KONSULTACJE SPOŁECZNE archiwum

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W […]

Projekt rozporządzenia MAP w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym. Niniejsze rozporządzenie określa warunki świadczenia publicznej usługi hybrydowej, […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (2)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy ze środków strukturalnych w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy ze środków strukturalnych w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego. Portal podatkowy to […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Celem projektowanej regulacji […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wymagań dotyczących wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Celem rozporządzenia jest ujednolicenie wyników […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Projektowane rozporządzenie ma na celu ujednolicenie praktyki […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Projekt został przygotowany w […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych powstał w wyniku  przeprowadzonych w ostatnich latach […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące kas rejestrujących. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dodawany do […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Celem projektowanego rozporządzenia jest doprecyzowanie terminu […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące podatku akcyzowego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki […]

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla […]

Transeuropejska infrastruktura energetyczna – przegląd wytycznych – ostatnia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu Rozporządzenia UE w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EGD)). Ostateczny termin na wysłanie opinii przed przyjęciem rozporządzenia przez […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Rozporządzenie ma na celu przyjęcie po raz pierwszy Planu przeciwdziałania skutkom […]

Projekt rozporządzenia MAP i MC w sprawie reklamacji za niewykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji w sprawie reklamacji za niewykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych. Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie danych statystycznych […]

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Rekomendowane rozwiązanie w większości polega na […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – VAT, akcyza

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – zwolnienia od należności przywozowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dot. zwolnień od należności przywozowych dedykowanych m.in. dla instytucji edukacyjnych oraz naukowych. Podstawa prawna: ustawa […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń przygotowanych przez Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń przygotowanych przez Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Cele proponowanych regulacji to przede wszystkim: […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – podatek akcyzowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dot. zmian w podatku akcyzowym. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników. Projekt rozporządzenia zakłada dokonanie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny. Celem projektu jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”. W projektowanym rozporządzeniu ustanawia się program „Rozwój czasopism naukowych” i […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki […]

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym […]

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na […]

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i […]

Konsultacje projektów 14 rozporządzeń MRPiT – Prawo budowlane (m.in. pozwolenie na budowę, roboty budowlane, rozbiórki, postępowanie legalizacyjne, zakończenie budowy)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych zostało przekazanych 14 projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii stanowiących akty wykonawcze do Prawa budowlanego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w art. […]

Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych ponownie został przekazany zmieniony projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej. […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych ponownie został przekazany zmieniony projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych. Projekt […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że trwa ostatnia faza konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany wynikają z potrzeby usprawnienia mechanizmów gospodarowania nieruchomościami publicznymi, […]

Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – projekty inwestycyjne w ramach POIŚ 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 3. projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (kogeneracja, efektywność energetyczna, […]

projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od […]

Projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych. Projekt ustawy  służy wykonywaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w przepisach określających minimalne […]

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że w trakcie prac w Sejmie RP jest Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Jest to obszerna regulacja, która dotyczy m.in. […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – dokumentacja cen transferowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 2. projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 […]

Projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej. Projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej ma przede wszystkim na celu implementację art. 1 pkt 19, […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów […]

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – składki na fundusze turystyczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 2. projekty rozporządzeń przygotowane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Projekty aktów […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach […]

Rozporządzenie MRPiT w sprawie instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia oraz zakresu i sposobu dokumentowania szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia oraz zakresu i sposobu dokumentowania szkolenia potwierdzającego przygotowanie […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 2. projekty rozporządzeń przygotowane przez Ministra Zdrowia. Projekty aktów prawnych wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajdują się w załączeniu. Podstawa prawna: ustawa […]

Rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – konsultacje robocze

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji roboczych został przekazany projekt rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W zmienianym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcie gospodarki z funduszy UE

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 3. projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Dnia 13 października […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. […]

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. W projekcie proponuje […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do ustawy o podatku […]

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”

Ministerstwo Klimatu uprzejmie informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”. W załączeniu przekazujemy formularz do zgłaszania […]

Projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 […]

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z […]

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z […]

prekonsultacje projektu wprowadzającego ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – tzw. estoński CIT

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto prekonsultacje projektu wprowadzającego ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – tzw. estoński CIT Link do projektu  https://www.gov.pl/attachment/d51b484f-9e6b-4aee-b75d-da02cdebf21d Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane zmiany w projekcie ustawy mają na celu ograniczenie obowiązków […]

Projekt rozporządzenia MR zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Głównym celem projektu rozporządzenia jest […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadzenie standardu teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej ma […]

Rozporządzenie MR w sprawie powierzenia zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie powierzenia zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym. Powodem wyłączenia wskazanego w rozporządzeniu terenu z obszaru […]

Unijny kodeks celny – ocena – konsultacje społeczne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planu działania dot. Unijnego kodeksu celnego (Union Customs Code (UCC)). Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 17 lipca 2020 r., konsultacje publiczne rozpoczną się […]

Projekt rozporządzenia MR w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, projekt […]

Projekt rozporządzenia MK w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

Uprzejmie informujemy, że do uzgodnień został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Zmiana dotyczy […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Uprzejmie informujemy, że do uzgodnień został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Przygotowanie projektu rozporządzenia wynika z potrzeby dostosowania wzoru wieloletniej […]

Strategia UE na rzecz unii bezpieczeństwa (na lata 2020–2024)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planu działania w sprawie Strategii UE na rzecz bezpieczeństwa. Ostateczny termin na wysłanie opinii to 15 lipca 2020 r. W ramach tej inicjatywy określone zostaną obszary, […]

Rozporządzenie MR zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W nowelizowanym […]

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej. Projektowane rozporządzenie określa sposób obliczania gwarancji finansowej, ustanawianej na rzecz Głównego […]

Efektywność energetyczna budynków – konsultacje publiczne w sprawie inicjatywy „Fala renowacji”

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie efektywności energetycznej budynków, jako narzędzia zmniejszenia emisji CO2, zgodnie z unijnymi celami w dziedzinie klimatu. Ostateczny termin na wysłanie opinii to 9 lipca […]

Transeuropejska infrastruktura energetyczna – przegląd wytycznych – konsultacje publiczne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dot. przeglądu wytycznych dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EGD). Ostateczny termin na wysłanie opinii to 13 lipca 2020 r. Przegląd wytycznych […]

Modernizacja przepisów UE dot. baterii – konsultacje planu działania

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie modernizacji przepisów UE dot. baterii. Ostateczny termin na wysłanie opinii dot. planu działań to 9 lipca 2020 r. Konsultacje będą kontynuowane w trzecim […]

Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi […]

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz […]

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym;

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych przekazany został następujący projekt aktu prawnego: Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym; Przedmiotowy projekt został przygotowany przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazany na ręce […]

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Uprzejmie informuję, że Minister Rozwoju skierował do konsultacji społecznych następujący projekt aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania […]

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego;

Uprzejmie informuję, że Minister Rozwoju skierował do konsultacji społecznych następujący projekt aktu prawnego: Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego;

Konsultacje Strategii zrównoważonego finansowania – 'Sustainable finance strategy’

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje „Sustainable finance strategy” – Strategii zrównoważonego finansowania. Ramy dla europejskiego planu inwestycyjnego z uwzględnieniem celów klimatycznych i środowiskowych. Link do konsultacji: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en Zwracamy się z prośbą […]

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ewidencji nabytych, użytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów;

Uprzejmie informujemy, że Minister Rozwoju skierował do konsultacji społecznych następujący projekt aktu prawnego: Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ewidencji nabytych, użytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku […]

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0);

Uprzejmie informuję, że Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 maja 2020 roku projekt następującego aktu prawnego: Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii;

Uprzejmie informuję, że Minister Finansów skierował do konsultacji społecznych następujący projekt aktu prawnego: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym […]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 878).

Uprzejmie informuję, że na stronach Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych;

Uprzejmie informuję, że Minister Finansów skierował do konsultacji społecznych następujący projekt aktu prawnego: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych;

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

  Uprzejmie informuję, że Minister Rozwoju skierował do konsultacji społecznych następujący projekt aktu prawnego: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa;

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek;

Uprzejmie informuję, że Minister Rozwoju skierował do konsultacji społecznych następujący projekt rozporządzenia: Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek;

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Szanowni Państwo Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazane zostały następujące projekty aktów prawnych: Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa doradcy do […]

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na obszarach

Szanowni Państwo Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazane zostały następujące projekty aktów prawnych Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Szanowni Państwo Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazane zostały następujące projekty aktów prawnych: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w […]

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz szczegółowych warunków zawierania transakcji na rynku wtórnym

Szanowni Państwo Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został: Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Zasady gromadzenia i gospodarowania kapitałami własnymi spółki

Szanowni Państwo Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmiany w Kodeksie spółek handlowych, które mają dotyczyć zasad gromadzenia i gospodarowania kapitałami własnymi spółki. W załączeniu […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa;

Szanowni Państwo Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji publicznych następujące akty: Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Szanowni Państwo Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji publicznych następujące akty: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz […]

Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych;

Szanowni Państwo Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź Uprzejmie informuję, że przekazany do konsultacji publicznych został: projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych;

Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Szanowni Państwo Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź Uprzejmie informuję, że przekazany do konsultacji publicznych został: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem przesyłam w […]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Szanowni Państwo Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji publicznych: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i […]

Konsultacje NDS i NDN

Szanowni Państwo Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź W związku z zaplanowanym na dzień 3 kwietnia 2018 roku kolejnym posiedzeniem Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w załączeniu przesyłam dokumentację obejmującą […]

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został: Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych; Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308305/katalog/12491758#12491758 Nadmieniam, że […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym (znajdujące się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady […]

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

Szanowni Państwo Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Środowiska przekazało do konsultacji publicznych: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych; Przedmiotowy […]

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

Szanowni Państwo Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź Uprzejmie informuję, że przekazany został do konsultacji publicznych projekt nowelizacji: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów;