepisy prawne dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. […]

Ostatnia faza konsultacji – Własność intelektualna – przegląd przepisów UE dotyczących wzornictwa przemysłowego (rozporządzenie w sprawie wzorów)

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa własności intelektualnej: nowelizacja Rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych na podstawie Komunikatu KE „Pełne […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu. Projekt […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030. Przedmiotowy projekt wypełnienia upoważnienie ustawowe określone w art. […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Projektowane […]

Ostatnia faza konsultacji – Własność intelektualna – przegląd przepisów UE dotyczących wzornictwa przemysłowego (dyrektywa w sprawie wzorów)

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa własności intelektualnej: nowelizacja Dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów na podstawie […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiana ustawy ma na […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. […]

Uczenie się przez całe życie i zarządzanie przebiegiem kariery – ocena Europass od 2018 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących edukacji i kształcenia (uczenie się przez całe życie i zarządzanie przebiegiem kariery) – zgodnie z założeniami Decyzji PE i Rady w sprawie Europass […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia […]

Społeczności energetyczne w KPO – konsultacje kryteriów wyboru przedsięwzięć

Uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi konsultacje społeczne propozycji wskazówek w zakresie sporządzania koncepcji rozwoju dla klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych dot. naboru dla części przedinwestycyjnej B2.2.2. W […]

Ostatnia faza konsultacji – Jednolity rynek – nowy instrument UE gwarantujący funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa gospodarczego – nowy instrument UE gwarantujący funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE Aktualizacja nowej […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Ustawa z dnia 7 października 2022 […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych. Projekt rozporządzenia jest konsekwencją wejścia w życie […]

Ostatnia faza konsultacji – Zanieczyszczenie wody – przepisy UE dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych (aktualizacja)

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących oczyszczania ścieków (aktualizacja Dyrektywy Rady UE z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – Urban Waste Water […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 66 ust. 10 ustawy […]

Projekt rozporządzenia PRM w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. Projekt rozporządzenia został opracowany jako wykonanie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT. Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 109 […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych. Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku od niektórych […]

Projekt rozporządzenia MC zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego. Celem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu […]

Ostatnia faza konsultacji – usługi turystyczne

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów dotyczących usług turystycznych: ocena m.in. Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym – […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Celem rozporządzenia stanowiącego […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 […]

Ostatnia faza konsultacji – Płatności natychmiastowe

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących płatności detalicznych na podstawie Komunikatu KE w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych COM(2020) 592 final – wniosek dotyczący zmiany […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 20 […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw. Celem projektowanej ustawy zmieniającej ustawę z dnia […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Celem przedmiotowego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 23 […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia […]

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących edukacji i kształcenia (europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie) – zgodnie z założeniami Europejskich ram kwalifikacji (ERK) oraz Zaleceniami Rady […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Celem ustawy zmieniającej ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego […]

Akt o rynkach cyfrowych – przepisy wykonawcze

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji przepisów dot. konkurencji (akt o rynkach cyfrowych) – w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym […]

Projekt rozporządzenia MKiS w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do […]

Projekt rozporządzenia MSiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości. Projektowana regulacja ma na celu wzmożenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Celem projektowanej ustawy jest umożliwienie […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 26 […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów. Celem projektowanego […]

Badania przesiewowe, rejestracja i monitorowanie azbestu – konsultacje UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego powiązanego z ochroną zdrowia – zgodnie z założeniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie […]

Unijne reguły konkurencji dotyczące porozumień o transferze technologii – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa konkurencji UE – ocena na podstawie Rozporządzenia Rady nr 19/65/EWG z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw […]

Projekt rozporządzenia MAP w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Celem projektowanego rozporządzenia stanowiącego wykonanie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie niedostępności Systemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niedostępności Systemu. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niedostępności Systemu stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie kontroli przewozu drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli przewozu drogowego. Celem projektowanego rozporządzenia, stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 89 ust. 5 […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu i trybu rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu i trybu rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. Środkami […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Przedmiotowe rozporządzenie, stanowiące wykonanie upoważnienia […]

Ostatnia faza konsultacji – Certyfikacja usuwania dwutlenku węgla – przepisy UE

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji przepisów dot. ochrony środowiska (działania w dziedzinie klimatu) – w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Celem projektowanej ustawy jest zmiana ustawy z dnia 21 sierpnia […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z nowelizacją […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programów regionalnych w latach 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Projektowana zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Celem projektowanego rozporządzenia jest zastąpienie obowiązującego jeszcze […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W niniejszym projekcie proponuje się zmiany w […]

Ostatnia faza konsultacji – Zintegrowana gospodarka wodna – zmienione wykazy zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych w sprawie unijnych przepisów dotyczących gospodarki wodnej w szczególności zanieczyszczeń wody (m.in. Dyrektywa 2000/60 Water Framework Directive (WFD)). Ostateczny termin na przesłanie opinii […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Celem przedmiotowego rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia PRM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 7 lipca […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wzoru sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy. […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i Zwiększania Odporności na przedsięwzięcia związane z pracą zdalną

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Celem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań́ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych […]

Prawa konsumentów – przystosowanie pozasądowego rozstrzygania sporów do rynków cyfrowych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (ochrona konsumentów, mediacje gospodarcze) – zgodnie z założeniami Dyrektywy 2013/11/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura. Potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów […]

Ostatnia faza konsultacji – Jakość powietrza – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacj publicznych unijnych przepisów prawa UE: dyrektyw w sprawie jakości powietrza – m.in. Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy) – wniosek […]

Projekt ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Podjęcie prac nad przygotowaniem […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego […]

Europejski Rok Umiejętności (2023)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. zatrudnienia i spraw społecznych – wniosek dotyczący decyzji w sprawie Europejskiego Roku Umiejętności 2023 na podstawie Komunikatu KE „Europejski program na rzecz umiejętności […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Celem projektowanej ustawy jest transpozycja […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027. […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego. Projekt […]

Projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej. Celem projektowanej ustawy jest stworzenie podstaw prawnych realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki […]

Działalność gospodarcza w Europie: Ramy opodatkowania dochodu (BEFIT)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa podatkowego – zgodnie z założeniami Komunikatu KE Opodatkowanie działalności gospodarczej w XXI wieku oraz Komunikatu KE Kolejna generacja zasobów własnych dla budżetu UE. […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Projektowana nowelizacja jest […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu ustawy jest poprawa funkcjonowania przewozów drogowych osób […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Projekt rozporządzenia Ministra […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie ilości gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego do sieci przesyłowej w 2022 r. i w 2023 r. zgodnie z art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ilości gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego do sieci przesyłowej w 2022 r. i w 2023 […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Celem projektowanego rozporządzenia, który stanowi wykonanie […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od […]

Ostatnia faza konsultacji – Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty – dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności do ery cyfrowej, gospodarki o obiegu zamkniętym i globalnych łańcuchów wartości

Komisja Europejska prowadzi ostatni a fazę konsultacjo publicznych unijnego prawa cywilnego – wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 11 grudnia 2022 […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2021 r. […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej. […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko […]

Ekoprojekt – Komisja Europejska bada potrzebę wprowadzenia nowych przepisów dotyczących wpływu fotowoltaiki na środowisko

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa energetycznego (potrzeba wprowadzenia nowych przepisów dotyczących wpływu fotowoltaiki na środowisko) – zgodnie z założeniami planu REPowerEU w oparciu o dyrektywę 2018/2001 z dnia […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 5 […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w […]

Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Fundusze Europejskie […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej. Projekt rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. […]

Lasy UE – nowe unijne ramy monitorowania lasów i plany strategiczne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska – próba rekonstrukcji rozporządzenia (WE) nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczące monitorowania wzajemnego oddziaływania […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych […]

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących Magazynowanie energii stanowi kluczowy warunek transformacji energetycznej w […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (zmiana)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przygotowany przez Ministra Zdrowia zmienia ustawę Prawo farmaceutyczne […]

Projekt rozporządzenia MON w sprawie ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 235 […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przygotowany przez Ministra Zdrowia zmienia ustawę o […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023. Projekt […]

MF – Zaproszenie do wypełnienia ankiety MF na temat ulg podatkowych wspierających innowacyjność

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów zaprasza wszystkich zainteresowanych do wypełnienia krótkiej ankiety na temat ulg podatkowych wspierających innowacyjność biznesu. Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz ekspertami […]

Etykietowanie energetyczne – Komisja Europejska zbada potrzebę wprowadzenia nowych przepisów dotyczących wpływu fotowoltaiki na środowisko

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa energetycznego (potrzeba wprowadzenia nowych przepisów dotyczących wpływu fotowoltaiki na środowisko) – zgodnie z założeniami planu REPowerEU w oparciu o dyrektywę 2018/2001 z dnia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym przedmiotem projektu ustawy jest potrzeba zwiększenia efektywności działań Państwowej […]

Dobrowolny przegląd UE dotyczący realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska (ESG – przegląd UE dotyczący realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030) – ocena wdrożenia Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Projektowane rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Projekt ten znowelizuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej […]

Projekt rozporządzenia MAP w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego. Projektowane rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na podstawie upoważnienia zawartego […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniające przepisy prawne dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz ramowe plany nauczania dla publicznych szkół. […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (rozp. wykonawcze do ustawy SENT)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (akt wykonawczy do ustawy SENT). […]

Akt dotyczący cyberodporności – nowe przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa produktów cyfrowych i usług pomocniczych

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych unijnego prawa nowych technologii – cyberbezpieczeństwo – wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie horyzontalnych wymogów cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r. […]

Reguły konkurencji – porozumienia specjalizacyjne (przedłużenie okresu obowiązywania)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa konkurencji – ocena rozporządzenia Komisji (UE) nr 1217/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 TFUE do […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, procedury postępowania w przypadkach ujawnienia tożsamości przywłaszczonej oraz sposobu i trybu współpracy organów z biurem SIRENE

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniający rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Rozporządzenie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w przepisach dotyczą technologii i inwestycji wodorowych. Rozwój gospodarki […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (rozp. do ustawy SENT)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów. Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Wszelkie regulacje prawne, a w szczególności te rodzące obowiązki po stronie organów administracji […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Bezpośrednim powodem konieczności podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie zmiany ustawy […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz […]

Zasady finansowania FERS 2021-2027 – konsultacje

Uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi konsultacje społeczne dokumentów stanowiących system realizacji programu krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). W ramach KM PO WER zaprezentowany został […]

Ochrona konsumentów – wzmocniona współpraca w zakresie egzekwowania prawa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (ochrona konsumentów) – zgodnie z założeniami rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów w oparciu o akt o usługach cyfrowych i […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetyczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli […]

Ostatnia faza konsultacji – Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy – ochrona pracowników przed narażeniem na działanie azbestu

Komisja Europejska prowadzi ostatni a fazę konsultacjo publicznych unijnego prawa pracy – bezpieczeństwo i higiena – wniosek dotyczący zmiany  dyrektywy 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Projekt rozporządzenia zastępuje […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację. Projekt rozporządzenia Ministra […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin. […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. W dotychczasowym stanie […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego […]

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – ocena przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska (odpady – ZSEE) – ocena na podstawie Dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)  w świetle celów wyznaczonych przez […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych w ramach […]

Polityka energetyczna UE – przeformułowanie strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa energetycznego (w związku z B+R) – ocena na podstawie art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – realizacja unijnych, krajowych i […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie sposobu prowadzenia rozliczeń oraz bilansowania systemu przesyłowego gazowego w okresie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz w okresie wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia rozliczeń oraz bilansowania systemu przesyłowego gazowego w okresie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu […]

Projekt ustawy o aktywności zawodowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o aktywności zawodowej. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z […]

Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 służy stosowaniu […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – fundusze energetyka na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną, układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych […]

Projekt rozporządzenia MSiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – fundusze B+R lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy na infrastrukturę badawczą, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym założeniem projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane […]

Wzmocnienie dialogu społecznego w Unii Europejskiej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa dialogu społecznego – ocena na podstawie art. 151 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Inicjatywa na rzecz dialogu społecznego jest związana z kilkoma […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – praca cudzoziemców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące wykonywania pracy przez cudzoziemców (zezwolenia). Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują […]

Projekt rozporządzania MFiPR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. […]

Projekt rozporządzania MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzania Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym. Celem […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami. Konieczność wydania nowego rozporządzenia, które regulowałoby kwestię współpracy […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Projekt  ustawy o zmianie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla […]

Ocena końcowa programu EUROSTARS-2

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa w dziedzinie badań naukowych i innowacji – ocena na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 553/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom […]

Policz emisje z transportu – „CountEmissions EU”

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska oraz transportu w UE – zgodnie z założeniami Europejskiego prawa o klimacie oraz Komunikatu KE Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Projektowane […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw. […]

Budżet UE – format zgłaszania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi jako zasobów własnych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa finansowego oraz ochrony środowiska – projekt rozporządzenia wykonawczego dot. formatu zgłaszania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi jako zasobów własnych. Ostateczny termin […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Projekt rozporządzenia jest elementem reformy w Komponencie C1.1 Ułatwienie rozwoju infrastruktury […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych. Wydanie rozporządzenia Ministra Finansów […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego. […]

Konsultacje publiczne – założenia do projektu ustawy o umowie franczyzy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych zostały skierowane założenia do projektu ustawy o umowie franczyzy. Ustawa określa treść oraz niektóre obowiązki stron umów franczyzy, zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Opracowanie projektu rozporządzenia zostało podyktowane potrzebą: 1) rozszerzenia […]

Europejska Agencja Chemikaliów – wniosek dotyczący rozporządzenia podstawowego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska – ocena wyników działalności Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w ramach przeglądu rozporządzenia REACH – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosków o wypłatę rekompensaty i o rozliczenie rekompensaty składanych przez wytwórców ciepła stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosków o wypłatę rekompensaty i o rozliczenie rekompensaty składanych przez wytwórców ciepła stosujących […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej. Projektowane rozporządzenie w sprawie wzoru informacji w […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wyboru metody oraz sposobu obliczania rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wyboru metody oraz sposobu obliczania rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Projekt […]

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Projektowana ustawa stanowi konsekwencję oceny funkcjonowania rozwiązań przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji […]

Uchylanie się od opodatkowania i agresywne planowanie podatkowe w UE – ograniczenie roli podmiotów sprzyjających

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa podatkowego w UE – ocena prawa w kontekście Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie […]

Projekt rozporządzenia MKiS w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego […]

Projekt ustawy o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji. W celu zapewnienia Ministrowi Cyfryzacji sprawnych narzędzi do realizacji polityki państwa w […]

Bezpieczeństwo pojazdów – przegląd unijnego pakietu dotyczącego zdatności do ruchu drogowego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa transportowego w UE – ocena unijnego pakietu dotyczącego zdatności do ruchu drogowego (The “Roadworthiness Package”). „Pakiet Zdatności do Ruchu Drogowego” składa się z: Dyrektywy […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie wzoru wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek oraz trybu ich finansowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek oraz trybu ich finansowania. Rozporządzenie Ministra […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem […]

Prawo konkurencji UE – ocena rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych dla konsorcjów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa swobodnej konkurencji – ocena funkcjonowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 906/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 […]

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Po kilkunastoletnim okresie obowiązywania dotychczasowe przepisy regulujące zagadnienie zarządzania kryzysowego przestały odpowiadać […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o […]

Zasady pomocy państwa na potrzeby oceny gwarancji państwowych na pożyczki – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa swobodnej konkurencji – ocena ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER) i rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis. Ostateczny termin na przesłanie opinii […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Projektowane […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Projekt stanowi kompleksową nowelizację ustawy z dnia […]

Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Kultury […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych. Projekt rozporządzenia opracowany został w związku z koniecznością dostosowania krajowych przepisów […]

Konsultacja stanowiska w sprawie General Product Safety Regulation (GPSR)

W połowie 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję Rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), które ma zastąpić obowiązującą od 2001 r. Dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Powyższa regulacja aktualizuje […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Celem nowelizacji […]

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023 (nr 927 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023 (nr 927 w […]

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2023 (nr 928 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (pozycja w wykazie prac Ministra Finansów: 601).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu […]

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań (numer z wykazu: MZ 1397).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla […]

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (numer z wykazu 56).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (nr 589 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (nr 589 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów). Projekt rozporządzenia […]

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (numer z wykazu UD378).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (numer z wykazu UD378). Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej […]

Gospodarka społeczna – rozwój ramowych warunków

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa UE (zatrudnienie i sprawy społeczne) – na podstawie analizy Komunikatu KE Budowanie gospodarki służącej ludziom: plan działania na rzecz gospodarki społecznej  w kontekście Europejskiego filaru praw […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu i terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji i dokumentów przez dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz wzorów raportów i sprawozdań służących do przekazywania tych informacji.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu i terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji i dokumentów przez dostawców usług finansowania społecznościowego dla […]

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (numer z wykazu 238)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (numer z wykazu: 600)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (numer z wykazu: 600) Zgodnie […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udostępniania komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udostępniania komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową (nr 609 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów). Projekt rozporządzenia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR (nr UD 428 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR (nr UD 428 w Wykazie prac […]

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego Obecnie termin na dostosowanie zakładów […]

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy […]

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku […]

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla wodoru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla wodoru (nr 918 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska). Projektowane rozporządzenie […]

projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie licencji maszynisty.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie licencji maszynisty. Projekt rozporządzenia jest wydawany w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 28 marca 2003 […]

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych. Celem projektowanej […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie analizy przychodów Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i […]

Zmiana unijnego kodeksu celnego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa celnego  – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE Wprowadzenie unii celnej na kolejny poziom – plan działania. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. Wydanie rozporządzenia zgodnie z upoważnieniem ustawowym określonym […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie szkolenia przywracającego zarządzającemu transportem zdolność do kierowania operacjami transportowymi, wzorów zaświadczeń oraz maksymalnej opłaty za szkolenie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia przywracającego zarządzającemu transportem zdolność do kierowania operacjami transportowymi, wzorów zaświadczeń oraz maksymalnej opłaty za szkolenie. […]

Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Rachunki ekonomiczne środowiska – nowe moduły

  Komisja Europejska (KE) jest w trakcie ostatniej fazy konsultacji publicznych przepisów dotyczących ochrony środowiska – wniosek dotyczący rozporządzenia PE i RE w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 691/2011 przez […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. Wydanie rozporządzenia zgodnie z upoważnieniem […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Stosownie […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Zgodnie z art. 2 ust. 19 ustawy z […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. W dniu 12 stycznia […]

Własność intelektualna – zmiana ram prawnych dotyczących udzielania licencji przymusowych na patenty

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa własności intelektualnej  – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE Pełne wykorzystanie potencjału innowacyjnego UE – Plan działania w zakresie własności intelektualnej wspierający odbudowę […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.   Analiza przepisów regulujących podatek od towarów […]