Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 – konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 (DSI 2030) stanowić będzie podstawowy dokument realizujący cele i kierunki polityki innowacyjnej na Dolnym Śląsku, uszczegóławiający zapisy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w tym zakresie.  

Dokument, został opracowany z uwagi na: kończący się okres obowiązywania obecnej Regionalnej Strategii Innowacji  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, zbliżającą się nową perspektywę programową i finansową Unii Europejskiej oraz zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu dolnośląskiego.

Naszą ambicją jest przygotowanie, a następnie realizacja dokumentu, który będzie właściwie definiował potencjały i silne strony województwa w obszarze innowacji i nowoczesnej gospodarki, ale również te obszary, które wymagają ciągłej poprawy i inwestycji. W tym celu postanowiliśmy uspołecznić proces powstawania dokumentu angażując jak największą liczbę przedstawicieli środowiska gospodarczego, naukowo-badawczego i samorządowego.

Wyrażamy nadzieję, że Państwa zaangażowanie na etapie powstawania dokumentu przyczyni się do  jego skutecznego wdrażania w następnych latach.

Konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 trwają do 30 lipca 2020 r.

Uprzejmie proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 29 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Więcej informacji na temat procesu konsultacji: http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/dolnoslaska-strategia-innowacji-2030/aktualnosci/artykul/ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-dolnoslaskiej-strategii-innowacji/

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

CZYTAJ DALEJ

Terminy zapłaty podatków w związku z Covid-19 – informacje

Informacje z Ministerstwa Finansów dotyczące ułatwień, na które mogą liczyć podatnicy PIT, CIT, VAT, akcyzy i podatku od nieruchomości. Przesunięcia terminów na złożenie różnych podatków i informacji to odpowiedź na oczekiwania podatników, które wynikają m.in. z utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19.  

Przedłużone terminy w podatkach CIT i PIT

Do 31 lipca 2020 r. przesunięto1 termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym, czyli podatnikom:

  • którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT2.
  • dla których przychody z działalności w sferze pożytku publicznego3 stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.

Przesunięcie terminu dotyczy podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat4, wydłużono5 termin sporządzenia i przesłania informacji podatkowych IFT-2R6 przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Płatnikom podatku PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, wydłużono7 termin przekazania do urzędu skarbowego:

  • zaliczek na podatek i
  • zryczałtowanego podatku dochodowego,

pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych:

  • do 20 sierpnia 2020 r. (pobranych w marcu),
  • do 20 października 2020 r. (pobranych w kwietniu),
  • do 20 grudnia 2020 r. (pobranych w maju).
CZYTAJ DALEJ

Monitoring legislacji krajowej w okresie 25.06 – 01.07.2020

W okresie od 25.06 – 01.07.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 26 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Przeprowadzono konsultacje jednego projektu ustawy (inicjatywa Prezydenta RP), a także trzech projektów rozporządzeń, dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w ZPPM.

Projekty, które mogą znaleźć się z zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

CZYTAJ DALEJ