KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2024

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – akty wykonawcze do ustawy o KAS

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów będące aktami wykonawczymi do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują […]

Finansowanie działań europejskich poza granicami UE – ocena instrumentów (na lata 2014–2020 i 2021–2027)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. funduszy UE oraz polityki międzynarodowej – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/947 z dnia 9 czerwca 2021 r. ustanawiające Instrument […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”. Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch” […]

Cel klimatyczny UE na 2040 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa UE dot. ochrony środowiska (działania w dziedzinie klimatu) – na podstawie oceny rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Projektowane […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających […]

Projekt rozporządzenia MAP w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach KPO i ZO

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardów organizacyjnych POCT

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT stanowi wykonanie upoważnienia zawartego […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w […]

Uzasadnione twierdzenia dotyczące ekologiczności produktów i przedsiębiorstw

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska dotyczące określania śladu środowiskowego produktów/usług (metodologia oraz stwierdzenia) jako element badania poziomu ekologiczności przedsiębiorstw oraz produktów – zgodnie z założeniami Dyrektywy 2011/83/EU […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – akty wykonawcze do ustawy Prawo o ruchu drogowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej będące aktami wykonawczymi do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, zawartego w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na […]

Modernizacja prawa spółek na potrzeby cyfryzacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa spółek – zgodnie z założeniami Komunikatu KE Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie, Komunikatu KE Aktualizacja nowej strategii przemysłowej z […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Projektowane rozporządzenie przedłuży funkcjonowanie programu pilotażowego do dnia 30 […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2028 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2025

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2028 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – ubezpieczenia społeczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące ubezpieczeń społecznych. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. […]

Prekonsultacje programu rządowego dla przemysłu energochłonnego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w prekonsultacjach projektu programu rządowego pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” Projekt realizuje […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. Obowiązki sprawozdawcze funduszy inwestycyjnych w likwidacji wobec Komisji Nadzoru Finansowego […]

Europejski akt w sprawie surowców krytycznych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (surowce mineralne w UE)– zgodnie z założeniami Europejskiej strategii w sprawie surowców krytycznych oraz Komunikatem KE: Odporność w zakresie surowców krytycznych: wytyczanie drogi […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań. Ustawa […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych […]

Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (przedsiębiorstwa i przemysł, jednolity rynek) na podstawie analizy Komunikatu KE do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami. Projekt rozporządzenia stanowi […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w ramach […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniający rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie wprowadzenia do stosowania standardu GSMA w stosunku do Rich Communication Services (RCS)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wprowadzenia do stosowania standardu GSMA w stosunku do Rich Communication Services (RCS). Projekt rozporządzenia stanowi realizację […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Obowiązujące obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 […]

Przepisy UE dotyczące wyrobów pirotechnicznych – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (wyroby pirotechniczne) na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw […]

Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii. […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w likwidacji dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych i […]

Przepisy UE dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego) na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej. Konieczność wydania […]

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (2020–2024) – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. funduszy UE oraz polityki regionalnej – ocena Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Obowiązek opracowania map zagrożenia powodziowego i […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału […]

Projekt ustawy o uregulowaniu praw do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o uregulowaniu praw do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Celem projektu jest rozwiązanie problemu nieuregulowanych stanów prawnych gruntów zabudowanych przez […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt zmian przepisów […]

Hurtowe rynki energii – lepsza ochrona UE przed manipulacją na rynku

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa energetycznego w UE na podstawie analizy Komunikatu KE „Reakcja na rosnące ceny energii: zestaw działań i środków wsparcia”, COM(2021) 660 oraz Komunikatu KE – […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków PFRON

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym. Celem […]

Unia bankowa – przegląd ram zarządzania kryzysowego banków i gwarantowania depozytów (przegląd dyrektywy DGSD)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa finansowego (usługi bankowe i finansowe) w UE na podstawie analizy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem w system ERTMS w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem w system ERTMS w ramach Krajowego […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – przeciwdziałanie przemocy domowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika z uchwalenia ustawy z dnia […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Zmiana rozporządzenia Ministra Transportu […]

Korzystanie z ICT i handel elektroniczny – specyfikacje na 2024 r. (wymogi dotyczące danych)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego (handel elektroniczny) w UE  na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości środków finansowych w 2023 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2023 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków technicznych, zasad użytkowania, kontroli i ewidencjonowania obiektów budowlanych stanowiących obiekty zbiorowej ochrony i służących bezpieczeństwu lub obronności państwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych, zasad użytkowania, kontroli i ewidencjonowania obiektów budowlanych stanowiących obiekty zbiorowej ochrony […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projektowane […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 27 ust. 2 […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic […]

Rynek energii elektrycznej – reforma struktury unijnego rynku energii elektrycznej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa energetycznego w UE  na podstawie analizy rozporządzenia (UE) w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej 2019/943, dyrektywy (UE) w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Projekt rozporządzenia jest realizacją […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy szkoleniowej w zakresie celu polityki CP1 oraz celu szczegółowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy szkoleniowej w zakresie celu polityki CP1 oraz celu szczegółowego Funduszu na […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Projekt ustawy stanowi kolejny krok w kierunku […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji […]

Prawo konkurencji UE – wytyczne dotyczące nadużyć wykluczających popełnianych przez przedsiębiorstwa dominujące

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (prawo konkurencji)  – na podstawie Art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 24 kwietnia […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – dokumentacja medyczna

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczące różnych rodzajów dokumentacji medycznej. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz […]

Program InvestEU – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (gospodarka, finanse i euro)  – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Zgodnie z […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji […]

Wirtualny wszechświat (metawersum) – połączenie otwartości, bezpieczeństwa i szacunku

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa dot. gospodarki cyfrowej w UE na podstawie analizy unijnej wizji cyfrowej dekady na 2030 r. oraz europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych – uzupełnienie ogólnego […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii – centralna ewidencja emisyjności budynków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii – akty wykonawcze do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i […]

Zrównoważone inwestycje – unijna systematyka środowiskowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa dot. ESG (zrównoważony rozwój – prawo finansowe) w UE (zrównoważone inwestycje – taksonomia) na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z […]

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. biogazownie […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy […]

Ambitne cele klimatyczne UE na 2040 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa UE dot. ochrony środowiska (działania w dziedzinie klimatu) – ocena na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Ustawa […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych stanowi wykonanie upoważnienia zawartego […]

Program COSME – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (jednolity rynek)  – na podstawie analizy obowiązującego wcześniej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację. Projekt […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – rozporządzenia do Kodeksu Pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społeczne – akty wykonawcze do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i […]

Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE  – na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1639/2006/WE ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013). Ostateczny termin […]

Projekt ustawy o świadczeniu wspierającym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o świadczeniu wspierającym. Projekt ustawy wprowadza do systemu prawnego nowy rodzaj świadczenia – świadczenie wspierające –mającego na celu wsparcie osób […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z wprowadzonymi w 2022 […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w […]

Agencje wykonawcze UE – ocena trzyletnia

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa europejskiego (Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, Kształcenie i szkolenie, Energia, Bezpieczeństwo żywności, Zdrowie publiczne, Badania naukowe i innowacje, Sport, Transport, Młodzież) – na podstawie […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów. W związku realizacją projektu: „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych […]

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie kart do tachografów cyfrowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kart do tachografów cyfrowych. Projekt rozporządzenia realizuje upoważnienie ministra właściwego do spraw transportu, zawarte w art. […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów […]

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności 2014–2020 – ocena ex post

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. funduszy UE oraz polityki regionalnej – ocena rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych […]

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – ukierunkowana zmiana

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa dot. ochrony środowiska i GOZ – w oparciu o analizę Dyrektywy 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie przyznania przedsiębiorstwu społecznemu i spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie przyznania przedsiębiorstwu społecznemu i spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Potrzeba […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie weryfikacji dotrzymania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie weryfikacji dotrzymania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia […]

Rozporządzenie w sprawie wskaźników referencyjnych – przegląd zakresu i systemu wskaźników referencyjnych spoza UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa bankowego i finansowego w UE – w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Projektowane rozporządzenie wydawane jest […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – systemy homologacji pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury – akty wykonawcze do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia napraw. Projekt rozporządzenia nowelizuje […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta. Na mocy art. 1 pkt 23 ustawy […]

Ostatnia faza konsultacji – Przegląd prawodawstwa UE dotyczącego klasyfikacji pod względem zagrożeń, etykietowania i pakowania chemikaliów

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa UE  dotyczących klasyfikacji pod względem zagrożeń, etykietowania i pakowania chemikaliów – w oparciu o analizę Rozporządzenia NR 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Projektowane rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową oraz wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową oraz wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych […]

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Głównym celem przedstawionego projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie jest uregulowanie kwestii związanych z gospodarką osoczem […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie […]

Przegląd założeń do projektu (ocena ex post) – Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany założenia do projektu (ocena ex post) – Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji […]

Ostatnia faza konsultacji – Redukcja emisji dwutlenku węgla – przegląd norm emisji dla pojazdów ciężkich

