KONSULTACJE SPOŁECZNE archiwum

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Projekt rozporządzenia zakłada określenie metody zapobiegania grypie sezonowej, która […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Niniejszy projekt ustawy wprowadza do ustawy z […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w […]

Konsultacje społeczne: projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazuje się, że jednym z założeń programu „Polski Ład” – planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 jest wprowadzenie zmian polegających na umożliwieniu budowy budynków mieszkalnych […]

Konsultacje społeczne: projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Projekt aktu prawnego ma na celu wykonanie obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z prawa Unii Europejskiej: a. konieczność dostosowania zasad funkcjonowania rynku bilansującego do przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia […]

Konsultacje społeczne: projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz sposobu obliczania tych wartości

Projektowane przepisy sprowadzają się do określenia oszczędności energii finalnej wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, które zostały określone w ustawie, polegających na: 1) wymianie urządzeń lub instalacji służących […]

Konsultacje społeczne: projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do przepisów Unii Europejskiej tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, w skład którego wchodzą: 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 […]

Konsultacje społeczne: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

W projekcie rozporządzenia proponuje się wydłużenie terminu obowiązku dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i […]

Konsultacje społeczne: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, zgodnie z którym minister właściwy […]

Konsultacje społeczne: projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Projekt uwzględnia w ramach przesłanek fakultatywnego wyłączenia obowiązku ponoszenia opłaty znajdujące się obecnie poza ustawową regulacją sytuacje, w których ponoszenie przez bliskich członków rodziny opłaty za pobyt krewnego w domu […]

Konsultacje społeczne: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi Konieczność wydania aktu […]

Konsultacje społeczne: projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt […]

Konsultacje społeczne: projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zmiany zaproponowane w projekcie […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Projektowane rozporządzenie ustala […]

Fit for 55: Przepisy UE dotyczące energii ze źródeł odnawialnych – przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących energii ze źródeł odnawialnych (m.in. rewizja Dyrektywy UE 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych). Ostateczny termin […]

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Aktualnie zagadnienia jakości w opiece zdrowotnej są regulowane w wielu aktach prawnych […]

Fit for 55: Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej – ocena i przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących efektywności energetycznej (rewizja Dyrektywy UE 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2021 […]

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Projekt […]

Fit for 55: Wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (The Energy Taxation Directive 2003/96), jako istotny element wprowadzania strategii Europejski […]

Projekt uchwały RM w sprawie ustanowienia programu rozwoju pod nazwą „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu rozwoju pod nazwą „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030”. Podstawowym celem projektu uchwały Rady […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Projekt zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.) dotyczy […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie obywatelom powszechnego i równego […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i […]

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Projekt ustawy o […]

Wzmocnienie rezerwy stabilności rynkowej w związku z przeglądem unijnego systemu ETS

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne w sprawie unijnych przepisów dotyczących funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu ETS (DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Przedmiotem projektu rozporządzenia jest wprowadzenie nowej […]

Fit for 55: Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) – przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r.). Ostateczny termin […]

Fit for 55 – rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych w sprawie unijnych przepisów dotyczących unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) (Dyrektywa ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie, w szczególności, następujących rozwiązań mających wpływa […]

Konsultacje Polityka eksportowa Polski

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) prowadzi prace nad Polityką eksportową Polski, która ma polegać na zdefiniowaniu wyzwań stojących przed polskim eksportem w świecie postcovidowym oraz wyznaczeniu spójnych działań po […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia dotyczą: uznawania na […]

Konsultacje publiczne raportów Platformy ds. zrównoważonego finansowania

Europejska Platforma ds. zrównoważonego finansowania (EU Platform on Sustainable Finance) rozpoczęła konsultacje publiczne dwóch raportów o następującej tematyce: – taksonomia społeczna (a social taxonomy) – rozszerzenie taksonomii związanej z celami […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dot. indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się […]

Polityka Surowcowa Państwa – konsultacje publiczne

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazuje do konsultacji publicznych projekt „Polityki Surowcowej Państwa” – dokumentu, którego celem głównym jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju poprzez zagwarantowanie dostępu do niezbędnych surowców (krajowych oraz […]

Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw […]

Zanieczyszczenie wody – przepisy UE dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych (aktualizacja)

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne przepisów UE dotyczących oczyszczania ścieków (aktualizacja Dyrektywy Rady UE z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – ‘Urban Waste Water Treatment […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiana ustawy ma na […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Projekt rozporządzenia reguluje: 1) przypadki, w których […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej […]

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Celem projektu jest […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt […]

Nowelizacja Dyrektywy maszynowej – przyjęcie przez KE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne wniosku dotyczącego nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów maszynowych, będącego efektem przeglądu Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę. Projekt rozporządzenia Ministra […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii oraz szczegółowych czynników uwzględnianych przy ich ocenie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii oraz […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu wody w kąpielisku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu wody w kąpielisku. Projektowane rozporządzenie dokonuje prawidłowej transpozycji art. 6 ust. […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa […]

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien […]

Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – przegląd (ostatnia faza konsultacji)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa ochrony konsumentów: przegląd Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów Ostateczny termin na przesłanie […]

Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych jest projektem aktu normatywnego, w którego założeniu jest uregulowanie i […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym powodem podjęcia prac nad zmianami w ustawie z dnia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy zakłada: – zmianę organu właściwego […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu danych raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu danych raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Projekt rozporządzenia wprowadza […]

Własność intelektualna – przegląd przepisów UE dotyczących wzornictwa przemysłowego (dyrektywa w sprawie wzorów)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa własności intelektualnej: przegląd Rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych oraz Dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i […]

Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Projekt ustawy określa zasady składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przez organizacje pozarządowe, w tym organizacje pożytku […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Ustawa z […]

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Obecnie obowiązujące […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie formy i szczegółowego zakresu procedur wzorcowych i procedur szczegółowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy i szczegółowego zakresu procedur wzorcowych i procedur szczegółowych. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. […]

Odpowiedzialność cywilna – dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności do ery cyfrowej i sztucznej inteligencji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie przepisów dotyczących odpowiedzialności w erze cyfrowej i sztucznej inteligencji w oparciu o Dyrektywę Rady 85/374/EEC w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację. Projekt […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wymienione w projekcie rozporządzenia kwoty kryteriów […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia rozszerza katalog naruszeń, za […]

Rozporządzenie w sprawie chemikaliów (REACH) – zmiana wykazu substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w załączniku XIV

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne rozporządzenia REACH: Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń […]

Projekt rozporządzenia MAP w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Projekt został przygotowany jako rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych, […]

Projekt uchwały RM w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – akty wykonawcze do Prawa energetycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska, będące aktami wykonawczymi do ustawy – Prawo energetyczne. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – projekty i roboty budowlane (PZP)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii będące aktami wykonawczymi do Prawa zamówień publicznych (Pzp). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. Głównym celem projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie zagadnień związanych […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Rady Ministrów – udzielanie pomocy de minimis wspierającej przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane cztery projekty rozporządzeń Rady Ministrów dot. udzielania pomocy dla przedsiębiorców. Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy ma na celu spenalizowanie czynów polegających na przekroczeniu […]

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa chemikaliów – wyjaśnienie niejasnego/niespójnego brzmienia wymogów informacyjnych REACH

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne rozporządzenia REACH: Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń […]

Projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Celem ustawy jest […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Projektowana zmiana wynika z konieczności włączenia w proces opiniowania przyznawania wsparcia finansowego […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Nowe przepisy techniczno-budowlane (PTB) dotyczące dróg zawarto w jednym rozporządzeniu zamiast […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących […]

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przedłożony projekt […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Konieczność wydania […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej o stanie zdrowia farmaceuty

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej o stanie zdrowia farmaceuty. Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu określenie […]

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Niniejszy projekt rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. W projektowanym akcie prawnym proponuje się […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest dostosowanie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – zakłady pracy chronionej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące zakładów pracy chronionej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – pracownicy niepełnosprawni

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – podstawy programowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dotyczące podstawy programowej nauczania Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym […]

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyczyną zmiany rozporządzenia Ministra Pracy […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Potrzeba zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Projekt rozporządzenia Ministra […]

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze […]

Sprzedaż konsumentom usług finansowych na odległość – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących usług finansowych na odległość m.in. oparte na analizie przepisów Dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027. Celem rozporządzenia jest określenie obszarów kraju, na których dopuszczalne […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Proponowane zmiany do ustawy – Prawo energetyczne oraz […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych […]

Projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Obowiązujące przepisy […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Projektowane rozporządzenie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw. Potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt ustawy o zmianie ustawy […]

Recykling – przepisy UE dotyczące obliczania, weryfikowania i zgłaszania danych dotyczących selektywnego zbierania butelek jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących recyklingu w UE  m.in. oparte na analizie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie […]

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli. Projektowane rozporządzenie określi wzór protokołu pokontrolnego z przeprowadzanej przez […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów […]

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe i tworzy warunki […]

Cyfrowe dane i usługi dotyczące zdrowia – europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia (II faza konsultacji)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (oparte m.in na analizie Dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej). Ostateczny termin na przesłanie […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – apteki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Aktualne przepisy wykonawcze określające […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym. Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania techniczne pozwalające na […]

Deklaracja w sprawie zasad cyfrowych – europejski sposób budowania społeczeństwa cyfrowego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące zasad cyfryzacji w UE – Komunikat KE w sprawie cyfrowego kompasu do 2030 r. Ostateczny termin na przesłanie opinii w pierwszej fazie konsultacji to […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu właściwego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu właściwego do […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Projektowane […]

Projekt ustawy o ekonomii społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o ekonomii społecznej. Ustawa o ekonomii społecznej wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania w istotny sposób uzupełniające system funkcjonujących do […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób działających na rzecz instytucji obowiązanej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób działających […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Projektowana regulacja wprowadza zmiany […]

VAT – projekt dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE Rady w celu zniesienia kosztu VAT w działaniach UE podejmowanych w interesie publicznym

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące projektu dyrektywy Rady zmieniającej Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w celu zniesienia kosztu […]

Projekt rozporządzenia MS zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w § 5 […]

Konsultacje projektu dyrektywy Corporate Sustainability Reporting

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu nowej dyrektywy Corporate Sustainability Reporting, który zawiera przepisy dotyczące sprawozdawczości dużych przedsiębiorstw. Jest to nowelizacja kilku aktów prawnych UE. Więcej na ten temat: https://pracodawcy.pl/sprawozdawczosc-niefinansowa-duzych-przedsiebiorstw-zaktualizowane-przepisy/ […]

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe i tworzy warunki […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się: wprowadzenie zmian […]

Energia ze źródeł odnawialnych – nowa platforma ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące rozporządzenia w sprawie platformy ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii uzupełniającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 20 […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie […]

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych […]

Efektywność energetyczna i gospodarka o obiegu zamkniętym – plan prac w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego na lata 2020–2024

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie przepisów dotyczących efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym: m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy — Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy — Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali. Projektowana ustawa o zmianie ustawy […]

Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Celem projektowanej ustawy jest: – zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Celem dokonywanej zmiany przepisów jest ułatwienie możliwości […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. W projektowanym rozporządzeniu dokonano modyfikacji w zakresie; 1)      uproszczenia zapisu wskazującego, w jaki […]

Projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Opracowanie projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi wynika […]

Sztuczna inteligencja – wymogi etyczne i prawne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji – na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej Sztuczna inteligencja dla Europy COM(2018) 237 final, Komunikatu Komisji Europejskiej Budowanie zaufania do […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Konieczność zmiany […]

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Obecnie rozporządzenie w sprawie szczegółowego […]

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Projekt stanowi wykonanie […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach. […]

Sprawozdawczość niefinansowa dużych przedsiębiorstw (zaktualizowane przepisy)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie przepisów dotyczących sprawozdawczości niefinansowej dużych przedsiębiorstw – rewizja Dyrektywy 2013/34/EU, Dyrektywy 2004/109/EC, Dyrektywy 2006/43/EC oraz Rozporządzenia Nr 537/2014, Ostateczny termin na przesłanie opinii […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 […]

Projekt rozporządzenia MC w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych. Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 59 ustawy z dnia […]

Mikrokwalifikacje – więcej możliwości uczenia się przez całe życie i szans na zatrudnienie

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące kształcenia i szkolenia w Unii Europejskiej (Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. COM(2020) 625 final). Ostateczny termin na […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Przedmiotowy projekt rozporządzenia, co do zasady, przewiduje powtórzenie […]

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Konieczność wydania […]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki. Komisja […]

Wspólne dane geoprzestrzenne dotyczące środowiska – ocena (dyrektywa INSPIRE) – II faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące Infrastruktury informacji przestrzennej w UE – dane geoprzestrzenne dotyczące środowiska (Dyrektywa INSPIRE 2007/2/EC). Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – oddziały ratunkowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Projekty rozporządzeń wraz z […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – ustawa o transporcie kolejowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury dot. transportu kolejowego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym Projekty […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku […]

Szczepienia pracowników zakładów pracy – założenia organizacyjne – dokument KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała dokument „Szczepienia pracowników zakładów pracy – założenia organizacyjne”. Jest to materiał wyjściowy do dyskusji w spawie szczepień pracowników zakładów pracy w ramach programu Rządu RP. […]

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości – postępowanie upadłościowe oraz restrukturyzacyjne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty Ministra Sprawiedliwości dotyczące postępowania upadłościowego oraz postępowania restrukturyzacyjnego. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie […]

Pakt na rzecz badań i innowacji w Europie – inicjatywa UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące inicjatywy na rzecz badań i innowacji w Europie – na podstawie KOMUNIKATU Komisji Europejskiej: Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji. Ostateczny […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Zmiana  rozporządzenia Ministra […]

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z faktu zmiany […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych […]

Przegląd ogólnego prawodawstwa farmaceutycznego UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące prawodawstwa farmaceutycznego UE – rewizja Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. W świetle dotychczasowych […]

Zmiana klimatu – nowe przepisy zapobiegające wyciekom metanu w sektorze energetycznym

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących energetyki – na podstawie KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW dotyczący strategii UE na rzecz […]

Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Proponowana zmiana ma na celu optymalizację procesu obsługi świadczeń […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W […]

Projekt rozporządzenia MAP w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym. Niniejsze rozporządzenie określa warunki świadczenia publicznej usługi hybrydowej, […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (2)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy ze środków strukturalnych w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy ze środków strukturalnych w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego. Portal podatkowy to […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi […]

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Celem projektowanej regulacji […]

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wymagań dotyczących wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Celem rozporządzenia jest ujednolicenie wyników […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Projektowane rozporządzenie ma na celu ujednolicenie praktyki […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Projekt został przygotowany w […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych powstał w wyniku  przeprowadzonych w ostatnich latach […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące kas rejestrujących. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku […]

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dodawany do […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Celem projektowanego rozporządzenia jest doprecyzowanie terminu […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące podatku akcyzowego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o […]

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki […]

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla […]

Transeuropejska infrastruktura energetyczna – przegląd wytycznych – ostatnia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu Rozporządzenia UE w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EGD)). Ostateczny termin na wysłanie opinii przed przyjęciem rozporządzenia przez […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Rozporządzenie ma na celu przyjęcie po raz pierwszy Planu przeciwdziałania skutkom […]

Projekt rozporządzenia MAP i MC w sprawie reklamacji za niewykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji w sprawie reklamacji za niewykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych. Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie […]

Projekt rozporządzenia MI w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, […]

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie danych statystycznych […]

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Rekomendowane rozwiązanie w większości polega na […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – VAT, akcyza

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – zwolnienia od należności przywozowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dot. zwolnień od należności przywozowych dedykowanych m.in. dla instytucji edukacyjnych oraz naukowych. Podstawa prawna: ustawa […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń przygotowanych przez Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń przygotowanych przez Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Cele proponowanych regulacji to przede wszystkim: […]

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – podatek akcyzowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dot. zmian w podatku akcyzowym. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników. Projekt rozporządzenia zakłada dokonanie […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny. Celem projektu jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […]

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”. W projektowanym rozporządzeniu ustanawia się program „Rozwój czasopism naukowych” i […]

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki […]

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia […]

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym […]