Jak przenieść organizację do Chmury- o co zadbać i jak się przygotować?

Niskie koszty dla organizacji. Szybkość funkcjonowania.
Wysoka produktywność i wydajność serwerów…

A to tylko niektóre z wielu zalet Chmury Obliczeniowej – rozwiązania, które mogą pomóc każdej firmie dynamicznie wkroczyć w nowy etap cyfrowej rewolucji przemysłowej.

Zapraszamy na drugie spotkanie dotyczące Chmury w ramach Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0

„Jak przenieść organizację do chmury
– o co zadbać i jak się przygotować”

 

Związek Pracodawców Polska Miedź

wraz z partnerem merytorycznym: MAIN Sp. z o.o.

oraz HUMAN PARTNER Sp. z o.o i Creativ Media

zapraszają na webinar

 

24 sierpnia 2021

10.00 – 11.30 na platformie zoom

CZYTAJ DALEJ

Monitoring Legislacji Krajowej 22-28.07.2021

W okresie 22- 28.07.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 12 projektów ustaw oraz 33 projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 5 projektów ustaw i 1 projektu rozporządzenia dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie. Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (nr UD220 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-uwagi-doprojektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci-oraz-niektorych-innychustaw-nr-ud220-w-wykazie-prac-legislacyjn/

CZYTAJ DALEJ

Konsultacje społeczne: projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Projekt uwzględnia w ramach przesłanek fakultatywnego wyłączenia obowiązku ponoszenia opłaty znajdujące się obecnie poza ustawową regulacją sytuacje, w których ponoszenie przez bliskich członków rodziny opłaty za pobyt krewnego w domu pomocy społecznej pozostaje w kolizji z zasadami współżycia społecznego z powodu rażącego naruszania przez rodzica obowiązku alimentacyjnego względem dziecka lub innych obowiązków rodzinnych (vide m. in.: stanowisko RPO).

CZYTAJ DALEJ

Konsultacje społeczne: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Konieczność wydania aktu prawnego wynika z potrzeby zapewnienia podstawy prawnej udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wsparcia w ramach programów i inicjatyw Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, przeznaczonego na: – pokrycie kosztów realizacji zadań przez ośrodki Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości – Enterprise Europe Network (EEN), – pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem krajowego punktu kontaktowego do spraw instrumentów finansowych w ramach nowych inicjatyw i programów UE, – pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców w ramach programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców”.

CZYTAJ DALEJ