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów dotyczących prawa ochrony środowiska (klimat) – m.in ocena Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r. określające […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych. Przedmiotowy […]

Akt o usługach cyfrowych – rozporządzenie wykonawcze

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów dot. gospodarki i usług cyfrowych w UE – w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako służbę techniczną w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako służbę techniczną w zakresie warunków […]

Ostatnia faza konsultacji – Bezpieczeństwo i higiena pracy – ochrona pracowników przed narażeniem na działanie chemikaliów (ołowiu i diizocyjanianów)

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów dotyczących prawa pracy (bezpieczeństwo i higiena pracy) – m.in ocena dyrektywy 98/24/WE w sprawie środków chemicznych na podstawie Komunikatu KE: Strategiczne ramy […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ww sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych […]

Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2023 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów dot. zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego UE – w oparciu o Komunikat KE:Europejski Zielony Ład i wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom pomocy na usługi doradcze oraz udział w […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków PFRON

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – podstawa programowa kształcenia ogólnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – akty wykonawcze do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe . […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie kart do tachografów cyfrowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie kart do tachografów cyfrowych. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie z dnia 17 października […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Podstawowym celem opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia […]

Ostatnia faza konsultacji – Rozliczanie instrumentów pochodnych – przegląd rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów dotyczących prawa finansowego – m.in analiza dyrektywy 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu […]

Konsultacje projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (SZOP FEDS 2021-2027)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027  (SZOP FEDS 2021-2027). Celem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i rozliczenie wyrównania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją […]

Projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy. Zgodnie z art. 59 Konstytucji RP wolność zrzeszania się w związkach zawodowych i w organizacjach pracodawców […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. […]

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z udzielaniem pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z udzielaniem […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – akty wykonawcze do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności. Projektowane rozporządzenie przewiduje nowelizację rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora. Ustawa z dnia 23 […]

Ostatnia faza konsultacji – Podatek VAT w epoce cyfrowej

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów dotyczących prawa podatkowego – m.in analiza Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej– wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Planowane w projekcie rozwiązania są wprowadzane […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w […]

Ostatnia faza konsultacji – Prawo dotyczące niewypłacalności: zbliżenie przepisów krajowych w celu zachęcania do inwestycji transgranicznych

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa gospodarczego – prawa upadościowego na podstawie Komunikatu KE: Unia rynków kapitałowych dla obywateli i przedsiębiorstw – nowy plan działania – wniosek […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 10 […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (CONNECT+)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. Projektowane rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 2 ust. […]

Projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Projekt ustawy będzie podstawą realizacji nowego rządowego programu mieszkaniowego pn. „Pierwsze Mieszkanie”, […]

Nowe priorytety dotyczące ekoprojektu dla zrównoważonych produktów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. ochrony środowiska – nowe priorytety dotyczące ekoprojektu dla zrównoważonych produktów – na mocy dyrektywy 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu, w związku z wnioskiem w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych […]

Projekt rozporządzenia MC zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Projektowane rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2023

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego. Projekt rozporządzenia Ministra […]

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów. Projektowane rozporządzenie […]

Program „Horyzont Europa” – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. badań naukowych i innowacji (finansowanie) – na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie […]

Ostatnia faza konsultacji – Mniej odpadów opakowaniowych – przegląd przepisów

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów przepisów dotyczących odpadów (Dyrektywa 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych tzw. Packaging Directive) – wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Podstawą do wydania przez ministra właściwego do spraw […]

Program „Horyzont 2020” – ocena końcowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. badań naukowych i innowacji (finansowanie) – na podstawie art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. […]

Ostatnia faza konsultacji – Europejskie normy emisji z pojazdów – Euro 7 dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów dotyczących europejskich norm emisji z pojazdów – Euro 7 dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn i autobusów: na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu […]

Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Potrzeba wydania rozporządzenia […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – egzamin maturalny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniające przepisy prawne dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii – wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające przepisy prawne dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. […]

Ostatnia faza konsultacji – Własność intelektualna – przegląd przepisów UE dotyczących wzornictwa przemysłowego (rozporządzenie w sprawie wzorów)

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa własności intelektualnej: nowelizacja Rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych na podstawie Komunikatu KE „Pełne […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu. Projekt […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030. Przedmiotowy projekt wypełnienia upoważnienie ustawowe określone w art. […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Projektowane […]

Ostatnia faza konsultacji – Własność intelektualna – przegląd przepisów UE dotyczących wzornictwa przemysłowego (dyrektywa w sprawie wzorów)

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa własności intelektualnej: nowelizacja Dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów na podstawie […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiana ustawy ma na […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. […]

Uczenie się przez całe życie i zarządzanie przebiegiem kariery – ocena Europass od 2018 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących edukacji i kształcenia (uczenie się przez całe życie i zarządzanie przebiegiem kariery) – zgodnie z założeniami Decyzji PE i Rady w sprawie Europass […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia […]

Społeczności energetyczne w KPO – konsultacje kryteriów wyboru przedsięwzięć

Uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi konsultacje społeczne propozycji wskazówek w zakresie sporządzania koncepcji rozwoju dla klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych dot. naboru dla części przedinwestycyjnej B2.2.2. W […]

Ostatnia faza konsultacji – Jednolity rynek – nowy instrument UE gwarantujący funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa gospodarczego – nowy instrument UE gwarantujący funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE Aktualizacja nowej […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Ustawa z dnia 7 października 2022 […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych. Projekt rozporządzenia jest konsekwencją wejścia w życie […]

Ostatnia faza konsultacji – Zanieczyszczenie wody – przepisy UE dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych (aktualizacja)

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących oczyszczania ścieków (aktualizacja Dyrektywy Rady UE z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – Urban Waste Water […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 66 ust. 10 ustawy […]

Projekt rozporządzenia PRM w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. Projekt rozporządzenia został opracowany jako wykonanie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT. Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 109 […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych. Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku od niektórych […]

Projekt rozporządzenia MC zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego. Celem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu […]

Ostatnia faza konsultacji – usługi turystyczne

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów dotyczących usług turystycznych: ocena m.in. Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym – […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Celem rozporządzenia stanowiącego […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 […]

Ostatnia faza konsultacji – Płatności natychmiastowe

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących płatności detalicznych na podstawie Komunikatu KE w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych COM(2020) 592 final – wniosek dotyczący zmiany […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 20 […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw. Celem projektowanej ustawy zmieniającej ustawę z dnia […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Celem przedmiotowego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 23 […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia […]

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących edukacji i kształcenia (europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie) – zgodnie z założeniami Europejskich ram kwalifikacji (ERK) oraz Zaleceniami Rady […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Celem ustawy zmieniającej ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego […]

Akt o rynkach cyfrowych – przepisy wykonawcze

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji przepisów dot. konkurencji (akt o rynkach cyfrowych) – w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym […]

Projekt rozporządzenia MKiS w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do […]

Projekt rozporządzenia MSiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości. Projektowana regulacja ma na celu wzmożenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Celem projektowanej ustawy jest umożliwienie […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 26 […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów. Celem projektowanego […]

Badania przesiewowe, rejestracja i monitorowanie azbestu – konsultacje UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego powiązanego z ochroną zdrowia – zgodnie z założeniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie […]

Unijne reguły konkurencji dotyczące porozumień o transferze technologii – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa konkurencji UE – ocena na podstawie Rozporządzenia Rady nr 19/65/EWG z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw […]

Projekt rozporządzenia MAP w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Celem projektowanego rozporządzenia stanowiącego wykonanie […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie niedostępności Systemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niedostępności Systemu. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niedostępności Systemu stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie kontroli przewozu drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli przewozu drogowego. Celem projektowanego rozporządzenia, stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 89 ust. 5 […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu i trybu rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu i trybu rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. Środkami […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Przedmiotowe rozporządzenie, stanowiące wykonanie upoważnienia […]

Ostatnia faza konsultacji – Certyfikacja usuwania dwutlenku węgla – przepisy UE

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji przepisów dot. ochrony środowiska (działania w dziedzinie klimatu) – w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Celem projektowanej ustawy jest zmiana ustawy z dnia 21 sierpnia […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z nowelizacją […]

Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programów regionalnych w latach 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Projektowana zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Celem projektowanego rozporządzenia jest zastąpienie obowiązującego jeszcze […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W niniejszym projekcie proponuje się zmiany w […]

Ostatnia faza konsultacji – Zintegrowana gospodarka wodna – zmienione wykazy zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych w sprawie unijnych przepisów dotyczących gospodarki wodnej w szczególności zanieczyszczeń wody (m.in. Dyrektywa 2000/60 Water Framework Directive (WFD)). Ostateczny termin na przesłanie opinii […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Celem przedmiotowego rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia PRM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 7 lipca […]

Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wzoru sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy. […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i Zwiększania Odporności na przedsięwzięcia związane z pracą zdalną

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy […]

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Celem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań́ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania […]